Uitspraak: College oordeelt, straf accountant blijft na hoger beroep staan

Accountant gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de accountantskamer van 10 april 2020. Accountant stelt dat hij niet had gesjoemeld met informatie en data en legde allerlei documenten voor waaruit dit zou moeten blijken. Echter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht het hoger beroep ongegrond

Het procesverloop

De accountant gaf op 30 april 2015 een goedkeurende controleverklaring af bij de jaarrekening 2014 van een internationale holding. De AFM deed dat jaar op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles. Ook de controle van de jaarrekening 2014 van de betreffende holding werd bekeken. De AFM deed op 23 juli 2015 een inlichtingenvordering bij het accountantskantoor. In een brief dat de accountants aan de toezichthouder stuurde, stond dat het opdrachtteam met het oog op het AFM-onderzoek vragen had gesteld en stukken had opgevraagd bij de lokale accountants en aan de controlecliënt zelf. Naar aanleiding van deze vragen en de daarop ontvangen antwoorden en stukken waren echter geen vastleggingen gedaan in het controledossier.

De AFM spande een tuchtzaak aan tegen twee accountants en verweet hen ten onrechte de indruk te hebben gewekt dat het controle-informatie had proberen te antidateren. Ze hadden willen doen voorkomen dat die informatie pas na de datum van de controleverklaring was verkregen en vastgelegd, terwijl ze de informatie in werkelijkheid al daarvoor hadden ontvangen. Ook werd de controlerend accountant verweten onvoldoende controlewerkzaamheden te hebben verricht om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen.

Het oordeel van de Accountantskamer

De klachten van de toezichthouder werden door de Accountantskamer op beide onderdelen voor een aanzienlijk deel gegrond verklaard. De tuchtrechter vond dat de controlerend accountant zich schuldig had gemaakt aan serieuze verzuimen in het kader van een wettelijke controle en in hun relatie tot de toezichthouder van hun accountantsorganisatie geen transparantie hadden betracht, doch veeleer – op onderdelen – misleidende informatie hadden verschaft. De Accountantskamer legde de straf op van doorhaling uit het register voor twee maanden.

Hoger beroep

Een van de accountants gaat in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de uitspraak van de Accountantskamer. De accountant legt allerlei documenten voor, waaruit zou moeten blijken dat hij niet had gesjoemeld met informatie en data.

Beoordeling

Naar het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is voldoende vast komen te staan dat nog diverse werkzaamheden hebben plaatsgevonden aan het controledossier na de datum van de controleverklaring, zonder dat dit is vastgelegd én nadat de AFM het onderzoek had aangekondigd naar de wettelijke controle van de jaarrekening. Zo zijn nog diverse verzoeken gedaan aan de lokale accountantsteams om nadere informatie te verstrekken en de hierdoor verkregen informatie is alsnog in het controledossier opgenomen. Accountant moet als controlerend groepsaccountant en leider van het controleteam hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Het gaat er om dat geen transparantie is betoond over na de controleverklaring verrichte werkzaamheden, waarbij ten onrechte de suggestie is gewekt dat deze reeds waren verricht en als zodanig vóór de controleverklaring waren vastgelegd in het controledossier. De ontkenningen (in een later memo) dat nog verdere vastleggingen hebben plaatsgevonden na de controleverklaring hebben de verwijtbaarheid van dit handelen nog versterkt. De accountant kon, aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven, ook geen beroep doen op de ’60-dagentermijn’, omdat controlewerkzaamheden daar niet onder vallen.

Beslissing

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht – net als de Accountantskamer – een tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van twee maanden in dit geval passend en geboden.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant