Uitspraak: Tussenpersoon schendt zorgplicht bij wijzigen verzekering en moet ruim € 37.000,- schadevergoeding betalen

C is een vereniging van eigenaren en komt op voor de belangen van haar leden. De leden van de vereniging van eigenaren zijn de eigenaren van 5 woonappartementen in een appartementencomplex. Dit appartementencomplex bestaat uit een shoarmazaak, een leegstaand winkelpand en vijf woonappartementen. De VvE X is de vereniging van eigenaren voor het gehele appartementencomplex.

VvE sluit opstalverzekering bij Reaal Schadeverzekering af voor appartementencomplex

In 1997 is ten behoeve van VvE X via Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf B.V. (hierna: “Raspoort”) een opstalverzekering bij Reaal schadeverzekeringen N.V. (hierna: “Reaal”) afgesloten. Het verzekerd bedrag bedroeg f. 1.300.000,- voor 5 appartementen. Voor de winkel is een extra bedrag van f. 200.000,- opgenomen in de dekking omdat de premie pas wordt vastgesteld als duidelijk is wat de definitieve bestemming is. Voor de shoarmazaak bedroeg het verzekerd bedrag f. 240.000,-. In de jaren tussen 2011 en 2016 heeft C jaarlijks premienota’s ontvangen. Deze waren gericht aan VvE X.

Op 20 december 2013 is er een brand ontstaan in het appartementencomplex waardoor er ernstige brandschade is ontstaan. De totale schade bedroeg € 718.320,92. Wat betreft het leegstaande winkelpand en de shoarmazaak is in het expertiserapport opgenomen dat de schade € 26.000,- bedraagt. De herbouwwaarde van de bedrijfsruimten wordt door het expertisebedrijf vastgesteld op € 320.000,-.

Eigenaren van winkelpanden stellen bestuur van de VvE

Raspoort heeft per e-mail C in januari 2014 medegedeeld dat sinds december 2007 enkel de 5 appartementen nog verzekerd zijn. Op de polis zou toen al geen sprake meer zijn van het leegstaande winkelpand en shoarmazaak. De eigenaren van de winkelpanden hebben in februari 2014 vervolgens het bestuur van VvE X aansprakelijk gesteld. Naar aanleiding van deze brief is tussen C en de eigenaren van de winkelpanden discussie ontstaan over de vraag of de winkelpanden onder de dekking van de verzekering vallen. Dit geschil is uiteindelijk opgelost door middel van een vaststellingsovereenkomst waarin is afgesproken dat de winkeleigenaren recht hebben op een schade-uitkering van € 46.000,-.

C heeft per brief van januari 2017 Raspoort aansprakelijk gesteld voor de schade die na de afwikkeling van de brandschade is overgebleven. C heeft hierover een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en vordert een schadevergoeding van € 56.060,73. Volgens C heeft Raspoort zijn zorgplicht geschonden.

C stelt zich op het standpunt dat Raspoort, ter voldoening van zijn zorgplicht, dient te voorkomen dat de belangen van de verzekerden worden geschonden. Raspoort heeft de premiebetalingen van de winkelruimtes en appartementen gesplitst. De premies van de winkelruimtes zijn echter nooit betaald. Raspoort had C moeten waarschuwen dat de winkeleigenaren de premie’s niet betaalden en dat dit gevolgen zou hebben voor de verzekeringsdekking. Door dit na te laten heeft Raspoort zijn zorgplicht geschonden, aldus C.

Zorgplicht geldt niet alleen tijdens sluiten van overeenkomst maar vereist voortdurende bemoeienis van adviseur

De Commissie dient te beoordelen of Raspoort toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen doordat hij de zorgplicht tegenover C heeft geschonden. Er rustte een zorgplicht op Raspoort bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van C. Raspoort dient daarom bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De Commissie neemt hierbij als uitgangspunt dat van een adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis en dat hij de belangen van de verzekeringsnemer naar beste weten en kunnen behartigt. Deze zorgplicht geldt niet alleen ten tijde van het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van de verzekeringnemer maar vereist een actieve en voortdurende bemoeienis door de adviseur.

De zorgplicht in dit concrete geval betekent dat Raspoort bij het aangaan van de verzekering meer onderzoek had moeten verrichten naar de feitelijke en juridische aspecten. Daarnaast brengt de zorgplicht in dit geval met zich mee dat Raspoort een mondelinge opdracht zo dient vast te leggen dat daaruit ondubbelzinnig de wens van C kan worden afgeleid. Raspoort had de telefonische opdracht zoals hij deze begrepen had schriftelijk moeten bevestigen. De Commissie oordeelt daarom dat Raspoort bij de uitvoering van zijn werkzaamheden niet de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Raspoort heeft daarmee zijn zorgplicht geschonden en is aansprakelijk voor de door C geleden schade.

Eigen schuld-correctie van 33% voor consument

De Commissie oordeelt echter ook dat C voor een deel eigen schuld heeft aan het ontstaan van de situatie. C was zelf immers ook onvoldoende op de hoogte van de situatie rondom de VvE X en de ondersplitsing. Er dient daarom een eigen schuld-correctie toegepast te worden van 33,33%, aldus de Commissie. De Commissie wijst de gevorderde schadevergoeding van € 56.060,73 toe. Deze is door de eigenschuld van C verminderd met 33.33%. De schade die Raspoort aan C dient te vergoeden bedraagt dus € 37.373,82.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onderverzekering ten gevolge van een fout van uw financieel adviseur c.q. tussenpersoon en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

 

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant