Uitspraak: Handelswijze notaris wordt niet gewaardeerd door dochter van erfgename

Vader is op 2 april 2014 overleden. De notaris verzorgt de afwikkeling van het nalatenschap van vader. Er is geen testament opgemaakt, maar op grond van de wet waren zijn echtgenote en klaagster erfgenamen. Moeder heeft op kantoor een gesprek gehad met de notaris over hoe het testament eruit moest komen te zien. Naar aanleiding van deze bespreking is een concepttestament per post aan moeder toegestuurd.

Positie als erfgename

De notaris heeft klaagster geïnformeerd over haar positie als erfgename. Een informatiekaart is toegevoegd, waarin onder andere informatie staat over de rente op de vordering en de mogelijkheid om de rente aan te passen. Moeder heeft op 17 februari 2015 ten overstaan van de notaris het testament opgemaakt. Klaagster en mevrouw X zijn voor gelijk deel tot erfgenaam benoemd. Ook heeft moeder haar inboedel aan klaagster gelegateerd en notaris als executeur benoemd. Mevrouw X en haar echtgenoot diende de uitvaart te verzorgen voor moeder. Op 6 oktober 2018 komt moeder te overlijden.

Nalatenschap moeder

Op 5 november 2018 stuurt de notaris een brief aan klaagster omtrent het afwikkelen van de nalatenschap van moeder. Klaagster was niet als executeur bevoegd. De notaris heeft een boedelvolmacht aan klaagster gestuurd. Hiermee kon klaagster de notaris machtigen om de nalatenschap af te ronden. Er is veelvuldig contact geweest tussen de notaris en klaagster. Het ging vooral om de overdracht van de woning en de administratie, de verblijfplaats van het hondje en de taxatie van de inboedel. De advocaat van klaagster heeft vragen gesteld aan de notaris omtrent de totstandkoming van het testament van moeder.

Verwijten met betrekking tot handelswijze notaris

Klaagster maakt de notaris diverse verwijten die betrekking hebben op de handelswijze van de notaris. Denk aan de totstandkoming en de inhoud van het testament van moeder, de behandeling van de nalatenschap van moeder en de bejegening door de notaris. De klacht is opgesplitst in verschillende onderdelen. Deze kunt u vinden in de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat. Alle klachtonderdelen worden ongegrond verklaard door de Kamer voor het Notariaat.

Initiatief lag bij de moeder

Als de erfgenamen een andere rente hadden willen afspreken, dan lag het initiatief bij moeder. Dit omdat zij als langstlevende echtgenoot de verschuldigde erfbelasting met betrekking tot de nalatenschap van vader diende te voldoen. Daarnaast is klaagster correct geïnformeerd over de mogelijkheden middels de informatiekaart.

Voldoende zorgvuldig bij beoordeling wilsbekwaamheid

De vraag is of de notaris voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van moeder. De notaris moet wel aanleiding hebben om te twijfelen aan de geestesgesteldheid. Verder zijn er een aantal stappenplannen die gebruikt kunnen worden. Deze dienen niet als richtlijn, waardoor de notaris zelf kan beslissen hier al dan niet gebruik van te maken. De notaris heeft aangevoerd niets te hebben gemerkt van lichamelijke dan wel psychische klachten van moeder. In de twee besprekingen is de wilsbekwaamheid van moeder onderzocht.

Wegens de geheimhoudingsplicht kan de notaris die aantekeningen niet overleggen. Ook heeft de notaris eerst een concept aan moeder gestuurd en deze vervolgens uitvoerig besproken. Het is niet gebleken dat de notaris tot een andere conclusie had moeten komen met betrekking tot de bekwaamheid van moeder. Het hoefde bij de notaris niet bekend te zijn of moeder al dan niet in het bezit was van een van auto, fiets en/of gereedschap. Het feit dat mevrouw X geen bekende was van moeder is geen reden voor de notaris om te twijfelen aan de wil van moeder.

Correcte handelswijze en communicatie

Communicatie tussen klaagster en (de medewerkster) van de notaris heeft vaak schriftelijk plaatsgevonden. Klaagster heeft dit als bedreigend en intimiderend ervaren. Hij heeft daarom een advocaat ingeschakeld. De kamer vindt niet dat uit de stukken blijkt dat sprake zou zijn van bedreiging en intimidatie. Het gaat niet om klachtwaardig handelen, nu slechts erg zakelijk maar wel correct is gecommuniceerd.

Handelswijze testament

De advocaat van klaagster heeft verzocht om een toelichting rondom de handelswijze van het tot stand komen van het testament. De kamer sluit zich bij klaagster aan dat de reactie van de notaris te summier is. Het verwijt is terecht, maar is niet van zodanige aard dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Later is nog een uitgebreidere toelichting gegeven. Ook kan de notaris is het kader van de geheimhoudingsplicht niet alle vragen beantwoorden.

Geen sprake van integer handelen

De notaris in de hoedanigheid als executeur heeft als taak de nalatenschap te beheren en de schulden uit de nalatenschap te voldoen. De klaagster en de notaris waren niet meer open naar elkaar toe. Hierdoor zijn in de communicatie oneffenheden ontstaan. Niet is gebleken dat de notaris buiten haar bevoegdheden en plichten als executeur is getreden dan wel niet integer zou hebben gehandeld.

De notaris heeft erkend per abuis de onjuiste waarde te hebben opgenomen. Het verwijt van klaagster is terecht. Naar het oordeel van de kamer is geen sprake van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid, omdat de notaris op verzoek van klaagster de waarde direct heeft gecorrigeerd.

Verder is het niet ongebruikelijk om te vragen om een boedelvolmacht. Daarnaast heeft de notaris afspraken gemaakt over het verblijf van het hondje in een dierenpension. De kosten hiervoor worden verwerkt in de nalatenschap. De executeur is bevoegd en dan zijn de erfgenamen onbevoegd om op te treden.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris of accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant