Uitspraak: Accountant kan niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor niet melden tuchtklacht

Klagers zijn de curatoren in het faillissement van Weyl Holding B.V. c.s. (hierna: Weyl). Onderhavige klacht tegen betrokkene maakt deel uit van een door de klagers eveneens ingediende klacht tegen de heer A, de controlerend accountant van Weyl in de jaren voorafgaand aan het faillissement van Weyl. A heeft de accountantsverklaringen bij de geconsolideerde jaarrekening 2008 en 2009 van Weyl afgegeven en ondertekend. De klacht tegen A wordt in een andere procedure behandeld.

Betrokkene is verbonden aan KPMG. Binnen het kantoor is betrokkene lid van de Juridische Commissie. In die hoedanigheid wordt hij gevraagd om met een accountant mee te kijken naar aanleiding van een kwestie waarbij die accountant is betrokken en die tot een tuchtrechtelijke procedure kan leiden. Betrokkene heeft de opdracht gekregen om vanuit accountantstechnisch oogpunt mee te denken naar aanleiding van de verwijten die tegen A werden geuit. Zijn werkzaamheden spitsen zich toe op een analyse van geuite verwijten tegen de achtergrond van de verrichte werkzaamheden en in het licht van de toepasselijke regelgeving.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagsters gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Volgens de curatoren had KPMG moeten melden dat er al een tuchtklacht liep tegen A. Doordat zij niet zijn geïnformeerd over de klacht is hun de mogelijkheid ontnomen om de crediteuren voldoende op de hoogte te houden, zo stellen de curatoren.

Beoordeling

Betrokkene ontkent in zijn verweer opvolger van A te zijn, dan wel werkzaamheden of verantwoordelijkheden van hem te hebben overgenomen. Hij ontkent de externe accountant te zijn, omdat hij niet verantwoordelijk was voor de uitvoering van de wettelijke controle. A heeft de accountantsverklaring ondertekend. Na het faillissement van Weyl in 2010 zijn er ook geen jaarrekeningen meer opgesteld zodat van een opvolgende externe accountant geen sprake is, aldus betrokkene.

De Accountantskamer oordeelt dat uit niets blijkt dat betrokkene, na het vertrek van A bij KPMG, werkzaamheden in het dossier van Weyl heeft verricht. Na het faillissement van deze cliënt in 2010 zijn ook geen jaarrekeningen meer opgemaakt. Anders dan klagers stellen bestaat dan ook geen aanleiding betrokkene aan te merken als de opvolgend extern accountant van Weyl. Verder is volgens de Accountantskamer niet gebleken dat betrokkene tot taak heeft ruimer in de zaak mee te denken, dan wel een actieve rol te spelen bij de naleving van regels door de accountants van KPMG. Betrokkene kan daarom tuchtrechtelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet melden van een eerder tegen A ingediende klacht bij diens controlecliënt. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant