Uitspraak: Accountant had geen aanvullende opdracht nodig

Betrokkene is ingeschreven als accountant-administratieconsulent in het daarvoor bestemde register en werkzaam bij Kantoor1. Betrokkene heeft samen met een medeaandeelhouder een groothandel in stukadoorsbenodigdheden.

De medeaandeelhouder heeft op 28 februari 2018 laten weten aan klager tot zijn ontslag over te gaan. Vervolgens is onderhandeld over de overdracht van aandelen van de medeaandeelhouder aan klager. Beide partijen hebben betrokkene verzocht om de waarde van de aandelen per 1 april 2018 te bepalen en uit te gaan van de intrinsieke waarde. Klager en de medeaandeelhouder hebben afgesproken dat de kosten en overdracht worden gedeeld. De waardebepaling is bindend.

Een algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 20 juni 2018 plaatsgevonden, waar ook de medeaandeelhouder en klager aanwezig waren. Het recht van de koop van aandelen diende voor 24 juni 2018 plaats te vinden en is besloten de overdracht op te schorten tot 3 juli 2018 om tot waardering van aandelen te komen. Tevens zijn diverse afspraken gemaakt omtrent het aanleveren van informatie aan betrokkene.

In juni 2018 heeft betrokkene medegedeeld aan medeaandeelhouder en klager dat de koopsom van 50% van de aandelen 22.500 euro zal bedragen. Klager wil van betrokkene een toelichting. Klager heeft tevens een adviseur ingeschakeld om het rapport te bekijken. Betrokkene heeft een toelichting gegeven en verwezen naar zijn advocaat.

Klager geeft aan dat hij niet akkoord kan gaan met de overdracht van de aandelen en over zal gaan tot het inschakelen van een andere deskundige. De advocaat van medeaandeelhouder heeft laten weten dat het klager niet vrijstaat zich terug te trekken conform de afspraken.

Handelen in strijd met gedrags- en beroepsregels

Volgens klager heeft betrokkene gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Onder meer wordt gesteld dat betrokkene zijn zorgplicht heeft geschonden en niet als onafhankelijke accountant heeft opgesteld.

Accountant heeft onafhankelijk gehandeld

De Kamer vindt niet dat er reden is om te stellen dat accountant niet onafhankelijk heeft gehandeld en zijn zorgplicht heeft geschonden. Een advocaat is aangesteld om onnodig tijdverlies te voorkomen. Partijen konden wijzigingen aanbrengen en is daarna ondertekend.

De rapportage bevat fouten en is niet onderbouwd. Er is uitgegaan van aannames en onrealistische toekomstverwachtingen. Betrokkene heeft verklaard dat het niet geheel compleet is. De aanvullende rapportages maken dit niet anders. Deze klacht is gegrond.

De Accountantskamer is van oordeel dat voor het corrigeren en aanpassen van de door betrokkene opgestelde waardebepaling geen aanvullende opdracht nodig is. Correcties die nodig zijn, moeten zonder meer worden doorgevoerd in het belang van een deugdelijke grondslag. Eventuele correcties moeten wel worden voorgelegd aan de andere opdrachtgever. Dit is voornamelijk van belang bij tegenstrijdige belangen tussen opdrachtgevers.

De Kamer komt tot een gedeeltelijke gegrondverklaring. De tuchtrechtelijke maatregel houdt rekening met de aard en de ernst van het verzuim van de betrokkene en de omstandigheden waaronder. De maatregel van berisping is passend en geboden in dit geval.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Neem hier contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant