Nieuws: De uitwerking van de NOW-toetsing in de praktijk is zorgwekkend

De NBA heeft een brief geschreven aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de brief worden de zorgen geuit omtrent de uitoefening van de NOW-toetsing.

Begin februari van dit jaar heeft de NBA met het ministerie overlegd over de ervaringen met de NOW. Zo werden knelpunten besproken die zich voordoen bij de uitwerking van verschillende aspecten op ondernemingen waarbij de NOW-regeling wordt toegepast, maar ook op de aangesloten accountants die betrokken zijn.

Volgens de NBA leidt de restrictieve uitleg ervoor dat ondernemingen worden geschaad. Na herhaald overleg met ambtenaren is niet tot een overeenstemming kunnen komen. Het gaat met name om de invulling van de begrippen ‘referentieomzet’ en ‘concern’. De beroepsorganisatie wil niet dat accountants zich hierover moeten uitlaten. Het is vaak de vraag of de gegeven uitleg aan een begrip stand zal houden voor de rechter. Daarom is dit niet in het maatschappelijk belang.

Ook zijn zorgen geuit over de gevolgen bij een oordeelonthouding of het ontbreken van een verklaring. Op het moment dat een accountant nu een oordeelonthouding afgeeft, wordt de onderneming gelijk getroffen door een verlaging aan NOW-steun. Organisaties hebben te maken met een administratieplicht. Het lijkt niet passend te zijn deze plicht te verzwaren ten aanzien van de steun voor financiële gevolgen. Daarnaast wordt aangevoerd dat de NOW “specifieke vereisten kent waaraan zelfs ondernemingen waarvan de administratie is ingericht om te voldoen aan de reguliere jaarrekeningvereisten niet zondermeer kunnen voldoen”.

Het komt er kortgezegd op neer dat de NBA moeite heeft met de manier waarop de korting wordt vastgesteld. Er zou moeten worden nagedacht over de manier waarop wordt gecontroleerd. Er moet een balans zijn tussen steun bieden aan getroffen bedrijven en het tegengaan van fraude.

Daarnaast heeft de NBA begrip getoond voor signalen van ondernemers die moete hebben met de kosten van de NOW-verantwoording. De verantwoording van de accountant omvat een hoop werk, wat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Daarom wordt aan het ministerie gevraagd om te bekijken of er alternatieven bestaan om de administratieve lasten te verlagen. Zelf denkt de NBA eraan om accountantswerkzaamheden voor de hele NOW-toekenning in één keer uit te voeren. Daarnaast zou het ministerie moeten kijken naar de aanpak en werkwijze in andere Europese landen.

Eerder heeft de NBA al verzocht de termijnen termijn voor indienen van de NOW-verantwoordingen te verlengen. Daarop is nog geen antwoord gekomen. Er moet snel een heldere norm komen zodat eindafrekeningen kunnen worden onderzocht. Dit heeft invloed op het tijdig opstellen en controleren van jaarrekeningen. Momenteel is er nog veel onzekerheid en is het soms zelfs onmogelijk om jaarrekeningen op te maken en te controleren.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant