Uitspraak: Accountant loopt risico bij elektronische handtekening

Een failliete ondernemer had met zijn onderneming geld geleend bij kredietverstrekker Swishfund. De onderneming kon de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van geldlening niet geheel nakomen. Daarom is de overeenkomst door Swishfund beëindigd. Swishfund had voor het faillissement van de onderneming een zaak aangespannen waarin een bedrag van 15.000 euro van de ondernemer persoonlijk werd gevorderd. Bij verstek werd de ondernemer veroordeeld tot betaling. De ondernemer ging in verzet tegen de uitkomst van de zaak.

De ondernemer heeft betwist dat hij digitaal een overeenkomst had gesloten en die ook digitaal had ondertekend. De kantonrechter kwam tot het oordeel dat de gebruikte digitale handtekening niet als een elektronische handtekening in de zin van de eidas-verordening kon worden gekwalificeerd. De rechter heeft gekeken naar de methode van ondertekening. Daarbij is onder andere gekeken naar de manier van ondertekening, het doel en de overige omstandigheden van het geval. De manier moet voldoende betrouwbaar zijn. De kantonrechter heeft in dit geval mede gewicht gehangen aan de aard van de overeenkomst en hoe de overeenkomst van borgtocht en hoe de digitale handtekening tot stand zijn gekomen.

Volgens de verordening moet een elektronische handtekening

  • Op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden;
  • Het mogelijk maken dat de ondertekenaar te identificeren is;
  • De handtekening tot stand is gekomen met gegevens, met een hoog vertrouwensniveau, die onder zijn uitsluitende controle kan worden gebruikt en;
  • Wijzigingen moeten achteraf kunnen worden vastgesteld.

In dit geval kan de ondertekening plaatsvinden door middel van een SMS-code. Op die manier is de ondertekenaar de identificeren. De kantonrechter oordeelt echter dat een code per sms geen gegeven is met een hoog vertrouwensniveau die alleen onder uitsluitende controle kan worden ingezet. Buiten de vraag of een SMS-code een voldoende hoog vertrouwensniveau heeft, is niet gebleken dat ondernemer uitsluitende beschikking had over het telefoonnummer waar de SMS-code naartoe is gestuurd.

De rechter stelt zich dus op het standpunt dat de gehanteerde methode onvoldoende betrouwbaar is. Het gaat om een gewone elektronische handtekening die niet kan worden aangemerkt als voldoende betrouwbaar. Aan een gewone elektronische handtekening kunnen niet dezelfde rechtsgevolgen worden verbonden als bij een elektronische handtekening met een hoog vertrouwensniveau. Niet is gebleken dat er een overeenkomst van borgtocht bestond tussen ondernemer en Swishfund.

Kortom, wanneer digitaal onjuist wordt ondertekend door de accountant loopt hij een risico. De methoden die het meest worden gebruikt blijken onvoldoende te zijn om juridisch te kunnen kwalificeren als geavanceerd. Uit een onjuiste digitale ondertekening kan geen wilsbesluit worden opgemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant