Uitspraak: Assurantietussenpersoon schendt zorgplicht niet

X is een onderneming die zich bezig houdt met verhuur van vorkheftrucks. Dit is zonder bemanning. X heeft op 8 oktober 2003 via haar assurantietussenpersoon een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aegon. De aansprakelijkheid van X als verzekeringnemer in de hoedanigheid van eigenaar/exploitant van een handelsonderneming in vorkheftrucks (inclusief reparatie en verhuur), is verzekerd. Op de polis zijn de voorwaarden van toepassing.

Heeres is de nieuwe assurantiepersoon geworden van X per 18 oktober 2006. Dit heeft te maken met intermediairwijzigingen.

G heeft op 16 december 2010 een vorkheftruck met chauffeur gehuurd en X opdracht gegeven om met de vorkheftruck een printer van 5.000 kg te losse. Bij het lossen is de printer van de vorkheftrucklepels gevallen tegen het bedrijfspand van G. Zowel het pand als de printer zijn daarbij beschadigd geraakt. X heeft de schade op 24 december 2010 gemeld bij Heeres. Die laat hem op 14 januari per brief weten dat de verzekering geen dekking biedt voor deze schade.

G heeft op 7 februari 2011 O en de bestuurder van de vorkheftruk (A) gedagvaard. Er zou sprake zijn van wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad. Hiervoor heeft G schadevergoeding gevorderd. In een tussenvonnis is overwogen dat A verwijtbaar onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld.

Eind maart heeft Aegon laten weten dat de schade aan de gevel wel verzekerd is, maar de schade aan de printer niet. De advocaat van X heeft meerdere keren Heeres aansprakelijk gesteld voor de schade die lijdt en nog zal lijden. Heeres zou niet de zorg hebben betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon verwacht mag worden.

De klacht

De klacht omvat het verwijt dat X toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen als assurantiepersoon waardoor X schade heeft geleden en zal lijden.

De beoordeling

X voert het volgende aan. Op grond van aritkel 7:401 BW had Heeres de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moeten nemen. Heeres had de belangen van X moeten bewaken en moeten zorgen voor een behoorlijke verzekering. Als gevolg hiervan is Heeres aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade.

Heeres betwist dat hij zich niet als goed opdrachtnemer heeft gedragen. Heeres heeft er actief op toegezien dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Tot deze taak behoort in beginsel ook dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Over het algemeen is het zo dat de zorgplicht van de opdrachtnemer ook ziet op de fase van advisering voordat de overeenkomst tot stand komt.

Heeres heeft nagevraagd welke bedrijfsactiviteiten X verrichtte en in dat kader alle verzekeringen gemonitord en geadministreerd. Over de lopende verzekeringen is een advies uitgebracht. Heeres heeft terecht aangevoerd dat zij er vanuit mocht gaan dat X voldoende inzicht had in de aard en omvang van de dekking van de polis. Daarnaast viel het risico ook niet te verzekeren, omdat het niet mogelijk is een inschatting te maken van hetgeen wordt verplaatst en de waarde daarvan.

Niet is komen vast te staan dat Heeres zich niet als goed opdrachtnemer heeft gedragen. De vordering wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw assurantietussenpersoon onzorgvuldig gehandeld of niet voldaan aan zijn zorgplicht en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant