Uitspraak: Accountant doet onvoldoende controle bij waardering vastgoed en krijgt daarvoor een berisping

Accountant doet onvoldoende controle bij waardering vastgoed en krijgt daarvoor een berisping

Accountant X controleert de jaarrekeningen van stichting A. Stichting A is een woonstichting die 2500 wooneenheden beheert voor stichting B. Stichting B is een zorgstichting. De stichtingen werken samen en hebben dezelfde bestuurders en commissarissen.
Eind 2013 blijkt dat stichting A niet voldoet aan financiële beoordelingskaders en dat de administratieve organisatie gebrekkig is. De stichting komt bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder bijzonder beheer te staan. Ook wordt de stichting onder verscherpt toezicht geplaatst door de Autoriteit Woningcorporaties.

Wanneer de financiële positie van de woonstichting verbeterd wordt accountant X gevraagd de controles uit te voeren. Tijdens de controle over 2013 worden wooneenheden die ‘om niet’ worden verhuurd expliciet niet meegenomen. Zij zouden niet van belang zijn omdat de wooneenheden geen kasstroom opleveren. Twee interim-bestuurders zijn kritisch over de handelwijze van de accountant. Na een gesprek tussen de bestuurders en accountant X belooft X het sociale vastgoed beter te controleren bij het opstellen van de jaarrekening over 2014.

Nadat de accountant de jaarrekening over 2014 heeft goedgekeurd vindt er een vastgoedinventarisatie plaats door een adviesbedrijf. Uit de inventarisatie blijkt dat bij 74 wooneenheden onbekend is of deze ‘om niet’ worden verhuurt.

In januari 2017 draagt de interim-directeur van stichting A accountant X op om onverwijld mededeling te doen aan de Kamer van Koophandel waarin X zijn goedkeuring over 2014 “van onwaarde” verklaart. Door de ontoereikende controle van accountant X zou het eigen vermogen van stichting A met €6 miljoen naar beneden bijgesteld moeten worden.

Autoriteit Woningcorporaties dient klacht in bij Accountantskamer

Nadat de Autoriteit Woningcorporaties kennis neemt van de verklaring van accountant X, dient zij een klacht in bij de Accountantskamer. De klacht houdt onder meer in dat X onvoldoende werkzaamheden heeft verricht om de juistheid en volledigheid van de waardering van het sociale vastgoed te controleren. Hij heeft onvoldoende controle-informatie gebruikt voor zijn onderzoek.

Accountant kan zijn onderzoeksmethode niet onderbouwen

Bij de beoordeling van de klacht overweegt de Accountantskamer dat wanneer een cliënt van een accountant een klacht heeft over de controlewerkzaamheden, de accountant zijn verweer moet kunnen onderbouwen met stukken uit het controle dossier. Omdat het gesprek, waarin de bestuurders hun kritiek hebben geuit, heeft plaatsgevonden nadat de jaarrekeningen van 2011 tot en met 2013 zijn goedgekeurd kon de accountant niet weten dat de administratieve organisatie van de stichting gebrekkig was. Voor het jaar 2014 is dit anders. De accountant heeft de goedkeuring voor 2014 afgegeven nadat de interim-bestuurders hem op de hoogte hebben gesteld van de ontoereikende vastgoed waardering.

Naar aanleiding van het gesprek heeft de accountant extra onderzoek moeten uitvoeren bij de controle van de vastgoedwaardering in 2014. Uit het onderzoeksrapport van de accountant blijkt dat de accountant dit niet heeft gedaan. Hij heeft te summier aangetoond hoe hij zijn controle heeft uitgevoerd. Accountant X heeft enkel een vergelijking gemaakt met te verwachte huuropbrengsten en de daadwerkelijke huuropbrengsten. De wijze waarop hij tot deze bedragen is gekomen is onduidelijk.

Accountant gaat te lichtzinnig om met waardering vastgoed

De Accountantskamer stelt bij haar oordeel voorop dat de controle van het vastgoed niet licht opgevat mag worden. Het materiële belang van de waardering van de wooneenheden kan grote gevolgen hebben voor zowel de balans as het resultaat van stichting A.

Uit het het controledossier blijkt dat accountant X slechts enkele stukken heeft overlegd om zijn controlewerkzaamheden te onderbouwen. Naar het oordeel van de Accountantskamer zijn de stukken echter niet toereikend. De Accountantskamer komt daarmee tot de conclusie dat de accountant het signaal van de interim-bestuurders niet heeft opgevat. X heeft zich onvoldoende ingezet om tot een betere waardering van het vastgoed te komen. Daarmee is accountant X in zijn controlewerkzaamheden tekort geschoten.

Maatregel van berisping voor accountant

Voor de accountantskamer staat vast dat accountant X zijn werkzaamheden niet naar behoren heeft uitgevoerd. Hij heeft daarmee het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden. De tuchtrechter legt voor deze schending aan de accountant de maatregel van een berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant