Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht door niet te wijzen op goedkopere verzekering

Mevrouw A is als zelfstandige werkzaam als projectmanager. In de zomer van 2009 heeft zij via adviseur X een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij verzekeraar Y. Vanwege medische redenen betaald mevrouw A bovenop de jaarpremie een toeslag van 50%. Mevrouw A is al vanaf 2009 ontevreden over de hoogte van de jaarpremie. Ieder jaar opnieuw verzoekt zij adviseur X om te onderzoeken of een herbeoordeling door de verzekeraar mogelijk is. Nadat adviseur X begin 2016 eindelijk laat weten dat een herbeoordeling mogelijk is wordt de toeslag per 15 maart 2016 verlaagd naar 25%. Omdat mevrouw A nog steeds ontevreden is over de hoogte van de jaarpremie gaat zij zelf shoppen. In 2018 zet mevrouw A haar arbeidsongeschiktheidsverzekering om naar een andere variant die ook door verzekeraar Y wordt aangeboden. Tijdens het omzetten komt mevrouw A erachter dat verzekeraar Y dit verzekeringsproduct al sinds 2012 aanbiedt. Na de omzetting is de jaarpremie verlaagd van €5.100 naar €2.700. Dit is voor mevrouw A aanleiding om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie van het Kifid.

Adviseur informeert niet naar alternatieven

Met haar klacht vordert mevrouw A een tegemoetkoming in de over de afgelopen jaren teveel door haar betaalde premie. Mevrouw A stelt dat zij jarenlang te veel premie heeft betaald voor haar arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat adviseur X zijn zorgplicht heeft geschonden. Dat adviseur X zijn zorgplicht heeft geschonden blijkt onder meer uit het feit dat hij haar niet op de hoogte heeft gesteld van de goedkopere verzekering. X heeft enkel bij verzekeraar Y gevraagd naar een herbeoordeling en niet naar de andere producten van verzekeraar Y. Door geen marktverkenning te doen heeft adviseur X niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en bekwaam adviseur verwacht mag worden. Mevrouw A laat wel weten dat marktverkenning niet als dienstverlening is opgenomen in haar contract met adviseur X. In eerste instantie was dit wel het geval maar mevrouw A heeft van X een andere versie van het contract ontvangen ter ondertekening. Pas veel later bleek dat marktverkenning niet langer in het contract stond omdat adviseur X haar niet over die aanpassing heeft geïnformeerd.

Adviseur verwijst niet naar Kifid

Alvorens inhoudelijk op de klacht in te gaan beoordeelt de Geschillencommissie of de klacht in behandeling genomen kan worden. Adviseur X heeft gesteld dat mevrouw A niet binnen drie maanden een klacht heeft ingediend bij het Kifid. De Geschillencommissie overweegt dat een consument een klacht kan indienen bij het Kifid binnen drie maanden nadat de financieel dienstverlener een definitief standpunt heeft ingenomen in een geschil. De termijn van drie maanden gaat in op het moment dat de financieel dienstverlener zijn cliënt heeft gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Kifid. In dit geval heeft adviseur X mevrouw A niet op deze mogelijkheid gewezen. De Geschillencommissie passeert daarom het beroep van adviseur X en neemt de klacht van mevrouw A in behandeling.

Ook zorgplicht gedurende de dienstverlening

In de eerste plaats stelt de Geschillencommissie vast dat adviseur X een zorgplicht had jegens mevrouw A. Deze zorgplicht houdt in dat adviseur X de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur verwacht mag worden. Deze zorgplicht geldt niet alleen op het moment dat de overeenkomst tussen een adviseur en zijn cliënt wordt gesloten. Ook na het sluiten van een overeenkomst rust er een zorgplicht op de adviseur. Deze zorgplicht verplicht de adviseur om periodiek de passendheid van een product te toetsen. In dit geval heeft mevrouw A jaarlijks aan adviseur X kenbaar gemaakt dat zij niet tevreden was met haar verzekering. Op basis hiervan had het op de weg van adviseur X gelegen om te onderzoeken welke alternatieven voor de verzekering mogelijk waren en mevrouw A daarover te informeren. Zeker nu adviseur X ter zitting heeft erkend dat hij wist van het in 2012 door verzekeraar Y op de markt gebrachte product. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat adviseur X tekortgeschoten is in zijn verplichtingen jegens mevrouw A door niet periodiek de passendheid van haar verzekering te toetsen. Dit betekend dat adviseur X zijn zorgplicht jegens mevrouw A heeft geschonden.

Adviseur moet te veel betaalde premie vergoeden

Nu vaststaat dat adviseur X zijn zorgplicht heeft geschonden moet worden beoordeeld of mevrouw A hierdoor schade heeft geleden. De Geschillencommissie overweegt dat mevrouw A door het handelen van adviseur X schade heeft geleden. De schade van mevrouw A bestaat uit te veel betaalde premie die zij niet had betaald wanneer adviseur X zijn zorgplicht was nagekomen. De schade van mevrouw A wordt door de Geschillencommissie vastgesteld op ruim €4.400. Adviseur X wordt veroordeelt tot het vergoeden van deze schade.

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant