Uitspraak: Accountants leggen geen eed af en worden doorgehaald

De registeraccountant is van menig dat de eed als accountant onaanvaardbaar is. Een eed vraagt een belofte van de accountant dat wordt gehandeld in het algemeen belang en naleving van fundamentele beginselen. Dit zou haaks staan op de wijze van beroepsoefening, nu een accountant niet in het algemeen belang handelt, maar optreedt ter behartiging van specifieke belangen. Ook zou de accountant in zijn functie niet objectief kunnen zijn, nu hij de belangen van zijn cliënt behartigt.

Aan de accountant werd de maatregel van doorhaling opgelegd. De kamer oordeelde toen dat de Verordening op de beroepseed voor accountants rechtsgeldig tot stand is gekomen. Daarnaast geldt deze voor alle leden van de beroepsorganisatie, ook voor diegene die zich niet met de inhoud kunnen verenigen. Door de eed niet af te leggen vindt een overtreding plaats, waardoor het accountantsberoep in diskrediet wordt gebracht.

De kamer heeft daarbij opgemerkt dat, wanneer de eed niet alsnog wordt afgelegd hij niet wordt toegelaten tot de beroepsuitoefening. Een doorhaling van een maand werd passend geacht.

De registeraccount was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Het verweer van de accountant omvat het volgende. De eed is ingevoerd op het vertrouwen in het accountantsberoep te herstellen. De registeraccount verzet zich niet tegen de eed an sich, maar tegen de eed met het oog op accountants in business. Hij vindt een eed voor openbare accountants wel passend.

De CBb is het eens met de beslissing van de kamer. Alle accountant hebben te handelen met inachtneming van het openbaar belang. Zij dienen zich te houden aan de fundamentele beginselen. Het CBb verwijst naar de Memorie van Toelichting op de Wet tuchtrechtspraak accountants. Hieruit blijkt dat het algemeen belang bij de werkzaamheden van elke accountant een rol speelt. Het CBb verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de maatregel van doorhaling van een maand die de kamer heeft opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant