Uitspraak: DAS schendt zorgplicht en moet schadevergoeding betalen

In deze zaak gaat het om een docent die werkzaam was bij een hogeschool in Rotterdam. In juni 2014 is de docent geschorst. Hij zou tentamentips hebben gegeven aan deeltijdstudenten van de opleiding criminologie. In dezelfde maand deed de docent een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering bij DAS. Er heeft vervolgens een intakegesprek plaatsgevonden. DAS heeft naar aanleiding van dit gesprek nooit bewijsstukken of iets dergelijks opgevraagd of bestudeerd. Zij was van mening dat het gehele dossier wel ter sprake zou komen als er zou moeten worden geprocedeerd.

De docent was op dat moment 60 jaar en al 12 jaar in dienst. Hij wilde daarom dan ook een flinke ontslagvergoeding van vier jaarsalarissen afdwingen van zijn werkgever. Echter, de juristen van DAS gaven hem het advies een schikking te treffen met een veel lagere vertrekpremie. Na vele e-mails van DAS aan de docent heeft hij hier uiteindelijk mee ingestemd. Uiteindelijk is de docent akkoord gegaan met een aanbod waarbij hij recht zou houden op WW en een bovenwettelijke uitkering. Daarnaast werd de opzegtermijn van 3 maanden en 13 weken in stand gehouden.

Docent: DAS heeft zorgplicht geschonden

De docent heeft een maand later een klacht ingediend. Vervolgens is hij een gerechtelijke procedure gestart tegen DAS. DAS zou volgens de docent ernstig tekort zijn geschoten. DAS zou niet hebben gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend rechtsbijstandsverlener zou mogen verwacht. Zij had dus haar zorgplicht geschonden. De docent vordert daarnaast een schadevergoeding van € 173.142,-.

De eerste vraag die de rechter behandelt, is de vraag of DAS naar de maatstaven van beroepsaansprakelijkheid tekort is gekomen in de nakoming van haar verplichtingen. Volgens de docent heeft DAS hem onjuist en onvolledig geïnformeerd. Daarbij is hem niet duidelijk verteld wat de mogelijkheden, kansen en risico’s waren waardoor hij geen weloverwogen beslissing heeft kunnen nemen. DAS had de docent er juist van moeten weerhouden akkoord te gaan met het ontslag op de voornoemde voorwaarden. Bij de beoordeling gaat de rechtbank uit van dezelfde maatstaf als voor een advocaat zou gelden.

DAS stelt zich op het standpunt dat zij de docent wel degelijk heeft geadviseerd over zijn rechtspositie, kansen en mogelijkheden. Begin juli 2014 heeft zij aan de docent aangegeven dat ‘hij de schijn tegen had’. Dit kan volgens de rechtbank niet worden gezien als een uitgewerkt, op maat gesneden advies waarin alle mogelijke scenario’s en uitkomsten met onderbouwing worden weergegeven. Daarbij moet de cliënt, in dit geval de docent, concreet over alle mogelijkheden worden geadviseerd. Ook dit is niet gebeurt in deze zaak. De meeste kantonrechters zouden alleen ‘de schijn tegen hebben’ onvoldoende achten om een voor de werknemer nadelige beslissing op te baseren. Het advies was dus ook ernstig onvolledig.

Ook inhoudelijke fouten gemaakt door DAS

Ook inhoudelijk maakte DAS fouten in de advisering. Een van de juristen stelde dat er bij een ontbindingsprocedure alleen vergoedingen werden toegerekend indien de werkgever iets te verwijten valt. Dit is onjuist. Ook is er geen nadere onderbouwing van de verwijten die de werkgever maakte gevraagd. De docent heeft aangegeven graag zijn personeelsdossier van de werkgever te willen hebben. Deze is echter nooit opgevraagd door DAS. Onder andere door de hiervoor genoemde feiten kon DAS geen onderhandelingsdruk opbouwen. Hierdoor schendt DAS haar zorgplicht nu een redelijk handelend en redelijk bekwaam rechtsbijstandverlener zich hier in ieder geval voor dient in te spannen. Daarnaast heeft DAS ook geen brief gestuurd aan de werkgever waarin de visie van de docent werd uiteengezet, de door de werkgever gemaakte verwijten werden weersproken/om onderbouwing werd gevraagd en werd geprotesteerd tegen de opgelegde schorsing.

In plaats daarvan heeft DAS het initiatief uit handen gegeven. Hierdoor kon de werkgever zonder enige tegenspraak een ontslagvoornemen uitten en een eerste voorstel tot beëindiging van het dienstverband doen. Een bekwame rechtshulpverlener dient in het belang van zijn cliënt alles in het werk te stellen. Hij dient juist het initiatief bij zich te houden om zo tot een zo gunstig mogelijk resultaat voor zijn cliënt te komen. Daarvan was in deze zaak geen sprake. De rechtbank oordeelt daarnaast dat DAS niet of nauwelijks is ingegaan op zijn adviesvragen of verzoeken om berekeningen.

Rechtbank: DAS heeft zorgplicht geschonden en is aansprakelijk voor de schade

De rechtbank concludeert tenslotte dat uit bovengenoemde feiten en omstandigheden is gebleken dat DAS niet te werk is gegaan zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend rechtsbijstandsverlener mag worden verwacht. DAS heeft dus haar zorgplicht geschonden. Ook is zij toerekenbaar tekortgekomen in de nakoming van haar verplichtingen. DAS is dan ook aansprakelijk voor de schade.

De rechtbank gaat bij de berekening van de schade uit van 90% van het in haar ogen meest waarschijnlijke scenario. De voor vergoeding in aanmerking komende schade bedraagt dan € 114.929,44 bruto. Dit bedraagt het bedrag dat hij vanaf 1 mei 2015 zou hebben ontvangen als loon of ontslagvergoeding.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw rechtsbijstandverlener? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraak:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant