Uitspraak: Vergissing accountant zorgt voor fikse naheffingsaanslag

Twee broers hebben bij hun vader in een telecom-, computer- en elektrawaren onderneming gewerkt. De vader dreef deze onderneming in de vorm van een eenmanszaak, welke per 31 maart 2000 werd opgeheven. Vanaf september 1997 heeft accountantskantoor A&A juridische, administratieve en fiscale werkzaamheden verricht voor de eenmanszaak van vader. Tussen vader en de accountant is de mogelijkheid ter sprake gekomen om de eenmanszaak om te zetten in een vennootschap onder firma (VOF). A&A heeft de jaarrapporten opgesteld voor de eenmanszaak over 1997 en 1998, alsmede heeft voor de vader en (één van) de broers de aangifte inkomstenbelasting verzorgd over die jaren.

Belastingdienst vermoedt dat er sprake is van een VOF

De Belastingdienst heeft in haar rapport van 5 september 2000 gesteld, dat de onderneming van de vader wordt gedreven in de vorm van een VOF tussen vader en beide zonen. Als gevolg daarvan heeft de Belastingdienst op 9 november 2000 aan de VOF een naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2000 opgelegd van fl. 164.521,00 De broers zijn aansprakelijk gesteld voor het totaalbedrag van de naheffingsaanslag omzetbelasting met aanzegging van de invorderingsrente. Na betwisting van deze aansprakelijkheid, heeft de Belastingdienst de broers gedagvaard. In hoger beroep is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch uiteindelijk geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat er sprake was van een VOF en heeft de vordering van de Belastingdienst afgewezen.

Broers stellen accountant aansprakelijk voor schade

De broers zijn een gerechtelijke procedure gestart tegen de accountant, waarin zij de door hen gemaakte kosten van rechtsbijstand en advieskosten van accountants hebben teruggevorderd. Daaraan hebben zij ten grondslag gelegd dat A&A de jaarstukken van de eenmanszaak zodanig onzorgvuldig heeft opgesteld, dat de indruk werd gewekt dat er sprake was van een VOF waarin ook zij participeerden. Op basis van de inhoud van de door A&A opgestelde stukken heeft de Belastingdienst zich op het standpunt gesteld dat er sprake was van een VOF en is op basis daarvan overgegaan tot aansprakelijkstelling van de broers voor de naheffingsaanslag. Dit heeft geresulteerd in procedures waarin de broers uiteindelijk in het gelijk zijn gesteld. De broers hebben door deze gebeurtenissen schade geleden die A&A dient te vergoeden.

Accountant handelt onzorgvuldig en is schadeplichtig

De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat in de jaarstukken over 1997 en 1998 was opgenomen dat er een verdeling van de winst en het kapitaal van de eenmanszaak was gemaakt, in die zin dat de broers daarin mee participeerden. Naar aanleiding van die mededeling heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat er sprake was van een VOF. De rechtbank is van oordeel, dat A&A ten onrechte de jaarstukken en aangiften inkomstenbelasting over 1997 en 1998 heeft opgesteld op basis van de aanname van een VOF en aldus niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. A&A had toereikend onderzoek moeten doen naar alle relevante omstandigheden die van belang waren of konden zijn voor de op te stellen jaarstukken en aangiftes en had dus moeten onderzoeken of daadwerkelijk een VOF was aangegaan of niet. A&A had in het handelsregister eenvoudig kunnen verifiëren of er inderdaad sprake was van een VOF.

De rechtbank concludeert dat is vast komen te staan dat de accountant niet de zorgvuldigheid heeft betracht die zij had moeten betrachten, waardoor zij aansprakelijk is voor de door de broers geleden schade. De vordering van de broers wordt dan ook (grotendeels) toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Roermond.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant