Uitspraak: Accountant laat ten onrechte doen voorkomen dat omzetten een formaliteit is

Een vader schonk in 2016 zijn aandelen in het familiebedrijf aan zijn zoon en dochter. De zoon had al 40 procent van de aandelen. Na de overdracht had hij een meerderheidsbelang van 70 procent. Hij kreeg een call-optie op de aandelen van zijn zus. Die mocht hij na vijf jaar, tegen een bedrag van € 2.745.000,- uitoefenen. In 2019 zette de zoon zijn aandelenbelang over naar een commanditaire vennootschap.

Twee jaar later wilde hij ook zijn call-optie overzetten naar de CV. Hij vroeg zijn zus om medewerking. De accountant begeleidde de aandelenoverdracht binnen het familiebedrijf. Daarna is er een geschil gerezen tussen de zus en de broer over de uitoefening van de call-optie, wat heeft geleid tot een civiele procedure.

Omzetten is een formaliteit

De zus vroeg aan de accountant om advies. Zij gaf aan er weinig van te begrijpen en of de accountant het in korte en duidelijke taal wilde uitleggen. De accountant antwoordde dat de broer zijn vennootschap wilde opheffen in verband met de privacy. Daarom wilde de broer de call-optie verplaatsen naar zijn nieuwe bedrijf. Het leek de zus een formaliteit en daarom zette ze haar handtekening. Een paar maanden later liet de broer weten dat hij zijn call-optie wilde gaan uitoefenen. De zus was kennelijk niet tevreden over het afgesproken bedrag. Zij weigerde mee te werken. De broer spande een kort geding aan tegen de persoonlijke vennootschap van zijn zus. Hij kreeg van de voorzieningenrechter de vordering toegewezen. De zus ging hierop in hoger beroep.

Ten onrechte doen voorkomen dat omzetten een formaliteit is

De zus was niet tevreden met het optreden van de accountant in deze kwestie en stapte naar de Accountantskamer. Ten eerste zou de accountant niet vakbekwaam en zorgvuldig hebben gehandeld. Zo verweet zij de accountant dat zij ten onrechte had doen voorkomen dat het omzetten van de persoonlijke vennootschap naar een CV een formaliteit was. De zus had niet begrepen dat ze niet op het verzoek van haar broer had hoeven in te gaan en had kunnen onderhandelen over een hogere verkoopprijs.

Accountant zat in een belangenverstrengeling

Ten tweede werd de accountant verweten te hebben gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit. Dit omdat de accountant zowel diensten verleende aan de zus, als aan de broer en de vader. Zij hadden tegenstrijdige belangen. Volgens de zus nam de accountant geen passende maatregelen om te voorkomen dat haar objectiviteit zou worden bedreigd. Volgens de accountant was er geen sprake van een belangenverstrengeling. Zij zag geen bedreiging. Dit omdat de verhoudingen binnen de familie goed waren en de neuzen dezelfde kant op stonden. Toen het conflict ontstond, heeft de accountant die bedreiging onderkend. Vervolgens heeft zij de zus geadviseerd een andere accountant te zoeken. Dit was afdoende, vond de Accountantskamer.

Schending van de geheimhouding

Ten derde werd de accountant verweten dat zij haar geheimhoudingsplicht had geschonden. Zo had zij in een brief verklaard dat de zus enkele jaren de administratie van haar eigen vennootschap en van een andere vennootschap van het familiebedrijf verzorgde. Ook voegde de accountant e-mailwisselingen tussen de zus en een collega-accountant van haar kantoor bij. De accountant verdedigde zich door te stellen dat de informatie die zij deelde al bekend was bij vader en broer. Ook de e-mails waren al in het bezit van de broer. Maar hier ging de Accountantskamer niet helemaal in mee.

Verplicht tot geheimhouding gegevens of inlichtingen

Een accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen. Enkel tenzij de klant schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van de gegevens of inlichtingen. De accountant erkende dat zij kennis en informatie had over de zus vanwege de eerdere klantrelatie. Ook erkent zij dat zij een deel van deze informatie zonder haar toestemming had gedeeld met de broer. Dit is in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid, aldus de Accountantskamer. Dat de broer al over deze informatie beschikte, maakte dat niet anders.

Maatregel van waarschuwing is passend

De klacht is (gedeeltelijk) gegrond. De Accountantskamer vindt de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Daarbij is in aanmerking genomen dat de accountant zich toetsbaar heeft opgesteld en inzicht in haar eigen handelen heeft getoond. Daarnaast heeft de accountant alleen uitleg gegeven over de call-optie. Hij heeft geen advies verstrekt en dus niet laten overkomen dat omzetten een formaliteit is.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant