Uitspraak: Assurantietussenpersoon dient ervoor te zorgen dat klant beschikt over passende verzekeringsdekking

Meneer A heeft een eenmanszaak en richt zich sinds december 1999 op laswerkzaamheden. In januari 2000 heeft meneer A, door tussenkomst van een assurantietussenpersoon, bij Klaverblad een aanvraag ingediend voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarbij is op het aanvraagformulier vermeld dat het gaat om een onderhouds-/herstelbedrijf van zeecontainers en dat meneer A alleen buiten lege containers last. In april 2015 nemen de zoons van meneer A het bedrijf van hun vader over. Zij zetten de onderneming voort in een nieuw opgerichte besloten vennootschap.

Bedrijf wordt overgenomen door zoons in de vorm van een bv, Klaverblad maakt nieuwe verzekeringspolis op

In verband met deze bedrijfsovername heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de zoons, meneer A en de assurantietussenpersoon. De assurantietussenpersoon heeft vervolgens een e-mail aan Klaverblad gestuurd dat het bedrijf is overgegaan naar de zoons en dat de polis geroyeerd moet worden. Daarbij verzoekt hij Klaverblad een nieuwe polis op te maken voor het nieuwe bedrijf. De assurantietussenpersoon heeft daarbij vermeld dat de activiteit hetzelfde blijft, maar dat er wel een risico adres bijkomt in de Rotterdamse haven. Op het nieuwe aanvraagformulier staat als activiteit vermeld: “Container herstel”.

In juni 2015 heeft Klaverblad een nieuw polisblad afgegeven. Volgens dit polisblad is de BV voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd en is de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden van toepassing. Op 29 juni 2016 breekt er brand uit op een schip. Op het moment waarop de brand uitbrak verrichtte de BV snijbrandwerkzaamheden in de machinekamer van het schip. Het casco en de inboedel van het schip zijn verzekerd bij EOC. Dezelfde dag nog heeft EOC de BV per brief aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan op en aan het schip. Deze aansprakelijkstelling heeft de assurantietussenpersoon in augustus 2016 doorgeleid aan Klaverblad. Daarbij heeft hij Klaverblad verzocht de schade in behandeling te nemen. Klaverblad wijst vervolgens de claim af omdat het verrichten van werkzaamheden aan woonboten niet valt onder de dekking van de polis.

Brand in woonboot waarschijnlijk veroorzaakt door snijbrandwerkzaamheden, schade bedraagt ruim € 168.000,-

EOC heeft een derde partij onderzoek laten doen naar de oorzaak van de brand. Deze partij concludeert dat de brand  in de machinekamer van het schip bijna zeker in directe relatie staat met de snijbrandwerkzaamheden die daar zijn uitgevoerd door de BV. Onder de casco- en inventarisverzekering heeft EOC € 168.199,11 uitgekeerd aan de eigenaren van het schip. Deze hebben vervolgens de BV aansprakelijk gesteld voor de door de brand ontstane schade en is een juridische procedure tegen de BV gestart. Bij verstekvonnis is de BV veroordeeld om aan EOC het volledig uitgekeerde bedrag te betalen en aan de eigenaren van het schip dient de BV € 99.429,- te betalen. Aan deze veroordeling heeft de BV niet voldaan.

In mei 2017 heeft de bv door middel van cessie haar vorderingen op Klaverblad en de assurantietussenpersoon aan de eigenaren van het schip overgedragen. In juni hebben de eigenaren Klaverblad en de assurantietussenpersoon gesommeerd over te gaan tot uitkering onder de verzekeringspolis van de BV. Dit heeft Klaverblad geweigerd, onder verwijzing naar haar brief van augustus 2016. De BV is op 29 augustus failliet verklaard.

j

De eigenaren van de boot zijn een procedure gestart tegen Klaverblad en de assurantietussenpersoon. De rechtbank begint haar beoordeling met de vraag of en in hoeverre Klaverblad dekking moet verlenen aan de BV. Volgens de eigenaren heeft Klaverland ten onrechte dekking geweigerd onder de polis. In de polis is de verzekerde hoedanigheid van de BV omschreven als ‘eigenaar/exploitant van onderhouds- en herstelbedrijf van zeecontainers’. Zelfs als de rechtbank uitgaat van een ‘ruimte uitleg’ had de BV redelijkerwijs niet kunnen en mogen verwachten dat de door haar verrichte werkzaamheden met een snijbrander op een woonboot onder haar verzekerde hoedanigheid zou vallen. De BV had moeten begrijpen dat aan snijbrandwerkzaamheden aan een bewoonde woonboot veel grotere risico’s kleven dan aan laswerkzaamheden in een lege container.

Daarnaast heeft de BV ook niet voldaan aan de in de brandclausule opgenomen garanties. Zelfs als de werkzaamheden wel zouden zijn gedekt, zou Klaverblad daarom niet tot uitkering over hoeven gaan.

Assurantietussenpersoon dient te waken voor de belangen van de verzekeringnemer

De eigenaren van de boot hebben daarnaast betoogd dat de assurantietussenpersoon aansprakelijk is voor de door haar geleden schade. Volgens de eigenaren heft de assurantietussenpersoon niet voldaan aan de zorgplicht die hij als assurantietussenpersoon tegenover de BV in acht moest nemen. Dit omdat hij niet heeft gezorgd voor een verzekering met een passende dekking voor de BV, ondanks dat hij wel op de hoogte was van de door de BV verrichtte werkzaamheden. De rechtbank neemt hier als uitgangspunt dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Het is de taak van de assurantietussenpersoon om te waken voor de belangen van de verzekeringnemer. Hoever de zorgplicht reikt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard en inhoud van de opdracht en de verzekering.

Eén van de belangrijkste taken van de assurantietussenpersoon is ervoor zorgen dat zijn klant beschikt over een passende verzekeringsdekking. De schade waarvoor de BV aansprakelijk wordt gesteld valt in dit geval juist niet onder de dekking van de verzekering. Echter, hier kan de assurantietussenpersoon volgens de rechtbank geen verwijt van worden gemaakt. In het gesprek dat de assurantietussenpersoon met de zoons heeft gevoerd is gebleken dat zij containers lasten in de haven van Amsterdam en Rotterdam. Er was voor de assurantietussenpersoon geen aanleiding om een ruimere verzekering af te sluiten voor de zoons nu hij niet op de hoogte was van de eventuele laswerkzaamheden op woonboten. De assurantietussenpersoon heeft zijn zorgplicht dan ook niet geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw assurantietussenpersoon onzorgvuldig gehandeld of niet voldaan aan zijn zorgplicht en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant