Uitspraak: Accountant niet persoonlijk verwijtbaar gehandeld

Betrokkene staat ingeschreven in het accountantsregister. Als openbaar accountant is hij verbonden aan een accountantskantoor. De vereniging heeft als doel de hengelsport te bevorderen. De vereniging is een overkoepelend orgaan van alle hengelsportverenigingen. 20 jaar lang waren zij klant van het accountantskantoor en haar voorganger. Betrokkene heeft een samenstellingsverklaring verstrekt over de boekjaren 2016 en 2017 bij de jaarrekeningen van klaagster.

Op 21 maart 2016 heeft het accountantskantoor de samenstellingsopdracht voor het verslag van 2015 met stilzwijgende verlenging voor opvolgende verslagjaren aan klaagster bevestigd.

Eigen vermogen in de jaarrekeningen

In de jaarrekening van 2017 is een eigen vermogen opgenomen per 31 december 2016 voor 578.907 euro en per 31 december 2017 voor 475.009 euro. In 2017 is bij de baten en lasten een verlies vermeld van ongeveer 95.048 euro.

Naheffingsaanslag door Belastingdienst

In 2017 is bij de vereniging een boekenonderzoek uitgevoerd door de Belastingdienst. De aanvaardbaarheid van aangiften loonheffingen over de periode 2012 tot 2017 is onderzocht. Het openbaar gedeelte van het concept-controlerapport is aan de vereniging toegezonden. Daarin staat dat naheffingsaanslagen zullen worden opgelegd voor een bedrag van 82.905 en een correctieverplichting van 3.918 euro. De belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd van 111.072 euro.

Klaagster heeft de relatie met het kantoor beëindigd

Klaagster heeft de relatie met het kantoor beëindigd middels een brief op 29 november 2018. Er is namelijk per 1 januari 2019 een nieuwe penningmeester (hierna: B) aangetreden bij de vereniging, die zal starten met het samenstellen van de jaarrekening over 2018. B heeft aan C van het accountantskantoor een mail geschreven op 10 februari 2019. Daarin vraagt B om toelichting op het eigen vermogen dat in 2017 in de jaarrekening is opgenomen. Daarbij zou het verlies niet aansluiten bij het vermogensverschil. C heeft op de mail gereageerd. Hij heeft geen rekening gehouden met bestemmingsfondsen. Vervolgens hebben B en C nogmaals contact over de situatie. De verliesverwerking, het eigen vermogen en de bestemmingsfondsen zijn niet in lijn met elkaar.

B heeft vervolgens betrokkene om overleg gevraagd, nu betrokkene de tekenend accountant van de jaarrekening over 2017 was. Hierop heeft betrokkene een mail gestuurd dat C reeds een uitleg had gegeven.

De nieuwe accountant van de vereniging heeft vervolgens de Nba om advies gevraagd hoe de jaarrekening moest worden verwerkt. B heeft dat advies ook aan betrokkene gemaild met daarin het verzoek om een schikking te treffen.

De jurist van het accountantskantoor heeft geantwoord dat er intern is overlegd. In de mail wordt nader ingegaan op het saldo en de bestemmingsfondsen. Daarbij wordt de mededeling gedaan dat de posten in de jaarrekening niet onjuist zijn en ook niet hoeven te worden aangepast. Een gesprek over een schikking is niet nodig, nu een schikking niet aan de orde is.

De klacht

Klaagster maakt het verwijt dat betrokkene in strijd heeft gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Daarbij wordt het verwijt gemaakt dat de vermogensaansluiting in de jaarrekening over 2017 niet klopt, de afname in het eigen vermogen en het verlies niet in overeenstemming zijn, betrokkene zijn zorgplicht heeft geschonden door niet te wijzen op de maximale vrijwilligersvergoedingen wat heeft geresulteerd in een naheffingsaanslag van 11.072 euro.

Oordeel kamer

Een accountant is in de uitoefening van zijn beroep gebonden aan tuchtrechtspraak. Het handelen dan wel nalaten moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Klaagster is een vereniging waarvoor de bepalingen uit het Burgerlijk wetboek omtrent het opstellen van een bestuursverslag en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving niet direct of indirect toepasbaar zijn. Klaagster heeft ervoor gekozen met deze toepassing de Jaarverslaggeving vast te stellen. Verwezen wordt naar RJ630. Betrokkene heeft juist opgemerkt dat dit RJ640 moest zijn. Klaagster is een kleine organisatie, zonder winstoogmerk waardoor de richtlijnen van RJk C1 van toepassing zijn. Daarin is vermelde dat de uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen in de baten en lasten moet worden verantwoord. De onttrekking aan de fondsen is niet verantwoord en daarom is geen aansluiting tussen de jaarrekeningen. De kamer is van mening dat dit geen tuchtrechtelijke consequenties moet hebben. Het klachtonderdeel is ongegrond.

Geen persoonlijke verwijtbaarheid

Betrokkene heeft geen enkele bemoeienis gehad met het samenstellen van de jaarrekeningen over 2012 tot 2017. Hij is niet eerder dan in 2018 bij de door klaagster verstrekte opdrachten aan het kantoor betrokken geweest. Het gaat dus niet om de vereiste persoonlijke verwijtbaarheid. Het klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant