Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing van CBb

X heeft een orthodontie- en tandartspraktijk. B hield 17,23% van de aandelen in X. B was sinds 1987 werkzaam voor X als manager voor verschillend vestigingen. Later werd B statutair bestuurder. B kreeg zijn ontslag in december 2012.

Het bestuur van X besloot op 11 november 2013 tot een aandelenemissie. Op basis van de statuten heeft B een voorkeursrecht op een evenredig deel van de uit te geven aandelen. B heeft van zijn voorkeursrecht geen gebruik gemaakt, waardoor zijn aandelenbelang verwatert tot 3%. Er zijn diverse procedures tussen B en X over het ontslag en de aandelenemissie. B wil voor zijn ontslag een bedrag van 10.000.000 euro van X ontvangen.

A heeft een rapport uitgebracht over de indicatieve waarde van de aandelen in X met betrekking tot een aandelenemissie. A concludeert dat de indicatieve waarde van 100% aandelen 13.894.000 euro zal bedragen per 31 december 2013.

Het hof heeft geoordeeld dat de aandelenemissie door X onrechtmatig is tegenover B en heeft X veroordeeld om de schade aan B te vergoeden. Om de omvang van de schade vast te stellen, is mede gekeken naar het rapport van A. De schade is begroot op 5.628.879 euro. Uit rapporten die door andere partijen zijn opgeteld, blijkt later een andere waardering.

X heeft klachten tegen A ingediend bij de accountantskamer. A heeft onder andere: termen door elkaar gebruik, is uitgegaan van onvolledige informatie, is uitgegaan van onjuiste aannames, relevante feiten en omstandigheden niet betrokken in zijn oordeel en heeft gerapporteerd zonder hoor en wederhoor toe te passen. De kamer acht de klachten deels gegrond en besluit een waarschuwing op te leggen.

X stelt het volgende. A heeft voor verwarring gezorgd door termen door elkaar te gebruiken. Omdat A wist dat zijn rapport in een gerechtelijke procedure kon worden gebruikt, had hij zorgvuldiger zijn taak moeten volbrengen. Deze grief slaagt niet. A heeft in zijn rapport voldoende aangetoond wat de indicatieve waardering inhoudt en welke beperkingen daaraan kleven. Ook de grieven met betrekking tot hoor en wederhoor slagen niet. Het is niet aannemelijk dat A over onvoldoende informatie beschikte om een waardebepaling op te stellen. Niet per definitie moet hoor en wederhoor worden toegepast. X heeft het rapport niet gebruikt in civiele procedures en ook het bestaan ervan niet aan de rechter gemeld.

A heeft gesteld dat de claim van 10.000.000 euro van B niet meegenomen diende te worden. Het CBb volgt A hierin voor een gedeelte. X vond het niet nodig een voorziening te treffen voor de 10.000.000 euro die B eiste. A was dan ook niet gehouden om onderzoek te doen naar een voorziening, nu deze niet bestond. A had in het rapport wel moeten vermelden dat en waarom dat bedrag niet werd meegerekend. Het CBb heeft de beroepen door A en X ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant