Uitspraak: Consument niet tijdig geklaagd bij Kifid

Consument heeft via een tussenpersoon bij de bank twee effectenleaseovereenkomsten gesloten voor een periode van 20 jaar. 12 jaar later heeft de consument een klacht ingediend tegen de bank. Het gaat erom dat de overeenkomst niet rechtsgeldig zou zijn en dat de bank haar zorgplicht niet heeft nageleefd.

De bank heeft beoordeeld of Consument in aanmerking kwam voor een coulanceregeling. Daarvoor diende beoordeeld te worden of er sprake was van een onaanvaardbaar zware financiële last. De bank heeft gevraagd om inkomensgegevens. Daarbij heeft de partner van consument aangegeven niet meer over de inkomensgegevens te beschikken die gaan op het jaar waarin de overeenkomst is aangegaan.

In 2014 heeft de bank een herhalende e-mail gestuurd dat zonder nadere onderbouwing van de financiële situatie van de echtgenoot van Consument, niet kan worden beoordeeld of consument voor de coulanceregeling in aanmerking komt. Partijen zijn er op deze manier niet uitgekomen. Enkele jaren later is contact geweest tussen partijen. Wederom heeft dit niet tot een oplossing geleid.

De bank heeft in 2017 de overeenkomst eenzijdig (tussentijds) beëindigd. De bank heeft de restantlening kwijtgescholden. De consument was niet langer gehouden om de resterende 42 maandtermijnen te voldoen aan de bank.

Consument heef op 9 oktober bij het Kifid een klacht ingediend. Consument vordert schadevergoeding ter hoogte van 17.000 euro alsmede wettelijke rente. Consument vindt dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is, de bank haar zorgplicht heeft geschonden en dat de bank onterecht om informatie blijft vragen. Ook zou de bank onrechtmatig hebben gehandeld, door de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

De bank heeft uitvoerig verweer gevoerd. De bank stelt dat consument te laat is met het indienen van de klacht. De commissie zoekt aansluiting bij artikel 5 van het reglement waarin staat dat klachten tijdig bij het Kifid moeten zijn ingediend. Wat onder tijdig moet worden verstaan hangt af van het moment waarop de Bank een definitief standpunt over de klacht heeft ingenomen.

De bank heeft op 28 augustus 2014 een definitief standpunt ingenomen. Dat er in de jaren daarna nog correspondentie is geweest, maakt dit niet anders. In het definitieve standpunt van de Bank is Consument niet gewezen op de mogelijkheid om haar klacht aan Kifid voor te leggen. Daarom was consument gehouden binnen een redelijk termijn een klacht in te dienen bij het Kifid. Dit termijn wordt gesteld op één jaar.

Consument heeft haar klacht niet binnen één jaar na 28 augustus 2014 ingediend, waardoor haar klacht niet tijdig bij Kifid is ingediend. Kifid kan de klacht daarom niet in behandeling nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant