Uitspraak: Accountant wordt verweten dat hij klager geen inzicht geeft in de verwerking van ontvangen betalingen

Klager en zijn echtgenote hebben van 2001 tot eind 2006 een restaurant gehad. De exploitatie is beëindigd vanwege tegenvallende resultaten. Betrokkene heeft vanaf medio 2003 accountantswerkzaamheden verricht voor klager en zijn echtgenote. Betrokkene factureerde door middel van voorschotnota’s, aan het einde van het jaar vond een eindafrekening plaats.

dat klager niet in staat was alle ontvangen declaraties tijdig te voldoen, verstuurde betrokkene vanaf 2005 tevens rentenota’s. Omdat na 30 maart 2011 een betalingsregeling werd overeengekomen, heeft betrokkene sindsdien afgezien van het versturen van rentenota’s.

Op 10 april 2013 heeft klager betrokkene gevraagd om een specificatie van alle opgestuurde rekeningen. Naar aanleiding daarvan heeft klager van betrokkene een uitdraai van twee bladzijden, met de tussen 1 oktober 2004 en 30 maart 2011 verzonden facturen ontvangen. In september heeft een gesprek plaatsgevonden tussen betrokkene, klager en diens gemachtigde. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de gemachtigde van klager in een brief gesteld dat er naar aanleiding van het verzoek in 2013 geen goed gespecificeerd totaaloverzicht was verstrekt. Betrokkene is niet op dit verzoek ingegaan. Hij heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. In het bijzonder wordt betrokkene verweten dat hij klager geen inzicht heeft gegeven in de verwerking van de ontvangen betalingen op de verschillende openstaande bedragen.

De beoordeling

Betrokkene wordt, zo begrijpt de Accountantskamer, in de eerste plaats verweten dat hij klager op diens verzoek van 10 april 2013 geen inzicht heeft gegeven in de verwerking van de betalingen op de verschillende openstaande bedragen. Volgens de Accountantskamer doet dit overzicht dat wel. In het overzicht worden geboekte facturen die in het geheel nog niet zijn voldaan, een verzonden factuur die deels is betaald en overige geboekte facturen die volledig zijn betaald duidelijk vermeld. Het feit dat betrokkene vlotter had kunnen reageren en het overzicht eerder had kunnen doorsturen is volgens de Accountantskamer onvoldoende om de klacht gegrond te verklaren.

Klager stelt daarnaast dat betrokkene tijdens het gesprek heeft gezegd dat hij maar één rentenota had verzonden. Achteraf is geconstateerd dit onjuist is. Klager leidt hieruit af dat betrokkene hierover in dat gesprek heeft gelogen. Volgens de Accountantskamer is niet aannemelijk is geworden dat betrokkene over dit punt willens en wetens onwaarheid heeft gesproken. Daaruit volgt dat de klacht ook voor zover die betrekking heeft op deze uitlating ongegrond is. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant