Uitspraak: Assurantietussenpersoon voldoet niet aan mededelingsplicht

Meneer N is werkzaam bij ABC Consulting (hierna: ABC). Hij heeft in januari 2013 een bezoek gebracht aan de recreatiewoning van meneer A. Meneer A is een analfabeet. Meneer N heeft hem in verband met twee verzekeringsaanvragen diverse vragen gesteld.

In aanraking met politie of justitie

Een van deze vragen was of meneer A in de laatste acht jaar in aanraking is geweest met politie of justitie, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel. Hierop verklaarde meneer A dat hij tijdens een politie-inval bij zijn dochter in het huis aanwezig was. Hierbij is hij meegenomen naar het politiebureau om te worden ondervraagd. Meneer N heeft de antwoorden opgeschreven op een aantekeningenvel. Vervolgens heeft hij op kantoor een aanvraagformulier ingevuld. Meneer N heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

Dezelfde maand nog is de opstal en inboedel van de recreatiewoning via ABC bij de Europeesche Verzekering Maatschappij (hierna De EVM) verzekerd. Ook is er een brief aan meneer A gestuurd met het aanvraagformulier van de afgesloten verzekering. Meneer A diende deze te controleren en getekend retour te sturen. Meneer A heeft dit formulier zonder wijzigingen ondertekend en geretourneerd aan ABC. Hierna heeft meneer N zijn aantekeningen vernietigd.

Verzekering wilt schade niet vergoeden wegens schending mededelingsplicht

In september 2013 is er brand uitgebroken in de recreatiewoning. Zowel de recreatiewoning als de inboedel is volledig door de brand verwoest. Op 9 mei 2014 heeft De EVM het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Zij stelt dat de mededelingsplicht is geschonden.

Een week later heeft ABC De EVM verzocht om haar standpunt te herzien. Meneer A heeft vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank. Hij stelt dat ABC toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. Hij vordert daarnaast dat ABC wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Niet deugdelijke wijze van handelen

Meneer A zegt schade te hebben geleden doordat ABC niet de zorg in acht heeft genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht door niet op deugdelijke wijze voor verzekeringen te zorgen. Tijdens de bespreking met meneer N is zijn strafrechtelijk verleden besproken. Nu ABC dit niet heeft vermeld op het aanvraagformulier is een ondeugdelijke verzekering afgesloten.

Strafrechtelijk verleden

ABC heeft betwist dat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. Volgens haar heeft meneer A niet alles verteld omtrent zijn strafrechtelijk verleden. Zij geeft aan dat zij zich juist met haar brief van 16 mei 2014 optimaal wilde inzetten voor meneer A. ABC stelt dat de schade van meneer A hoe dan ook was ontstaan nu hij met zijn strafrechtelijk verleden geen verzekering af zou kunnen sluiten.

Er mag niet vanuit worden gaan dat de beschikte gegevens volledig en juist zijn

De vraag die centraal staat, is of ABC haar zorgplicht heeft geschonden. De maatstaf die bij de beoordeling dient te worden gebruikt is of zij de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelende assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Uit eerdere uitspraken volgt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij aan de verzekeraar voldoende inlichtingen geeft. Dit zodat hij geen beroep op de mededelingsplicht zal doen. Een assurantietussenpersoon mag er volgens de rechtbank niet vanuit gaan dat de gegevens waarover hij beschikt volledig en juist zijn.

Niet relevant voor mededelingsplicht

Het staat vast dat meneer A aan meneer N heeft verklaard dat hij tijdens een politie-inval bij zijn dochter is meegenomen naar het politiebureau ter ondervraging. Volgens de rechtbank had meneer N door moeten vragen naar de exacte toedracht en betrokkenheid bij de gebeurtenissen rond de politie-inval. Meneer N heeft aan meneer A medegedeeld dat deze gebeurtenissen door hem niet relevant werden geacht voor een bevestigende beantwoording van de vraag met betrekking tot de mededelingsplicht.

Aantekeningen zijn vernietigd

Om deze reden kan het meneer A niet worden verweten dat hij het aanvraagformulier ongewijzigd heeft ondertekend. Meneer A mocht hierbij volgens de rechtbank uitgaan van de gedane uitlating van meneer N. Daarbij wist meneer N dat meneer A analfabeet is en daarom afhankelijk is van meneer N voor het doornemen van de verzekeringsaanvragen. Het wordt meneer N daarom ook aangerekend dat hij zijn aantekeningen heeft vernietigd.

Rechtbank: zorgplicht is geschonden en de geleden schade dient vergoedt te worden

De rechtbank oordeelt dat ABC Consulting niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Dit doordat hij niet door heeft gevraagd over het strafrechtelijk verleden van meneer A.

Afweging of het van belang is voor mededelingsplicht

Ook heeft hij zonder overleg zelf de afweging gemaakt dat de mededelingen van meneer A over zijn strafrechtelijk verleden niet relevant zijn voor de mededelingsplicht. ABC Consulting is door het tekort schieten in haar zorgplicht aansprakelijk voor de hierdoor door meneer A geleden schade. Omdat de schade niet eenvoudig vast te stellen is wordt de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw assurantietussenpersoon ook onzorgvuldig gehandeld of niet voldaan aan zijn mededelingsplicht en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant