Uitspraak: Accountant is onvoldoende kritisch en consequent bij controlewerkzaamheden

Klaagster is tot 31 december 2014 aandeelhouder geweest van NV1. Tussen klaagster en NV1 is een conflict ontstaan over de afhandeling van haar aandeelhouderschap. Klaagster heeft een vordering op NV1 die zij op € 348.716 begroot, hierover is een procedure bij het gerechtshof aanhangig gemaakt.

Op 1 april 2017 is NV1 economisch gefuseerd met LLP1. Vanaf 2017 is de jaarrekening van NV1 opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van LLP1.

Op 2 oktober 2018 heeft het kantoor van betrokkene de opdracht gekregen om de jaarrekening 2018 van NV1 te controleren. Op 21 mei 2019 heeft betrokkene een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Klaagster was het op verschillende punten niet eens met de controleverklaring van betrokkene. Nadat klaagster dreigde met een tuchtklacht heeft betrokkene besloten het jaarverslag op die punten aan te passen.

Voor klaagster was dit echter niet voldoende. Daarop heeft het bestuur van NV1 klaagster per e-mail laten weten dat ‘ons jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) juist is en geen aanpassing behoeft.’ Betrokkene heeft dit standpunt overgenomen.

Klaagster heeft vervolgens een tuchtklacht ingediend.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene het volgende.

 • De jaarrekening is in strijd met artikel 2:380a BW en – wellicht ook – artikel 2:381 lid 3 BW. Daarin had namelijk als onderdeel van de vermelding van de gebeurtenissen na balansdatum de reden voor de activa- en passivatransactie, de door LLP1 aan NV1 betaalde prijs en de omvang van de financiële gevolgen van de transactie moeten zijn vermeld.
 • Het bestuursverslag is in strijd met artikel 2:391 lid 2 BW. Daarin is namelijk niets vermeld over de toekomst van NV1.
 • De mededeling in de jaarrekening en het bestuursverslag dat alle activa en passiva zijn overgenomen is niet juist, omdat klaagster geen toestemming voor schuldoverneming heeft verleend.
 • Over de door LLP1 ten behoeve van de schuldeisers van NV1 afgegeven ‘indemnification’ is in het jaarverslag ten onrechte niets vermeld.
 • Betrokkene heeft ten onrechte zijn goedkeurende verklaring niet ingetrokken of herzien.

De beoordeling

Vanwege de samenhang van het eerste en het derde klachtonderdeel behandelt de Accountantskamer deze samen. De Accountantskamer dient in deze twee klachtonderdelen op grond van artikel 42 van de Wet op het accountantsberoep te beoordelen of betrokkene met het oog op de af te geven verklaring voldoende en geschikte controle-informatie heeft vergaard en bij de beoordeling van die informatie en de toetsing van de jaarrekening en het bestuursverslag voldoende professioneel-kritisch is geweest. Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft hij dit niet gedaan. Betrokkene stelt dat het bestuur van NV1 de transactie van NV1 naar LLP1 als een juridische omzetting zag, maar in het bestuursverslag heeft het bestuur melding gemaakt van een activa-passivatransactie. Deze niet goed verenigbare informatie had betrokkene er volgens de Accountantskamer toe moeten zetten nader onderzoek te doen. Betrokkene heeft dit niet gedaan waardoor hij onvoldoende professioneel-kritisch is geweest.

Verder wijst klaagster op de mededeling van betrokkene in de jaarrekening en het bestuursverslag dat alle activa en passiva zijn overgenomen, terwijl dit niet zo is. Het verweer van betrokkene dat bepaalde passiva, zoals de schuld aan klaagster, wel economisch maar niet juridisch zijn overgegaan gaat niet op volgens de Accountantskamer. Betrokkene heeft volgens de Accountantskamer niet gesteld dat het totaalbedrag van de achtergelaten passiva onder de materialiteitsgrens van € 574.000 bleef, omdat hij op dit punt geen, althans onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht. Het eerste en derde klachtonderdeel is gegrond.

Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond. In dit klachtonderdeel wordt betrokkene verweten dat het bestuursverslag in strijd is met artikel 2:391 lid 2 BW, omdat niets vermeld is over de toekomst van NV1. De Accountantskamer overweegt dat in het bestuursverslag geen mededelingen zijn opgenomen over ‘de verwachte gang van zaken’ van NV1. Het verweer van betrokkene dat hij het bestuursverslag slechts marginaal hoefde te toetsen, is onjuist. Betrokkene heeft ook met betrekking tot het bestuursverslag een actieve onderzoeksverplichting, aldus de Accountantskamer.

Het vierde klachtonderdeel is ongegrond. In haar reactie op het verweer van betrokkene heeft klaagster niet aannemelijk gemaakt dat de ‘indemnification’ ten tijde van de controle van het jaarverslag bestond en voor betrokkene kenbaar was.

Ook het vijfde klachtonderdeel is gegrond: Betrokkene had bij het bestuur erop moeten aandringen de door het bestuur voorgestelde wijzigingen in het bestuursverslag aan te brengen en op het voornemen daartoe niet terug te komen, ook al bleef klaagster ontevreden. Gesteld noch gebleken is dat betrokkene daartoe inspanningen heeft verricht. Betrokkene heeft zich (opnieuw) achter het gewijzigde, zij het oorspronkelijke, standpunt van het bestuur geschaard. Betrokkene diende volgens de Accountantskamer objectief te beoordelen of de kritiek van klaagster op het jaarverslag gegrond was en hij had daarover een consequent standpunt moeten innemen.

Omdat de klacht grotendeels gegrond is, kan een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. De Accountantskamer acht de maatregel van berisping passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant