Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht bij aanvraag ontslag uit hoofdelijkheid

Adviseur schendt zorgplicht bij aanvraag ontslag uit hoofdelijkheid

Mevrouw A heeft samen met haar echtgenoot een hypothecaire lening onder hoofdelijke aansprakelijkheid afgesloten bij een geldverstrekker. In 2013 is mevrouw A van haar partner gescheiden. Zij hebben samen besloten dat mevrouw A in de woning blijft en dat de hypotheek op haar naam wordt voortgezet. In 2015 vragen zij adviseur X om de lening op naam van mevrouw A te zetten en geven zij opdracht het ontslag uit de hoofdelijkheid van de ex-partner aan te vragen bij de geldverstrekker.

Een aantal weken later neemt A contact op met de adviseur om te informeren over de voortgang. De adviseur laat weten dat hij bezig is met de aanvraag en dat hij extra stukken moet aanleveren om het ontslag rond te krijgen.
Eind september neemt mevrouw A opnieuw contact op. De adviseur is nog altijd bezig met de aanvraag. Hij vraagt het stel aanvullende stukken aan te leveren. Op 29 oktober 2015 dient de adviseur dan eindelijk een verzoek in tot het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de geldverstrekker. In de aanvraag wordt door de geldverstrekker gevraagd een bedrag van €200 administratiekosten over te maken. Dit moet door de aanvrager gebeuren. Op het aanvraagformulier staat dat mevrouw A de aanvrager is.

Ruim een jaar later, in januari 2017, komt mevrouw A erachter dat het ontslag uit de hoofdelijkheid nog steeds niet is verleend. Dit is voor haar aanleiding om op zoek te gaan naar een andere adviseur. In februari 2017 benadert zij adviseur Y om het ontslag uit de hoofdelijkheid voor haar te regelen. Op 24 mei 2017 wordt het ontslag uit de hoofdelijkheid dan eindelijk verleend.

Door niet op de administratiekosten te wijzen is schade ontstaan

Mevrouw A heeft vanwege de handelwijze van adviseur X verschillende kosten moeten maken. Deze kosten wil zij graag verhalen op X en daarom dient zij een klacht in bij de Geschillencommissie van het Kifid. Onder de kosten zijn onder meer de kosten van adviseur Y en het verschil in hypotheeklasten onder de oude en nieuwe situatie. De totale vordering komt uit op €4.110,23.

Mevrouw A stelt recht te hebben op deze vergoeding omdat de schade is ontstaan door het handelen van adviseur X. A heeft verschillende keren contact gezocht met X. Wanneer zij elkaar spraken werd A gerustgesteld met de mededeling dat X met de aanvraag bezig was. De adviseur heeft nooit aan mevrouw A laten weten dat zij administratiekosten moest betalen waardoor de betaling lang op zich liet wacht. Het was aan X om haar op de administratiekosten te wijzen. Dit heeft hij niet gedaan. Adviseur X stelt op zijn beurt weer dat hij mevrouw A expliciet op de kosten heeft gewezen nadat hij de aanvraag heeft ingediend.

Onenigheid over de inhoud van gesprekken

In deze zaak staat het Kifid voor de vraag wie er verantwoordelijk is voor de opgelopen vertraging; mevrouw A of adviseur X. Beide partijen zijn het er over eens dat er verschillende keren contact is geweest. Het geschil ziet op de onenigheid die bestaat over de inhoud van de gesprekken.

Het Kifid overweegt in de eerste plaats dat het hier gaat om een relatie die is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. Deze kwalificatie brengt met zich mee dat er op de adviseur een zorgplicht rust ten aanzien van zijn handelen voor mevrouw A. Om te toetsen of hij zijn zorgplicht is nagekomen kijkt het Kifid of het handelen van adviseur X aansluit bij het redelijk handelen van een bekwaam adviseur.

Adviseur kan zijn stelling niet voldoende onderbouwen

Mevrouw A heeft in haar vordering gesteld dat zij door adviseur X niet is gewezen op de administratiekosten die zij moest betalen. De geldverstrekker zou de aanvraag pas in behandeling nemen wanneer deze kosten werden voldaan. Bij de behandeling van deze zaak zijn het Kifid en de adviseur het eens over het feit dat de zorgplicht van adviseur X meebrengt dat hij zijn cliënten op dit soort kosten wijst. Adviseur X stelt echter dat hij mevrouw A wel over de kosten heeft geïnformeerd.

Om tot een oordeel te komen overweegt het Kifid dat wanneer iemand zich beroept op het rechtsgevolg van door haar gestelde feiten zij deze feiten moet bewijzen wanneer de wederpartij dit rechtsgevolg voldoende betwist. Nu mevrouw A stelt dat zij schade heeft geleden door het handelen van de adviseur, is het aan de adviseur om deze stelling te betwisten. Naar het oordeel van het Kifid doet hij dit onvoldoende. Adviseur X herhaalt enkel dat hij mevrouw A op de kosten heeft gewezen maar kan deze stelling niet bewijzen.

Het Kifid komt daarom tot de conclusie dat de adviseur mevrouw A niet op de administratiekosten heeft gewezen. Door dit niet te doen heeft hij zijn zorgplicht tegenover haar geschonden. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de schade die zij dientengevolge heeft geleden.

Gevorderde schade komt slechts deels voor vergoeding in aanmerking

In zijn verweer heeft adviseur X gesteld dat niet alle kosten voor zijn rekening moeten komen. Adviseur Y heeft meer werkzaamheden verricht voor mevrouw A dan alleen de aanvraag voor het ontslag uit hoofdelijkheid. Het Kifid is van oordeel dat uit de stukken voldoende blijkt dat de stelling van adviseur X juist is. Het blijkt dat adviseur Y ook de uitvaartverzekering van mevrouw A heeft beëindigd en een levensverzekering heeft afgekocht.

Mevrouw A is van mening dat ook de kosten voor deze werkzaamheden voor rekening van adviseur X moeten komen. Vanwege de handelwijze van X had A niet langer vertrouwen in haar adviseur. Daarom is zij overgestapt naar adviseur Y. Had adviseur X op een correcte wijze gehandeld bij de aanvraag van het ontslag uit hoofdelijkheid dan was zij niet overgestapt naar adviseur Y, aldus mevrouw A.

Het Kifid kan de gedachte van mevrouw A volgen maar wijst niet de volledige vordering toe. Mevrouw heeft het recht om haar producten elders onder te brengen maar deze omstandigheden liggen volgens het Kifid te ver verwijderd van de zorgplichtschending van adviseur X.
Nu niet alle kosten voor rekening van adviseur X komen komt het Kifid tot de conclusie dat de schade van mevrouw A kan worden vastgesteld op €100,30. Deze schade komt voor rekening van adviseur X.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Bent u van oordeel dat uw financieel adviseur of tussenpersoon zijn/haar zorgplicht heeft geschonden? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht advocaten. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen tussenpersonen en financiële instellingen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant