Uitspraak: Accountant heeft onvoldoende oog voor tegenstrijdige belangen cliënten

Klager heeft in 2008, samen met zijn echtgenote, een koopovereenkomst betreffende de overname van een camping gesloten. De koop gaat echter niet door, omdat in 2012 is gebleken dat de exploitatie van de camping niet levensvatbaar was.

Klager heeft vervolgens in 2013 op basis van een mondelinge huur– annex exploitatieovereenkomst, gesloten met een vennootschap en een maatschap van A, een begin gemaakt aan de exploitatie van een andere camping. In 2017 is klager net als A klant geworden bij het accountantskantoor. Schriftelijke opdrachtbevestigingen hebben niet plaatsgevonden.

In de jaarrekeningen 2015 en 2016 waren fouten gemaakt, deze werden door het betrokkene opnieuw opgesteld. Ook heeft betrokkene geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over de tussen klager en A gemaakte afspraken om deze vervolgens op papier te kunnen zetten.

De Belastingdienst heeft verder een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting 2016 tot en met 2018 van klager.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager baseert zijn klacht op 25 klachtonderdelen.

De beoordeling

De meeste klachtonderdelen worden ongegrond verklaard, omdat zij feitelijke grondslag missen of niet voldoende zijn onderbouwd.

Enkele klachtonderdelen worden wél gegrond verklaard. De Accountantskamer stelt namelijk vast dat een medewerker van betrokkene op 16 januari 2018 “de aangepaste concept jaarrekeningen 2015 en 2016 van de camping ook aan A heeft toegezonden. Daarnaast zijn ook aan klager gerichte brieven van de Belastingdienst naar betrokkene gestuurd. De Accountantskamer stelt voorop dat artikel 16 van de VGBA bepaalt dat de accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht is tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen, wanneer geen toestemming is verkregen voor openbaring hiervan. Betrokkene heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid.

Het tweede punt waar betrokkene in de fout is gegaan ziet op het fundamentele beginsel van objectiviteit. Betrokkene heeft onvoldoende onderkend dat klager en A tegenstrijdige belangen hadden. Betrokkene heeft opdrachten van zowel klager (koper en huurder) als A (verkoper en verhuurder) aangenomen, terwijl deze opdrachten sterk met elkaar waren verweven.

De maatregel

Omdat de klacht gedeeltelijk gegrond is, kan een maatregel opgelegd worden. Betrokkene acht de maatregel van berisping passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant