Uitspraak: Accountantskantoor verzuimt cliënt te wijzen op btw-vrijstelling en moet schade vergoeden

Eiseres hield alle aandelen in het kapitaal van een thuiszorgonderneming. In mei 2011 heeft zij de aandelen van de thuiszorgonderneming verkocht. Verweerster, een accountants- en adviesbureau, heeft eiseres bij de aandelenverkoop geadviseerd.

Op 30 mei 2011, enkele dagen na de aandelenoverdracht, heeft de koper de belastingdienst met succes om teruggave gevraagd van door de thuiszorgonderneming in de periode van 2006 tot en met april 2011 betaalde omzetbelasting. Het ging daarbij om in totaal € 237.876,00.

In de hoofdprocedure heeft het hof voor recht verklaard dat verweerster tegenover eiseres wanprestatie heeft gepleegd door bij de verkoop van de aandelen geen rekening te houden met de mogelijkheid van teruggave van € 237.876,00 aan betaalde omzetbelasting.

De rechtbank moet de vraag beantwoorden of eiseres omzetbelasting zou hebben teruggevraagd, als zij door verweerster op de mogelijkheid daarvan zou zijn gewezen. Voor het antwoord op die vraag is beslissend of er voor eiseres een zogenaamd werkgeversrisico zou hebben bestaan. Onder werkgeversrisico wordt hier verstaan de mogelijkheid dat de thuiszorgonderneming haar kwalificatie als zuivere bemiddelingsinstelling zou verliezen als zij omzetbelasting zou terugvragen. Verlies van die kwalificatie zou kunnen bijdragen aan het risico dat de Belastingdienst de zelfstandige zorgverleners waarvoor de onderneming bemiddelde als werknemers zou aanmerken. In dat geval zouden werkgeverslasten op de bemiddelaar kunnen komen te rusten. Dit zou voor de onderneming een nadeel opleveren dat het voordeel van een btw-teruggave in belangrijke mate zou overtreffen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres haar stelling dat van een werkgeversrisico geen sprake was, voldoende onderbouwd en daarmee ook de stelling dat zij de afgedragen omzetbelasting zou hebben teruggevraagd als zij door verweerster juist en volledig zou zijn geïnformeerd. De rechtbank overweegt daartoe dat eiseres aan de VAR-wuo een vrijwarende werking kon ontlenen. Verweerster heeft daarnaast gesteld dat naheffing van loonbelasting kan plaatsvinden zolang de aanslag inkomstenbelasting van de zorgverlener nog niet definitief is. Eiseres stelt echter dat dit niet langer het geval is omdat de zorgverleners voor de inkomstenbelasting een definitieve aanslag hebben ontvangen. Verweerster heeft dit laatste niet weersproken. Ook merkt de rechtbank op dat ook de koper kennelijk heeft ingeschat dat van een werkgeversrisico geen sprake was. De koper heeft immers de omzetbelasting teruggevraagd en in de koopovereenkomst geen garanties of vrijwaringen bedongen voor als het werkgeversrisico zich zou verwezenlijken.

De rechtbank concludeert dus dat de omzetbelasting zou zijn teruggevraagd door eiseres, wanneer zij hiervan op de hoogte was.

Nu voldoende is onderbouwd dat eiseres de omzetbelasting zou hebben teruggevraagd, komt de rechtbank toe aan de vraag of de teruggevraagde omzetbelasting ook van de belastingdienst zou zijn ontvangen en of deze (volledig) aan eiseres zou zijn toegevloeid.

De rechtbank concludeert dat de belastingdienst de teruggevraagde omzetbelasting ook zou hebben teruggegeven als deze op initiatief van eiseres zou zijn teruggevraagd. Eiseres heeft voldoende onderbouwd dat de thuiszorgonderneming voldoet aan de eisen voor vrijstelling op grond van het vrijstellingsbesluit. Verder ziet de rechtbank alle reden om aan te nemen dat de rechtmatigheid van het verzoek van de koper inhoudelijk is getoetst en heeft eiseres voldoende onderbouwd dat de door de onderneming terugontvangen omzetbelasting volledig aan eiseres zou zijn toegevloeid.

Voor de vaststelling van de schade gelast de rechtbank een deskundigenonderzoek. Ook geeft de rechtbank partijen in overweging zich over de mogelijkheid van schikking te beraden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant