Uitspraak: Accountant schendt fundamenteel beginsel van integriteit, objectiviteit en professionaliteit en brengt beroep in diskrediet

Betrokkene is werkzaam geweest als accountant in business en is ingeschreven geweest in de daartoe bestemde registers. Sinds 1 januari 2011 is betrokkene werkzaam bij X1 als ‘financial controller Europe’.

Betrokkene heeft X1 jarenlang opgelicht door op heimelijke wijze betalingen te verrichtte ten gunste van hemzelf. Dit kwam in februari 2020 aan het licht. Het gaat om een bedrag van ruim 6.100.000 euro waarvan betrokkene luxe goederen heeft gekocht.

Betrokkene heeft eerder die week vanaf een externe locatie ingelogd in de systemen van X1. Betrokkene heeft een groot aantal digitale bestanden gewist. Toen hem werd opgedragen de laptop in te leveren, heeft betrokkene geweigerd. De andere dag heeft betrokkene de laptop aan X1 teruggeven; de laptop was eigendom van X1.

Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene een groot aantal bestanden heeft gewist met gebruik van professionele verwijderingssoftware. Aan betrokkene is de gelegenheid geboden te reageren op de verdenkingen. Betrokkene heeft erkend dat hij ongeautoriseerde betalingen heeft verricht. Daarvoor heeft betrokkene gebruik gemaakt van wachtwoorden en tokens van minimaal één collega, zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. Ook zijn valse documenten opgesteld en gebruikt. Op 18 maart 2020 is betrokkene op staande voet ontslagen.

De klacht

Betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Hieraan liggen de volgende verwijten ten grondslag:

  • Betrokkene heeft zich in de uitoefening van zijn beroep gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan fraude, met als doel om zichzelf te verrijken, waardoor hij zijn werkgever in ernstige mate benadeeld heeft;
  • Betrokkene heeft, toen bekend was geworden dat onderzoek plaatsvond naar zijn gedragingen, een groot aantal digitale bestanden gewist, waarbij hij gebruik heef gemaakt van professionele verwijderingssoftware.

Overweging

Een accountant heeft te maken met tuchtrechtspraak met betrekking tot enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wab bepaalde en ter zake van enig ander handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

De kamer stelt vast dat betrokkene hetgeen onder a is gesteld, heeft erkent. Het optreden van betrokkene is daarmee niet eerlijk en oprecht. Hij heeft dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. Betrokkene heeft door zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Betrokkene heeft daarmee het fundamentele beginsel van professionaliteit geschonden. Betrokkene heeft zich laten beïnvloeden door eigen belang, waardoor gehandeld is in strijd met het beginsel van objectiviteit. Klachtonderdeel a is gegrond.

Klachtonderdeel b wordt ook gegrond verklaard. Betrokkene heeft erkend dat hij een groot aantal digitale bestanden heeft gewist, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van professionele verwijderingssoftware. Van betrokkene mocht worden verwacht dat hij open was geweest over wat hij gedaan had en dat hij medewerking had verleend aan het onderzoek. Het beginsel van integriteit is daarmee geschonden.

De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van doorhaling passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant