Uitspraak: Tussenpersoon mag niet afgaan op door de opdrachtgever verstrekte informatie en schendt zorgplicht

Meneer E is vanaf 1982 bij een Bouwonderneming in dienst. Op 1 januari 1999 is meneer E benoemd tot directeur. Hij bouwt daarbij ook pensioen op BPF Bouw. In opdracht van de Bouwonderneming heeft AON Hudig Nijmegen B.V. (hierna: “AON”) een pensioenverzekering afgesloten bij Royal Nederland voor het opbouwen van een (aanvullend) pensioen door meneer E. Hiernaast is meneer E pensioen op blijven bouwen bij BPF Bouw. In oktober 2013 heeft meneer E AON erop gewezen dat de pensioenverzekering niet in overeenstemming is met de fiscale regels. Uiteindelijk is er in november 2014 toestemming verkregen van de belastingdienst om de pensioenverzekering door een partiële afkoop weer in overeenstemming te brengen met de fiscale regels. Daarbij heeft Royal Nederland de teveel betaalde premies terugbetaald (€ 99.967,-) aan Bouwonderneming vermeerderd met het daarover behaalde beleggingsresultaat (€ 25.409,-).

Bouwonderneming stelt vervolgens dat AON een fout heeft gemaakt bij het adviseren over het aanvullend pensioen voor meneer E. Bouwonderneming is van mening dat AON aansprakelijk is voor de geleden schade, deze bestaat in dit geval uit de vertragingsschade en fiscale schade met aftrek van het al betaalde beleggingsresultaat. Dit is volgens Bouwonderneming beperkt tot een bedrag van € 97.500,-. AON voert verweer tegen de vordering van Bouwonderneming. Bouwonderneming stelt dat er een zorgplicht rustte op AON, AON betwist dat er in 1999 een zorgplicht gold voor hen als tussenpersoon.

Rechtbank: Ook in 1999 rustte er een bijzondere zorgplicht op de tussenpersoon

Volgens de rechtbank rustte er ook in 1999 op een tussenpersoon die een aanvullende pensioenverzekering afsluit de verplichting om voldoende inlichtingen in te winnen dat kan worden beoordeeld of deze pensioenverzekering wel binnen de juridische en fiscale voorwaarden valt. Een tussenpersoon dient daarbij wel zelf na te gaan of de informatie die de opdrachtgever aanlevert correct is. Een zorgvuldig handelend tussenpersoon had op zijn minst moeten controleren of de pensioenverzekering een excedentverzekering betrof aangezien het hier om een pensioenvoorziening gaat bij een bedrijfstakpensioenfonds bij welke deelname verplicht is. Daarnaast kon AON uit de loonstrook van meneer E opmaken dat er nog pensioen werd opgebouwd bij BPF Bouw. AON heeft desondanks geen onderzoek verricht en heef daarom niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam verzekeringstussenpersoon kon worden gevergd. AON heeft dus haar zorgplicht geschonden en is aansprakelijk voor de daardoor geleden schade.

Wat betreft de hoogte van de schade overweegt de rechtbank als volgt. Wat betreft de gevorderde vergoeding van de kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid zijn een aantal kostenposten toewijsbaar. De rechtbank wijst daarbij toe de kosten van Pensioen Perspectief van €6.724,80. Daarnaast acht de rechtbank de advocatenkosten tot een bedrag van €2.000 toewijsbaar. De overige advocatenkosten zijn niet toewijsbaar nu er geen urenspecificatie is overgelegd door Bouwonderneming.

Naast deze schade vordert Bouwonderneming ook vertragingsschade over de terugontvangen premies van in totaal € 99.967,-. De rechtbank is het  niet eens met de wijze waarop de vertragingsschade is berekend. Bouwonderneming heeft de schade berekend op basis van de gemiddelde kosten van het bankkrediet, dit dient echter volgens de rechtbank berekend te worden op de voet van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zou uitkomen op ene bedrag van €41.184,37. Daarvan is al € 25.409,- ontvangen zodat de rechtbank een bedrag van € 15.775,37 toewijst aan vertragingsschade.

Tussenpersoon schendt zorgplicht en dient bijna € 35.000 schadevergoeding te betalen

Als laatste stelt Bouwonderneming dat zij fiscale schade heeft geleden in verband met de teveel betaalde premies. Volgens de rechtbank moet bekeken worden of er daadwerkelijk sprake is van belastingnadeel door de feitelijke situatie te worden vergeleken met de hypothetische situatie waarin AON geen fout heeft gemaakt. Volgens de rechtbank kan deze schade begroot worden op € 10.070,- nu er € 10.033,- belastingvoordeel is genoten en € 20.103,- belastingnadeel. De rechtbank wijst een bedrag van € 10.070,- toe ter compensatie van het door Bouwonderneming geleden belastingnadeel.
In totaal dient AON € 34.120,17 schadevergoeding te betalen aan Bouwonderneming.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een fout van uw financieel adviseur c.q. tussenpersoon of heeft u een geschil met uw tussenpersoon over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant