Uitspraak: Accountant berispt door gedoe omtrent vermogen

Een accountant is betrokken bij een dispuut over hoe aanspraken van uittredende participanten moesten worden verantwoord. In 2016 hebben diverse participanten interesse om hun belang te verkopen. Bij gebrek aan financiële middelen kon niet aan verplichtingen worden voldaan.

Het bestuur wilde de aanspraken als eigen vermogen in de vorm van een agioreserve in de balans opnemen en niet langer als eigen vermogen zoals de jaren daarvoor wel het geval was.

Een accountantskantoor was ingesteld om de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening te controleren. De externe accountant heeft een adviesbureau ingeschakeld om een legal opinion uit te brengen. Mede aan de hand van dit oordeel heeft de accountant geoordeeld dat sprake was van agio, wat niet valt onder het vreemd vermogen.

De extern accountant heeft de jaarrekening 2017 gecontroleerd, waarbij hij op de hoogte raakte van de klacht die daaraan was verbonden. De aanspraken van uittredende participanten kwamen daar wederom tot discussie. De externe accountant besloot om het Bureau Vaktechniek van het kantoor te raadplegen. Dit bureau besloot tot onderscheid gemaakt moet worden tussen de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening. De aanspraken moesten in de geconsolideerde jaarrekening worden aangemerkt als vreemd vermogen, maar in de enkelvoudige jaarrekening als eigen vermogen.

De externe accountant besloot een goedkeurende verklaring voor 2017 af te geven. Hij besloot eveneens niet een foutherstel voor de goedgekeurde jaarrekening 2016.

Oordeel Ondernemingskamer

In 2019 heeft de kamer geoordeeld dat het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2017 moet worden vernietigd. Klager besluit een klacht in te dienen bij de Accountantskamer tegen de accountant. Volgens klager zou sprake zijn van niet-professioneel handelen of nalaten waarvan hij wist of behoorde te weten dat dit het beroep van accountant in diskrediet bracht of kon brengen. Ook zou sprake zijn van niet-integer handelen.

Oordeel Accountantskamer

De kamer vond de klacht van klager te algemeen verwoord. De kamer achtte het onvoldoende om de klacht te rechtvaardigen. Ook bleek onvoldoende dat de accountant niet eerlijk en niet oprecht had gehandeld. De kamer oordeelde dat de klacht ongegrond werd verklaard.

Wel kreeg klager gelijk met betrekking tot het feit dat niet-vakbekwaam is gehandeld. De accountant had veel kritischer moeten kijken naar het advies dat hem werd gegeven en het klakkeloos toepassen daarvan. Onvoldoende is onderbouwd waarom een wijziging ten opzichte van de andere jaren moest plaatsvinden. De kamer oordeelt dat in strijd is gehandeld met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Daarvoor krijgt de accountant een berisping opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant