Uitspraak: In uitzonderlijke gevallen ingrijpen bij bindend advies

De accountant staat ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Een accountant is in 2018 ingeschakeld door een VOF. Twee firmanten waren het niets een over de jaarrekening 2016, waarin de kosten voor het op orde brengen van de brandveiligheid van hun pand waren verwerkt. Er ontstond onenigheid over de verdeling van de kosten.

In 2017 heeft tussen de firmanten en een makelaar een adviesgesprek plaatsgevonden, waarvan een beknopt gespreksverslag is opgemaakt. In het overleg zou zijn afgesproken dat de kosten zouden worden betaald door een van de firmanten.

De accountant is gevraagd om hierover een bindend advies uit te brengen. De accountant heeft de opdracht aanvaard en ook een advies uitgebracht. De boekhouder van de VOF was het niet eens met het advies en liet weten dat het bindende advies zijns inziens niet in stand kon worden gehouden. De boekhouder heeft onder protest de jaarrekening gewijzigd en vervolgens een tuchtklacht tegen de boekhouder ingediend.

De klacht omvat het verwijt dat de accountant heeft verzuimd vast te stellen vast te leggen wat in 2017 over de kwestie was afgesproken. Ook zou de accountant hebben verzuimd een oordeel te vormen over het feit dat de kosten via de kapitaalrekening zijn verwerkt en hetgeen was afgesproken. De boekhouder vindt dat de accountant tot de conclusie had moeten komen dat de jaarrekening onjuist was. De volgende verwijten worden gemaakt:

  • betrokkene zou hebben verzuimd vast te stellen en vast te leggen wat er in het overleg van 4 oktober 2017 is besproken en afgesproken;
  • betrokkene zou hebben verzuimd een oordeel te geven of de verwerking van de kosten via de kapitaalrekening tot een juiste weergave heeft geleid van de gemaakte afspraken. Dit heeft geleid tot een onjuiste jaarrekening over 2016.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Alleen in uitzonderlijke gevallen is er plaats voor tuchtrechtelijk ingrijpen indien een registeraccountant de functie vervult van bindend adviseur. Het optreden als bindend adviseur dient terughoudend te worden getoetst. Daarbij wordt gekeken of de accountant de opdracht heeft vervuld met inachtneming van de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.

Een bindend adviseur heeft een onafhankelijke positie in de beoordelingsruimte bij de uitvoering en invulling van de opdracht. Wel moeten zij rekening houden met de belangen van alle opdrachtgevers, maar hoeven niet zonder meer te voldoen aan de wensen en aanwijzingen.

Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene dermate tekort is geschoten en sprake is van strijd met de VGBA.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant