Uitspraak: Accountant berispt voor nalaten onderzoek te doen naar door hem ondertekende verklaring van cliënt

Betrokkene heeft sinds 2010 werkzaamheden als accountant verricht voor B en C. Een dochter van B en C (hierna: D), was gehuwd met klager (X). In de loop van 2014 heeft klager D laten weten dat hij van haar wil scheiden. Op 27 december is een verklaring opgesteld door B en C en voor akkoord ondertekend door D. De verklaring is voor bekendheid met de verrichte betalingen en bedoelingen mede ondertekend.

In deze verklaring staat in grote lijnen dat B en C leningen hebben verstrekt aan D. Deze leningen zijn bedoeld om wanneer nodig terug te vorderen. Wanneer deze niet teruggevorderd worden voor overlijden van B én C worden ze omgezet in een schenking. De leningen zouden volgens B en C buiten de huwelijkse voorwaarden van D en X vallen omdat deze leningen verstrekt waren aan D. In de verklaring wordt gesteld dat D en X beiden op de hoogte waren van het feit dat er sprake was van leningen en niet van schenkingen. X stelt zich tot verbazing van B en C hier niets meer van te herinneren. Daarnaast wordt gesteld dat B en C de kinderbijslag bedoeld voor de kinderen van D en X op hun rekening houden zodat dit zeker bij hun kleinkinderen terecht komt, ze vertrouwen X niet. D zou al een deel van de leningen aan B en C terugbetaald hebben, onder andere door middel van een betaling in goud en zilver.

Tussen klager enerzijds en C en D anderzijds zijn juridische procedures gevoerd. Klager en C hebben uiteindelijk een schikking getroffen.

Bij e-mail van 8 februari heeft betrokkene op verzoek van C, een door haar opgestelde verklaring van 7 februari aan klager gestuurd.

Valsheid in geschrifte

In deze tweede verklaring staat in grote lijnen dat C, mede door ziekte van haar man niet goed op de hoogte was van de gang van zaken. D is ten tijde van de scheiding naar C toe gekomen met de vraag of zij het geld, gekregen van B en C, op haar bankrekening wilde bewaren. D was namelijk bang dat klager er met dit gekregen geld vandoor zou gaan. Ook werd C gevraagd een papier te ondertekenen waar een constructie over een lening op stond. C wist niet goed waar dit over ging en had er op dat moment al een slecht gevoel over. Daarbij stelt C dat ze iets heeft moeten ondertekenen over zilver en goud, zij heeft nooit iets van deze spullen gezien. Na het overlijden van B wilde C graag het gestorte geld van D weer overmaken naar de rekening van D. D verzekerde haar dat zij het geld niet terug mocht boeken. Toen C daarna een brief van X ontving is het een en ander duidelijk geworden voor haar. X beticht haar van valsheid in geschrifte, terwijl C stelt er ingeluisd te zijn door D en E (betrokkene). Zij had dit alles naar eigen zeggen niet door, omdat ze druk bezig was met de ziekte van B.

C stelt inderdaad schenkingen te hebben gedaan aan D, die schenkingen vallen volgens C onder het bezit van D, ook na scheiding, zoals in de huwelijkse voorwaarden is omschreven. Er zijn volgens C dus geen leningen verstrekt.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft zich volgens klager namelijk schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte door het mede ondertekenen van de eerste verklaring. Daarnaast heeft betrokkene volgens klager meegewerkt aan een poging tot oplichting van klager door het ondertekenen van die verklaring.

De Accountantskamer stelt dat het niet aan de tuchtrechter is om te beoordelen of er sprake is van valsheid in geschrifte en poging tot oplichting. De Accountantskamer gaat er daarom vanuit dat klager bedoeld heeft te klagen over het voor bekendheid mede ondertekenen van een verklaring terwijl niet is onderzocht of de inhoud van die verklaring juist was.

Betrokkene heeft verklaard niet uit eigen wetenschap bekend te zijn geweest met de juistheid van de verzonden verklaring. Hij had namelijk slechts telefonisch contact met C. Hij is er destijds vanuit gegaan dat wat C hem vertelde klopte. Hij heeft geen contact opgenomen met klager om te achterhalen of dit ook daadwerkelijk zo was. Verder stelt hij de verklaring niet grondig te hebben doorgenomen voor hij deze ondertekende.

Handelen in strijd met fundamentele beginselen

De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene niet voldoende heeft geverifieerd of de inhoud van de door hem mede ondertekende verklaring juist was. Hij heeft daardoor volgens de Accountantskamer gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Daarnaast is volgens de Accountantskamer ook sprake van schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit: “Betrokkene heeft door zijn handelen zonder meer ook het accountantsberoep in diskrediet gebracht.”

Verder is de Accountantskamer van oordeel dat betrokkene zich door de wijze waarop hij is afgegaan op wat C zei, zich ongepast heeft laten beïnvloeden door de wens van zijn cliënte. Betrokkene heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit, zo stelt de Accountantskamer.

Moeten begrijpen dat er een conflict was

Betrokkene was ermee bekend dat er een conflict was tussen klager en D. Betrokkene had gelet hierop, volgens de Accountantskamer, moeten begrijpen dat er een reële kans bestond dat de verklaring niet juist zou zijn en dat klager door het ondertekenen benadeeld zou kunnen worden.

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard door de Accountantskamer. Betrokkene wordt een maatregel van berisping opgelegd. Meegenomen in de maatregel is dat betrokkene nog niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld en zich heeft uitgeschreven als accountant-administratieconsulent.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant