Uitspraak: Accountant kan niets worden verweten omtrent licentiedeal

Bij de directeur van het bloembollenbedrijf werd in 2015 een dodelijke ziekte geconstateerd. Het bedrijf besloot op zoek te gaan naar een samenwerkingspartnet voor Dalian-lelies, waarvan zij de hoofdlicentie had. Een contractteler waarmee het bloembollenbedrijf samenwerkte had interesse. Een registeraccountant is een bestuurder van een coöperatie. De coöperatie bemiddelt tussen kopers en verkopers van bloembollen. Het bloembollenbedrijf heeft de coöperatie aangetrokken om als bemiddelaar op te treden voor de verkoop aan de contractteler van sub-licenties voor de teelt van Dalian lelies en een hoeveelheid bloembollen. Het betrof een deal ter waarde van 200.000 euro.

De directeur is op enig moment overleden, waardoor het bedrijf wordt overgenomen door zijn zwager. De zwager was het niet eens met de deal, nu geen enkel bevoegd persoon de conceptovereenkomst had goedgekeurd. De zwager verzocht de coöperatie om het geschil aan het scheidsgerecht Bloembollenhandel van de branchevereniging KAVB voor te leggen. De coöperatie heeft dat geweigerd.

Op enig moment worden de aandelen in het bloembollenbedrijf aan een derde verkocht. Toch bleef de zwager de overeenkomst aanvechten. Zo heeft de zwager per brief op 31 januari 2019 aan de accountant laten weten dat een opdracht was gegeven onderzoek te doen. De zwager zag aanwijzingen voor onregelmatigheden en strafbare feiten. Ondanks het verzoek mee te werken aan het onderzoek, heeft de coöperatie enige medewerking geweigerd.

Het onderzoeksbureau is tot de conclusie gekomen dat de transactie zowel niet rechtsgeldig als integer tot stand was gekomen. De coöperatie zou schadeplichtig zijn. Het gaat volgens het bureau om een schadebedrag van ruim 1,2 miljoen. De RvC heeft ook een onderzoek uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat er geen aanwijzingen voor handen zijn die wijzen op een transactie die onrechtmatig tot stand is gekomen.

Klacht

De zwager besluit een tuchtzaak aan te spannen. De accountant zou een flinke fout hebben gemaakt bij een overeenkomst over de verkoop van sub-licenties voor de teelt van Dalian-lelies en bloembollen. De accountant zou in strijd met geldende gedrags- en beroepsregels hebben gehandeld. De zwager stelt ook dat de accountant geen medewerking heeft verleend aan waarheidsvinding en integriteit om een procedure te voorkomen. De accountant zou daarnaast ook feiten hebben verdraaid.

Oordeel

De kamer komt tot het oordeel dat de accountant niets kan worden verweten met betrekking tot zijn betrokkenheid bij de licentiedeal. De accountant heeft niet bewust een onjuist dan wel misleidend standpunt ingenomen. De accountant was niet gehouden het geschil aan het scheidsgerecht voor te leggen. Ook was de accountant niet verplicht mee te werken aan het onderzoek van het onderzoeksbureau. De accountant is niet gebonden aan de uitkomsten van het onderzoek. Ook heeft de accountant betwist dat het rapport op een deugdelijke grondslag berust. De kamer geeft aan dat het niet aannemelijk is geworden dat de accountant feiten heeft verdraaid of heeft gepoogd het onderzoeksbureau te misleiden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant