Uitspraak: Accountant berispt wegens overleggen van onvoldoende controlewerkzaamheden

Een registeraccountant maakte altijd de jaarrekening op voor een auto- en truckdealergroep met ruim 1000 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer € 450 miljoen. In mei 2013 heeft de registeraccountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarrekening van 2012. De controle van de conceptjaarrekening 2013 heeft de registeraccountant niet afgerond, omdat er nog een aantal posten onderbouwd moeten worden door de directie van de auto- en truckdealergroep.

Onvoldoende controlewerkzaamheden uitgevoerd

De auto- en truckdealergroep is op 22 augustus 2014 op eigen aangifte failliet verklaard. De registeraccountant heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Volgens de auto- en truckdealergroep heeft de registeraccountant de jaarrekening van 2012 ten onrechte goedgekeurd. De registeraccountant heeft onvoldoende controlewerkzaamheden uitgeoefend wat betreft de veronderstellingen en aannames van het management en heeft deze ook niet op juistheid getoetst. Daarnaast heeft de registeraccountant ook niet de controledocumentatie gemaakt zoals vereist is in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving aldus de auto- en truckdealergroep.

Accountant moet altijd controlewerkzaamheden uitvoeren

De Accountantskamer overweegt dat een (register)accountant voldoende documentatie moet overleggen ter controle van de door hem verrichte werkzaamheden. De auto- en truckdealergroep heeft geklaagd dat de registeraccountant dit niet/niet voldoende heeft gedaan. De Accountantskamer acht deze klacht gegrond. Er werd een richtlijn niet nageleefd en volgens de Accountantskamer zou de registeraccountant het niet naleven hiervan moeten aangeven bij de directie van de auto- en truckdealergroep. Nu hij dit niet heeft gedaan, is de klacht gegrond.

De verborgen belastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie, verborgen belastingverplichtingen en acute belastingverplichtingen zijn in de jaarrekeningen 2012 en 2013 gesaldeerd gepresenteerd onder ‘kortlopende schulden’. Deze saldering was niet toegestaan en de controlewerkzaamheden omtrent de belastingpositie zijn met onvoldoende diepgang uitgevoerd, aldus de Accountantskamer.

Accountantskamer: wordt een hoge mate van oplettendheid verwacht bij een registeraccountant

De overige klachten omtrent de materiële vaste activa (machines en inventaris), de voorraden, het onderhanden werk, de inkoopbonussen, de verplichtingen en voorzieningen en de continuïteit zijn gegrond. De Accountantskamer kan daarom een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. Gezien het belang en het risico had een hogere mate van oplettendheid en een meer professioneel-kritische opstelling mogen verwacht, aldus de Accountantskamer. Daar tegenover staat dat de registeraccountant niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld. De Accountantskamer acht een maatregel van berisping passend.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd of niet voldoende controledocumentatie overgelegd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant