Uitspraak: Verzekerde moet zelf extra oplettend zijn als hij zich door twee tussenpersonen laat bedienen

Transportbedrijf E B.V. (hierna: “Transportbedrijf E”) heeft haar eigen wagenpark met onder andere vrachtauto’s. Ook heeft zij eigen chauffeurs in dienst. Transportbedrijf E wilde verzekeringen afsluiten tegen een zo laag mogelijke premie en maakt daarom gebruik van twee assurantietussenpersonen: Rabobank en Meeùs. Als Transportbedrijf E een nieuwe verzekering nodig had liet zij beide tussenpersonen een offerte uitbrengen en koos vervolgens voor één van beide. Rabobank en Meeùs wisten van elkaar dat zij beide tussenpersoon waren voor Transportbedrijf E en hebben in 2009 de mogelijkheid gehad om de polissen te beoordelen van de verzekeringen die via de ander waren afgesloten.

Transportbedrijf sluit Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen verzekering af

Eén van de verzekeringen die Transportbedrijf E heeft afgesloten is de verzekering voor schade die haar werknemers zouden kunnen lijden bij een eenzijdig verkeersongeval. Voor deze verzekering bestaan verschillende mogelijkheden, waaronder een Schadeverzekering Inzittenden (hierna: “SVI”) in combinatie met de verzekering van haar wagenpark of een Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen verzekering (hierna: “WEGAM-verzekering”), wat een apart verzekeringsproduct is. Transportbedrijf E heeft altijd gekozen voor een WEGAM-verzekering.

Transportbedrijf E had tot 2010 een wagenparkverzekering zonder SVI bij Achmea en een WEGAM-verzekering bij Turien. Beide verzekeringen liepen in volmacht bij Meeùs. Na bemiddeling van Rabobank heeft Transportbedrijf E met ingang van 1 januari 2010 een WEGAM-verzekering afgesloten bij Delta Lloyd. In mei 2010 verliep de wagenparkverzekering bij Turien. Hiervoor hebben zowel Rabobank als Meeùs een offerte uitgebracht.

Eind april 2010 wordt de verzekering gesloten via Meeùs bij Nationale Nederlanden. Bij de premie is geen SVI-dekking opgenomen overeenkomstig de uitgebrachte offerte. In de Collectieve Contractafspraken Wagenpark staat echter dat er een SVI is afgesloten met als verzekerde som € 1.000.000. Per 1 januari 2013 heeft Rabobank de WEGAM-verzekering die bij Delta Lloyd liep op verzoek van Transportbedrijf E beëindigd. Rabobank heeft in plaats daarvan een Bedrijven Compact Polis afgesloten bij Interpolis. Deze polis verzekert het WEGAM risico indien het kentekenbewijs niet op naam van Transportbedrijf E staat.

Chauffeur krijgt eenzijdig ongeval en stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade

In mei 2013 is meneer A, een vrachtwagenchauffeur in dienst van Transportbedrijf E, betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval. Meneer A reed op dat moment in een vrachtwagen die toebehoorde aan Transportbedrijf E. Meneer A heeft vervolgens Transportbedrijf E aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden en nog zal lijden. Nationale Nederlanden heeft uiteindelijk geweigerd tot uitkering over te gaan. Volgens haar is de schade van meneer A niet gedekt onder haar verzekering. Ook Interpolis heeft geen uitkering gedaan omdat de schade is geleden in een voertuig dat op naam van Transportbedrijf E staat.

Transportbedrijf E heeft vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank tegen Nationale Nederlanden, Rabobank en Meeùs. Zij vordert ten aanzien van Nationale Nederlanden dat zij aansprakelijk is voor de schade van meneer A op grond van de verzekeringsovereenkomst en de schade dient te vergoeden tot een bedrag van € 1 miljoen. Ten aanzien van Rabobank en Meeùs vordert Transportbedrijf E voor recht te verklaren dat zij toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen.

Rechtbank: in beginsel is de inhoud van het polisblad bindend

Nationale Nederlanden verweert zich tegen de stelling van Transportbedrijf E. Zij stelt dat de SVI ten onrechte in de Collectieve Contractafspraken wordt genoemd en dat dit berust op een administratieve fout. In het Word-sjabloon waarmee het document is opgemaakt is een van de medewerkers van Nationale Nederlanden vergeten de SVI optie te verwijderen. Volgens de rechtbank dient in beginsel aangenomen te worden dat de wagenparkverzekering SVI-dekking biedt doordat dit in de Collectieve Contractafspraken is opgenomen. Hierop is een uitzondering mogelijk indien Nationale Nederlanden erin slaagt te bewijzen dat partijen dit niet zijn overeengekomen. Nationale Nederlanden is daarin geslaagd, aldus de rechtbank. Uit alle communicatie tussen Nationale Nederlanden en Meeùs en Meeùs en Transportbedrijf E is duidelijk gebleken dat er geen SVI-dekking is.

Daarnaast verwijt Transportbedrijf E Rabobank en Meeùs dat zij er niet voor hebben gezorgd dat Transportbedrijf E beschikte over een verzekering die de schade zou dekken van haar werknemers als gevolg van een eenzijdig verkeersongeval. Volgens Transportbedrijf E hebben Rabobank en Meeùs niet gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend assurantietussenpersoon verwacht mocht worden. De rechtbank gaat bij de beoordeling hierna uit van het uitganspunt dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Hoever deze zorgplicht reikt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Transportbedrijf heeft bewust niet gekozen voor SVI-verzekering

Volgens de rechtbank is één van de belangrijkste taken van de assurantietussenpersoon ervoor zorgen dat zijn klant beschikt over een passende verzekeringsdekking. De rechtbank dient daarom allereerst te beoordelen of Rabobank dan wel Meeùs een verwijt kan worden gemaakt. Rabobank is niet betrokken geweest bij het afsluiten van de verzekering en daarom kan haar niets verweten worden. Maar ook Meeùs kan geen verwijt worden gemaakt volgens de rechtbank. Op het moment van afsluiten van de wagenparkverzekering beschikte Transportbedrijf E over een WEGAM-verzekering bij Delta Lloyd. Meeùs was hiervan ook op de hoogte en heeft bovendien expliciet de keuze gegeven om SVI schade mee te verzekeren onder de wegenparkverzekering van Nationale Nederlanden. Transportbedrijf E heeft hier bewust niet voor gekozen.

De volgende vraag die de rechter dient te beoordelen is de vraag of Rabobank en/of Meeùs een verwijt kan worden gemaakt van het feit dat de WEGAM-verzekering is beëindigd en is vervangen door een bedrijven Compact Polis met beperktere dekking. Deze vraag heeft enkel betrekking op Rabobank nu Meeùs hierbij niet betrokken is geweest. Transportbedrijf E heeft Rabobank voor het oversluiten van de WEGAM-verzekering uitdrukkelijk verteld dat zij beschikte over een SVI. Rabobank mocht uitgaan van de juistheid van deze mededeling. Volgens de rechtbank gaat de zorgplicht van een assurantietussenpersoon niet zover dat zij moet controleren of de verstrekte informatie wel juist is.

Transportbedrijf: tussenpersonen hebben verzwaarde zorgplicht, mag grotere oplettendheid worden verwacht

Transportbedrijf E stelt nog dat van een assurantietussenpersoon een grotere oplettendheid mag worden verwacht indien een klant 2 tussenpersonen heeft. Ook hier is de rechtbank het niet mee eens. Er rust dan een grotere verantwoordelijkheid op Transportbedrijf E om ervoor te zorgen dat een tussenpersoon goed wordt geïnformeerd over de omvang van de dekking van de verzekeringen waarbij zij niet heeft bemiddeld. Als de tussenpersoon niet op de hoogte is van de werkzaamheden van een andere tussenpersoon is het niet de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon om na te gaan wat zijn collega heeft gedaan. Transportbedrijf E dient, zeker als zij een professional is, de ene tussenpersoon te informeren over het werk van de andere tussenpersoon. Als zij daarin tekortschiet kan zij de gevolgen van haar eigen vergissing niet afwentelen op de tussenpersoon. De vorderingen van Transportbedrijf E worden afgewezen door de rechtbank.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van een fout van uw assurantietussenpersoon of heeft u een geschil met uw tussenpersoon over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant