Uitspraak: Klaagster stelt dat accountant beginsel van objectiviteit heeft geschonden

X is een productiemaatschappij die zich bezighoudt met het produceren van films. X heeft na de voltooiing van een filmproductie een aanvraag tot vaststelling van de financiering met een eindafrekening van de gemaakte kosten ingediend bij de stichting. Bij die eindafrekening heeft een accountant op 9 juli 2014 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. X heeft ook bij het productiefonds een eindafrekening ingediend.

Bij de stichting en het productiefonds ontstonden, na vergelijking van de onderbouwingen van de eindafrekeningen die door klaagster bij hen waren ingediend, twijfels over de juistheid van de eindafrekeningen. De stichting heeft daarom aan het kantoor van betrokkenen de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de financiële afrekening van de film. Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Y1. Y2 heeft hem daarbij geassisteerd.

De klacht

Betrokkenen hebben volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkenen het volgende:

 • de rationaliteit en het doel van het onderzoek en het normenkader ontbreken;
 • Y1 kent de directrice van het productiefonds persoonlijk en daarom had hij de opdracht niet mogen accepteren. Het beginsel van professionaliteit is geschonden;
 • klaagster vermoedt dat het werkelijke doel van de stichting en het productiefonds was om klaagsters imago te beschadigen door haar in een negatief daglicht te stellen. Het accepteren van een opdracht zonder rationeel doel is niet integer;
 • de in het rapport gekozen bewoordingen duiden erop dat er bij het opstellen van het rapport sprake is geweest van onvoldoende objectiviteit. Betrokkenen lijken niet neutraal tegenover beide partijen te staan. Het rapport bevat negatieve kleuringen;
 • betrokkenen hebben het rapport definitief gemaakt voordat klaagster is gehoord. Daardoor hebben zij jegens klaagster onzorgvuldig gehandeld en hebben zij het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. Betrokkenen hebben bij de door hen opgestelde rapportage geen van de 36 door klaagster bij haar reactie gevoegde bijlagen betrokken. Betrokkenen hebben ook het cruciale door klaagster aan hen ter beschikking gestelde “dossier1” niet bij hun rapportage betrokken.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1 De Accountantskamer kwalificeert het onderzoek als een persoonsgericht onderzoek. Daarbij zijn het functioneren, handelen of nalaten van een (rechts)persoon object van onderzoek. Het is volgens de Accountantskamer niet zo dat een persoonsgericht onderzoek alleen zou kunnen worden uitgevoerd als er sprake is van een financieel belang bij het onderzoek of van (een vermoeden van) fraude. Ook andere kwesties kunnen voorwerp van onderzoek zijn.

Klachtonderdeel 2 De Accountantskamer stelt voorop dat dit klachtonderdeel met name ziet op het beginsel van objectiviteit. Vervolgens oordeelt zij dat het enkel uitreiken van een diploma na een college door Y1 aan de directrice van het productiefonds onvoldoende is om tot een bedreiging van de objectiviteit te komen.

Klachtonderdeel 3 In dit klachtonderdeel neemt de Accountantskamer wederom in aanmerking dat van een onderzoek zonder rationeel doel geen sprake was. De omstandigheid dat klaagster zelf vindt dat voor een dergelijk onderzoek geen aanleiding was maakt dat niet anders.

Klachtonderdeel 4 De Accountantskamer is van oordeel dat de door betrokkenen gebruikte bewoordingen niet zodanig zijn dat daaruit kan worden afgeleid dat zij bij de uitvoering van hun opdracht vooringenomen zijn geweest. Klaagster heeft haar stelling derhalve niet aannemelijk gemaakt.

Klachtonderdeel 5 Betrokkenen hebben stukken opgevraagd bij klaagster en zijn meerdere keren bij haar op locatie geweest. Ook hebben zij gesproken met de heer A. Betrokkenen hebben alle conceptrapporten voor commentaar aan klaagster voorgelegd en klaagster heeft ook op alle concepten gereageerd. Alleen het eindrapport van 7 september 2020 is niet meer voor commentaar aan klaagster voorgelegd, maar dat is inherent aan het karakter van een eindrapport.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant