Uitspraak: Bemiddelaar huurwoning schendt zorgplicht niet door de openbare registers niet te controleren

Meneer en mevrouw A waren opzoek naar een huurwoning en hebben zich daarom als kandidaat-huurder ingeschreven op de website www.housingxl.nl. Op deze website werd de woning van G aangeboden. Op 16 maart 2015 hebben meneer en mevrouw A een huurovereenkomst gesloten met G welke is ingegaan per 1 april 2015. Housing XL heeft vervolgens een factuur verstuurd aan meneer en mevrouw A voor de contract- en administratiekosten van € 299,48,-.

ABN AMRO wil door consumenten gehuurde woning laten ontruimen

Per exploot van 31 juli 2015 heeft ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”) de executie van de gehuurde woning aangezegd. Dit omdat G zijn betalingsverplichting uit hoofde van de hypothecaire geldlening niet nakwam. Uiteindelijk heeft ABN AMRO de voorzieningenrechter op 31 augustus 2015 verzocht verlof te verlenen om het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding in te roepen tegen meneer en mevrouw A. ABN AMRO heeft daarnaast ook verzocht om meneer en mevrouw A te veroordelen om de gehuurde woning te ontruimen. Meneer en mevrouw A hebben vervolgens besloten het gehuurde vrijwillig te verlaten waarnaar de woning op 22 oktober 2015 is geëxecuteerd.

Meneer en mevrouw A zijn vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Limburg. In deze procedure vorderen zij om G en Housing XL te veroordelen tot betaling van € 3.369,77,- op grond van nakoming en/of wanprestatie. Wat betreft G leggen meneer en mevrouw A aan hun vordering ten grondslag dat hij door de executie van de woning niet langer aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan. Meneer en mevrouw A kunnen geen gebruik meer maken van de gehuurde woning. Hierdoor is G toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen als bemiddelaar uit hoofde van de huurovereenkomst. G is daardoor aansprakelijk voor de door eisers geleden schade. G is niet verschenen bij de zitting en de rechtbank wijst de vordering van meneer en mevrouw A dan ook toe.

Consumenten: bemiddelaar schendt zorgplicht door niet controleren openbare registers

Wat betreft Housing XL leggen meneer en mevrouw A aan hun vordering ten grondslag dat Housing XL tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht. De zorgplicht als bemiddelaar op grond van artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek. Housing XL heeft de openbare registers niet geraadpleegd, geen controle uitgevoerd naar de bevoegdheid van G om de woning te verhuren en zij heeft meneer en mevrouw A niet gewezen op de risico’s die hiermee samenhingen. Housing XL heeft daardoor niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam bemiddelaar mag worden verwacht. Daarom is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schade van meneer en mevrouw A.

Housing XL verweert zich tegen deze stellingen door te stellen dat zij slechts beperkt is tot de administratieve afwikkeling van de huurovereenkomst. De eerste vraag die de kantonrechter dient te beantwoorden is of de overeenkomst tussen Housing XL en meneer en mevrouw A te kwalificeren is als een bemiddelingsovereenkomst. Meneer en mevrouw A hebben zich ingeschreven op de website van Housing XL, waarnaar zij een overzicht hebben ontvangen met onder andere de woning van G. Zij zijn vervolgens samen met een medewerker van Housing XL de woning gaan bezichtigen en hebben daarbij aangegeven de woning te willen huren.

De medewerker van Housing XL heeft vervolgens de huurovereenkomst voor verhuurder en huurders ingevuld. Ook heeft hij de eerste maand huur, de borgsom en administratie- en contractkosten bij meneer en mevrouw A in rekening gebracht. Daarnaast heeft de medewerker de sleutel aan meneer en mevrouw A overgedragen. Volgens de kantonrechter is de overeenkomst te kwalificeren als een bemiddelingsovereenkomst.

Rechtbank: bemiddelaar had geen reden om te twijfelen aan de door de verhuurder verstrekte gegevens

Vervolgens dient de kantonrechter te beoordelen of Housing XL toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen door schending van de op haar rustende zorgplicht. Volgens Housing XL waren er geen concrete omstandigheden aanwezig die aanleiding gaven tot verdergaand onderzoek. Housing XL heeft, voor het invullen van de huurovereenkomst, de inschrijfgegevens van G gecontroleerd en daarbij de verklaring bekeken van G dat hij beschikte over de benodigde goedkeuringen en vergunningen. Daarnaast was bij Housing XL bekend dat voor meneer en mevrouw A de woning door een andere huurder werd gehuurd. Daarbij zijn er geen problemen geweest.

De kantonrechter is van oordeel dat Housing XL op basis van de door G verstrekte gegevens geen reden had om te twijfelen en dat zij dus geen nader onderzoek diende te doen. Meneer en mevrouw A hebben de kantonrechter geen handvaten gegeven waaruit blijkt dat er wel nader onderzoek gedaan diende te worden. Het standpunt van meneer en mevrouw A dat Housing XL de openbare registers diende te raadplegen en zelfstandig na hadden moeten gaan of G toestemming had van zijn bank om zijn woning te verhuren, hebben zij niet nader onderbouwd. De kantonrechter concludeert dan ook dat Housing XL niet in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank Limburg lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van een fout van uw bemiddelaar of heeft u een geschil met uw bemiddelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraak:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant