Uitspraak: Accountant schendt herhaaldelijk fundamentele beginselen

Betrokkene is door de Accountantskamer gesanctioneerd wegens ernstige overtredingen van professionele normen en gedragsregels. De overtredingen, variërend van het aangaan van leningen met cliënten tot het afgeven van verklaringen zonder bevoegdheid, hebben geleid tot zijn ontslag en uiteindelijk tot doorhaling van zijn inschrijving in de registers, vanwege herhaalde schendingen van fundamentele beginselen van het accountantsberoep.

Incidenten en overtredingen van betrokkene

Betrokkene, een accountant, is tot 12 november 2019 werkzaam geweest bij X [B.V.]. In 2019 hebben zich enkele incidenten voorgedaan met betrekking tot het handelen van betrokkene, wat heeft geleid tot ontslag op staande voet van betrokkene. Betrokkene is kort na zijn ontslag in dienst getreden bij [accountantskantoor 1].

X [B.V.] verwijt betrokkene diverse ernstige overtredingen die de integriteit en professionaliteit van zijn werk aantasten. Allereerst wordt betrokkene beschuldigd van het aangaan van een lening van €20.000 bij een cliënt zonder dit vooraf met X [B.V.] te bespreken, wat niet alleen een schending is van professionele normen maar ook de objectiviteit van betrokkene in het geding brengt. Bovendien heeft betrokkene nagelaten het geleende bedrag tijdig terug te betalen, waardoor hij in gebreke blijft wat betreft zijn financiële verplichtingen.

Ten tweede heeft betrokkene, zonder dat hij tekenbevoegd was en in strijd met het stelsel voor het afgeven van assurance-verklaringen, verklaringen afgegeven. In 2017 is de tekenbevoegdheid van betrokkene voor assurance-opdrachten ingetrokken. Vervolgens zijn door betrokkene nog diverse verklaringen namens X [B.V.] ondertekent. Dit ondermijnt niet alleen het vertrouwen in zijn professionele competentie, maar ook in het gehele systeem van assurance-verklaringen.

Daarnaast heeft betrokkene een samenstellingsverklaring bij een jaarrekening ondertekend op naam van een collega zonder diens medeweten, wat duidt op een ernstige misleiding en mogelijk fraude. Betrokkene heeft deze collega ook nadien niet geïnformeerd.

Verder wordt betrokkene verweten een cliënt van X [B.V.] mee te nemen na zijn vertrek, zonder deze actie te melden aan de betreffende cliënt of aan X [B.V.]. Hierdoor heeft hij niet alleen de professionele relatie met X [B.V.] geschonden, maar ook de voorschriften voor kwaliteitssystemen genegeerd door zelf een assurance-verklaring af te geven en deze op zijn privérekening te laten betalen.

Tot slot heeft betrokkene verklaringen afgegeven zonder de benodigde documentatie in de dossiers vast te leggen. Deze opeenstapeling van verwijten wijst op ernstige tekortkomingen in het professionele gedrag en de integriteit van betrokkene.

Beoordeling: schending van fundamentele beginselen

De kern van de klacht is dat betrokkene in een vijftal situaties gehandeld heeft in strijd met een aantal voor hem geldende fundamentele beginselen. De Accountantskamer toetst het handelen of nalaten van betrokkene aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS). Betrokkene heeft ter zitting de door klaagster gestelde gedragingen erkend. De Accountantskamer stelt daarom dat de feiten in voldoende mate vaststaan.

Accountant leent geld van een cliënt

De Accountantskamer is van oordeel dat als gevolg van het lenen van geld van een cliënt, een bedreiging is ontstaan voor de objectiviteit van betrokkene. Betrokkene verrichtte immers werkzaamheden voor deze cliënt. Het aangaan van een geldleningsovereenkomst met een cliënt vormt een bedreiging als bedoeld in artikel 1 VGBA. Betrokkene was door de lening immers financieel afhankelijk geworden van deze cliënt. Betrokkene heeft deze bedreiging voor zijn objectiviteit niet onderkend. Dit is te meer verwijtbaar omdat hij wist althans behoorde te weten dat het binnen X [B.V.] aan werknemers niet was toegestaan om zonder voorafgaande toestemming zakelijke relaties aan te gaan met derden, waaronder begrepen moet worden het aangaan van een dergelijke financiële verbintenis. Betrokkene heeft in strijd met het bepaalde in artikel 21 van de VGBA geen toereikende maatregel genomen. Hij heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit.

Daarnaast heeft betrokkene de lening niet tijdig terugbetaald. Betrokkene heeft daardoor het accountantsberoep in diskrediet gebracht. In dit verband is van belang dat weliswaar sprake was van een privélening, maar dat deze cliënt betrokkene kende als zijn accountant. Betrokkene heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van professionaliteit.

Zonder bevoegdheid verklaringen afgeven

Wat betreft het afgeven van verklaringen zonder bevoegdheid op grond van interne regels, oordeelt de kamer als volgt. De Accountantskamer is van oordeel dat het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet enkel meebrengt dat een accountant zich houdt aan wet- en regelgeving, maar ook dat deze zich houdt aan de interne regels van de organisatie waarvoor hij werkzaam is. Betrokkene heeft, doordat hij na het verlies van zijn interne tekenbevoegdheid verklaringen namens X [B.V.] is blijven afgeven en doordat hij zich geen rekenschap heeft gegeven van de gevolgen die het namens X [B.V.] ondertekenen van dergelijke verklaringen voor X [B.V.] zou kunnen hebben, gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Verklaring afgeven op naam van een collega

De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene door een samenstellingsverklaring op naam van een collega af te geven, zonder dat deze collega daarvan wist, niet eerlijk en oprecht heeft gehandeld. Ook heeft betrokkene, na die afgifte, deze collega daarvan niet uit eigen beweging op de hoogte gesteld en heeft hij geen maatregel genomen om de gevolgen van zijn handelen ongedaan te maken. Betrokkene heeft dit handelen pas erkend nadat de collega zelf had ontdekt wat betrokkene had gedaan. Betrokkene heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit.

Meenemen van cliënt zonder overleg

Het vierde verwijt ziet op het meenemen van een client na het ontslag van betrokkene. Betrokkene heeft zonder dat hierover afspraken waren gemaakt een cliënt van X [B.V.] meegenomen zonder dat deze cliënt op de hoogte was gesteld van het vertrek van betrokkene. Betrokkene heeft deze cliënt door deze handelwijze de mogelijkheid ontnomen om zelf te kiezen of hij al dan niet cliënt wilde blijven bij X [B.V.]. Betrokkene heeft zich bovendien voor de door hem verrichte werkzaamheden op zijn privérekening laten betalen. Hierdoor heeft betrokkene X [B.V.] financieel benadeeld. Betrokkene heeft door dit te doen niet eerlijk en oprecht gehandeld. Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit.

Niet voldoen aan benodigde vastlegging

De Accountantskamer overweegt over het vijfde verwijt dat betrokkene inderdaad meermaals in controledossiers, die bij hem in behandeling waren, geen enkele vastlegging heeft verricht. Ook heeft hij geen collega laten meelezen vóór de afgifte van de verklaringen. Betrokkene heeft hiermee de desbetreffende professionele diensten in strijd met artikel 13, tweede lid, van de VGBA niet nauwgezet uitgevoerd. Hij heeft hiermee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Doorhaling

Omdat de klacht gegrond is, kan een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. De maatregel van doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers is passend en geboden. Betrokkene heeft door de gedragingen waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt bij herhaling in ernstige mate gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en hij heeft het vertrouwen in het accountantsberoep op zeer ernstige wijze geschaad.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant