Uitspraak: Accountant berispt wegens dispuut omtrent jaarrekening

In 2016 had een organisatie van gerechtsdeurwaarders- en incassokantoren diverse participanten die graag hun belang wilden verkopen. De organisatie had een inkoopverplichting. Echter, zij kon niet voldoen aan die verplichting wegens gebrek aan voldoende financiële middelen.

De daarmee corresponderende waarde wilde het bestuur als eigen vermogen in de vorm van agioreserve opnemen en niet meer als vreemd vermogen zoals dat de voorgaande jaren werd gedaan. Een nieuw accountantskantoor zou de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening controleren.

De accountant vroeg om een ‘legal opinion’ over de verantwoordingsvraag aan een adviesbureau. Op basis van dit advies werd geconcludeerd dat er sprake was van agio, wat valt onder het eigen vermogen.

Bij het contoleren van de jaarrekening van 2017 bleek er een klacht van een van de uittredende participanten te liggen. Binnen het controleteam werden de aanspraken besproken. De kwestie is voorgelegd aan het Bureau Vaktechniek. Deze kwam tot het oordeel dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening. In de jaarrekening mag het als eigen vermogen worden opgenomen en in de geconsolideerde jaarrekening niet. De accountant heeft vervolgens een goedkeurende verklaring afgegeven. Het herstellen van de fout bij de al goedgekeurde jaarrekening over 2016 vond hij niet nodig.

De klacht

Klaagster is naar de Ondernemingskamer gestapt en het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2017 is vernietigd. Daarnaast heeft klaagster een klacht ingediend tegen de accountant. De accountant zou niet-professioneel en niet integer hebben gehandeld.

Beoordeling

De eerste klacht was volgens de Accountantskamer te algemeen geformuleerd en werd ongegrond verklaard. De accountant had echter wel ingestemd met verwerking van de aanspraken van uittredende participanten. Toch vond de kamer dit onvoldoende. Daarnaast is onvoldoende gebleken dat de accountant niet eerlijk en niet oprecht had gehandeld.

De klacht omtrent niet-vakbekwaam handelen werd wel gegrond verklaard. De accountant had en legal opinion gevraagd en dit advies overgenomen. In de jaarrekening 2016 stond een fout. Deze heeft de accountant niet hersteld. De accountant had de wijziging beter moeten onderbouwen dan louter afgaan op het advies. Het handelen van de accountant is in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Maatregel

De kamer besluit een maatregel op te leggen. De accountant is berispt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant