Uitspraak: Accountant onvoldoende duidelijk over de aard van zijn werkzaamheden

Accountantskantoor Y stelt sinds 2007 de jaarrekeningen samen voor stichting A. Stichting A behartigt de belangen van grondeigenaren in een woonwijk in Nederland. Sinds 2015 is accountant-administratieconsulent X de tekenend accountant van stichting A. Stichting A heeft in december 2016 haar statuten gewijzigd. In deze nieuwe statuten staat ondermeer dat bij de jaarstukken een rapport van een registeraccountant over de getrouwheid van die jaarstukken wordt opgenomen. In de opdrachtbevestiging voor het samenstellen van de jaarrekening over 2017 staat dat de accountant geen controlewerkzaamheden zal uitvoeren. De accountant zal over de uitkomsten rapporteren in de vorm van een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Wanneer accountant X de jaarrekening over 2017 heeft samengesteld stelt hij daarbij ook de samenstellingsverklaring op. In die verklaring staat dat hij de jaarrekening heeft samengesteld op basis van informatie die kantoor Y kreeg van het bestuur van stichting A. In de verklaring staat dat geen controlewerkzaamheden zijn verricht maar dat de jaarrekening wel op verschillende punten is nagetrokken. In 2017 ontstaat ruzie over de verkoop van twee grondpercelen. Meneer B, lid van de financiële commissie van stichting A, vraagt account X om informatie over de procedure die het bestuur heeft gevolgd bij de verkoop van de percelen. Accountant X geeft aan dat hij deze informatie niet mag verstrekken vanwege zijn geheimhoudingsplicht. In reactie daarop stelt meneer B een klacht in tegen accountant X bij de Accountantskamer.

Klacht over onduidelijkheid werkzaamheden accountant

De klacht van meneer B houdt in dat accountant X zich heeft uitgelaten over de getrouwheid van de jaarrekening over 2017 zonder controlewerkzaamheden uit te voeren. Dit zou in strijd zijn met de statuten van de stichting. Hierover heeft accountant X onzorgvuldig gerapporteerd over zijn werkzaamheden. Voorts heeft accountant X ook de deelnemers van de stichting niet gemeld dat niet is voldaan aan de statutaire verplichting een getrouwheidsonderzoek uit te voeren. Daarnaast heeft accountant X niet vermeld volgens welke regelgeving van financiële verslaggeving hij de jaarrekening heeft opgesteld.

Wel of geen controlewerkzaamheden uitgevoerd?

De Accountantskamer overweegt dat accountant X een samenstellingsopdracht heeft gekregen. Het samenstellen van een jaarrekening verplicht een accountant niet om te controleren of de informatie die het bestuur verschaft nauwkeurig en volledig is. Het kan accountant X daarom niet verweten worden dat hij niet de statutair voorgeschreven controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd. Naar het oordeel van de Accountantskamer levert die statutaire verplichting ook geen belemmering op op een samenstellingsopdracht te aanvaarden. Omdat een accountant de gegevens voor de samenstellingsopdracht niet hoeft te verifiëren kunnen die werkzaamheden niet worden gezien als controlewerkzaamheden. Het resultaat van de samenstellingswerkzaamheden is dan ook géén rapport of verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening. Toch heeft accountant X in zijn samenstellingsverklaring genoemd dat enkele onderdelen van de jaarrekening zijn gecontroleerd. In de samenstellingsverklaring heeft X opgenomen dat hij geen controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd. Hiermee heeft hij echter onvoldoende duidelijk gemaakt dat hij geen zekerheid heeft verstrekt over de juistheid van de jaarrekening. De Accountantskamer komt tot de conclusie dat accountant X onduidelijk is geweest over de aard van zijn werkzaamheden. Daarmee heeft accountant X niet vakbekwaam en niet zorgvuldig gerapporteerd over zijn werkzaamheden.

Accountant hoeft deelnemers niet in te lichten

Meneer B stelt in zijn klacht dat accountant X niet aan de deelnemers van stichting A heeft gemeld dat zijn werkzaamheden niet voldeden aan de eisen die de statuten stelden. De Accountantskamer is echter van oordeel dat het niet aan accountant X was om de deelnemers daarover in te lichten. Dit zou in strijd zijn met het vertrouwensbeginsel. Accountant X had in zijn samenstellingsverklaring wel duidelijk moeten melden dat hij geen oordeel kon geven over de getrouwheid van de jaarrekening. Indien accountant X dit had gedaan was het voor deelnemers van stichting A voldoende duidelijk dat accountant X met zijn samenstellingsverklaring niet het statutair verplichte rapport van getrouwheid had afgegeven. De Accountantskamer is van oordeel dat het nalaten van deze vermelding een handelen oplevert dat in strijd is met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Accountantskamer legt berisping op

De Accountantskamer komt tot het oordeel dat accountant X onvoldoende duidelijk is geweest over zijn werkzaamheden. Daardoor heeft hij bij de uitvoering van de samenstellingsopdracht in meerdere opzichten in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer acht de maatregel van berisping hiervoor passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant