Uitspraak: Handelen van de notaris bij strijd om de nalatenschap

In maart 2020 overleed erflaatster, wiens nalatenschap tot complexe juridische kwesties leidde tussen haar enig kind, haar echtgenoot, en haar stiefdochter. Klager diende een klacht in tegen de notaris die de nalatenschap afhandelde, waarin hij de notaris verschillende aspecten van onzorgvuldigheid en partijdigheid verweet.

De nalatenschap

In maart 2020 is erflaatster overlijden. Zij was op dat moment gehuwd met de heer [B]. Klager is enig kind van erflaatster, geboren uit een eerder huwelijk. De heer [B] is ook eerder gehuwd geweest, tijdens dit huwelijk is één dochter geboren.

Erflaatster heeft in 1997 een testament gemaakt. Hierbij zijn klager, de heer [B] en de stiefzus van klager tezamen en voor gelijke delen benoemd tot enig erfgenamen. Verder zijn alle zaken en vermogensrechten die tot de nalatenschap behoren aan de heer [B] gelegateerd. Het notariskantoor is belast met de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster.

In juni 2020 heeft klager een volmacht beneficiaire aanvaarding en boedelvolmacht getekend op het notariskantoor. In augustus 2020 heeft de heer [B] het legaat van de roerende en onroerende zaken aanvaard. Dit is in september aan klager medegedeeld.

Echter, na het overlijden van de partner op 11 november 2020 bleek dat klager niet was benoemd tot erfgenaam in diens testament van 28 september 2020. Op 21 september 2022 bereikten klager en de stiefzus overeenstemming, waarbij de stiefzus afstand deed van haar aanspraak in de nalatenschap van erflaatster ten gunste van klager, die op zijn beurt het laatste testament van de heer [B] respecteerde.

Onzorgvuldigheid en partijdigheid

De klacht die tegen de notaris werd ingediend, omvat verschillende aspecten. Zo zou de notaris volgens klager een partijdige houding hebben aangenomen. Klager kreeg geen inzage in stukken en hij vernam tijdens het gesprek dat de heer [B] vlak voor zijn overlijden zijn testament heeft aangepast. De notaris heeft daarnaast schaamteloos stelling genomen en uitspraken gedaan in privaatrechtelijke zaken.

Verder werd geklaagd over de onzorgvuldige communicatie van de notaris, waarbij klager stelde dat zij onbereikbaar was en niet of niet tijdig reageerde op vragen. Ook werden ongepaste opmerkingen zoals “een prettige wedstrijd” door klager vermeld.

Ook stelt klager dat de volmacht die klager heeft getekend ertoe heeft geleid dat de notaris diverse kosten bij hem in rekening heeft gebracht. De notaris heeft zich hiermee disproportioneel verrijkt, omdat zij naast de kosten voor de afwikkeling van het testament ook kosten in rekening heeft gebracht voor het passeren van het gewijzigde testament van de heer [B].

Tenslotte werd aangevoerd dat klager geen aanspraak kon maken op de persoonlijke bezittingen van erflaatster vanwege de afgifte van het legaat aan [B].

Notariële zorgplicht

Ter beoordeling van de Kamer staat of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 93 Wna. Een notaris is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die hij als notaris behoort te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, alsmede ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

Beoordeling

De kamer is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de notaris stelling heeft genomen in privaatrechtelijke zaken of dat zij op andere wijze partijdig is geweest. Evenmin is gebleken dat de notaris onvoldoende met klager heeft gecommuniceerd. Wel heeft de notaris erkend dat zij klager een “prettige wedstrijd” heeft gewenst, maar omdat zij heeft laten weten dat zij dit niet professionele taalgebruik betreurt en daarvoor haar excuses heeft aangeboden, acht de kamer dit klachtenonderdeel ongegrond.

Wat betreft de in rekening gebrachte kosten overweegt de kamer dat niet is gebleken dat die buitensporig zijn. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond. Tenslotte is de kamer van oordeel dat het feit dat erflaatster een legaat heeft afgegeven en dit nadelig heeft uitgepakt voor klager, niet aan de notaris te wijten valt.

Concluderend worden alle klachtenonderdelen als ongegrond beschouwd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant