Uitspraak: Klaagster verwijt de notaris onzorgvuldig te hebben gehandeld

De klaagster stelt dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld. Hij wist namelijk dat het recht op levering van klaagster ouder was dan die van koper. De Kamer verklaart de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond.

Het procesverloop

Op 6 januari 2021 heeft de notaris op verzoek van koper een notariële verklaring afgelegd ter inschrijving van een koopovereenkomst die op 24 december 2020 is gesloten tussen de verkoper en koper. Het betrof de eigendom van een woonhuis met tuin alsmede een perceel. Klaagster heeft op 12 januari 2021 ten laste van de verkoper conservatoir beslag tot afgifte en levering gelegd op perceel woonhuis met tuin en perceel grond. De notaris heeft op 12 maart 2021 de akte van levering van perceel woonhuis met tuin gepasseerd, waarna het beslag is komen te rusten op het deel van de koopprijs dat de notaris ten behoeve van de verkoper onder zich hield.

De notaris is op 25 maart 2021 aansprakelijk gesteld door klaagster wegens het transport op 12 maart 2021. Op 6 april 2021 is de koper gedagvaard door klaagster wegens onrechtmatige daad. Bij dagvaarding van 28 mei 2021 heeft vorderde de klaagster van de notaris en het kantoor een gerechtelijke verklaring en een (voorwaardelijke) betaling of afgifte van hetgeen aan hem zou toekomen. Klaagster verwees naar de vonnissen die nog moeten worden gewezen in de bodemprocedure tegen de verkoper. Op 1 juli 2021 heeft de notaris de akte van levering van perceel grond gepasseerd. Op 17 juli 2021 heeft de notaris een verklaring derdenbeslag afgelegd. Bij vonnis van 17 november 2021 heeft de rechtbank Den Haag klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering jegens de notaris en het kantoor. Klaagster heeft hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Den Haag.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. Hij zich te passief opgesteld door onvoldoende oog te hebben voor de schending van andermans rechten als direct gevolg van zijn ministerie, het vervaardigen van tegenstrijdige verklaringen en akten en het onvoldoende signaleren van feitelijk overwicht. De klachten van klaagster kunnen worden samengevat in drie klachtonderdelen:

1. De klaagster verwijt de notaris dat hij wist dat het recht op levering van klaagster ouder was dan die van koper;

2. De onjuistheid/gebrekkigheid van de verklaringen derdenbeslag die de notaris heeft afgelegd;

3. De deugdelijkheid van de notariële verklaring van 6 januari 2021 en de leveringen.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

Het eerste klachtonderdeel ziet erop dat klaagster de notaris verwijt dat hij wist dat het recht op levering van klaagster ouder was dan die van koper. Door die wetenschap had de notaris zijn ministerie moeten weigeren, omdat de koper daarmee een onrechtmatige daad jegens klaagster zou plegen.

De notaris heeft aangevoerd dat tot het moment dat op 12 januari 2021 het conservatoir beslag tot afgifte en levering werd gelegd, het de notaris niet bekend was dat klaagster meende dat zij een ouder recht had dan de koper. Naar aanleiding van het beslag heeft de notaris onderzocht of hij mocht meewerken aan de levering van beide percelen. De verkoper betwistte het oudere recht van klaagster. De notaris heeft vervolgens informatie ingewonnen en stukken opgevraagd bij de koper en de verkoper. De uitkomst van het onderzoek was dat het oudere recht van klaagster niet vaststond. Er werden geen stukken overgelegd door partijen dat er een mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst tot stand was gekomen. Dat er een overeenkomst was en dat de koper daarmee bekend was is ook niet gebleken. Op grond van de informatie en het ingewonnen advies heeft de notaris geconcludeerd dat hij zijn dienst niet behoefde te weigeren.

De Kamer is van oordeel dat uit de stukken en het verhandelde tijdens het deel van de zitting waar klaagster niet bij was is gebleken dat de notaris voldoende onderzoek heeft gedaan. Hoewel klaagster een andere visie dan verkoper had op de verkoop van de onroerende zaken, heeft de notaris in de uitkomsten van zijn onderzoek terecht geen beletsel gezien om zijn ministerie te verlenen. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 2

Het tweede klachtonderdeel ziet op de verklaringen derdenbeslag die de notaris heeft afgelegd en de onjuistheid/gebrekkigheid daarvan. Uit het vonnis van de rechtbank Den Haag van 17 november 2021 aangespannen door klaagster tegen de notaris blijkt dat klaagster niet kan worden ontvangen in een vordering op grond van artikel 477a lid 2 Rv. Een discussie over de juistheid van de verklaringen is niet bedoeld voor deze tuchtprocedure. Klaagster heeft onvoldoende onderbouwd wat haar verwijt jegens de notaris inhoudt. Dit klachtonderdeel is derhalve ongegrond.

Klachtonderdeel 3

Het derde klachtonderdeel betreft de deugdelijkheid van de notariële verklaring van 6 januari 2021 en de leveringen. De notaris heeft aangevoerd dat klaagster geen redelijk belang heeft bij de indiening van de klachtonderdelen die zien op de inhoud van de notariële verklaring van 6 januari 2021, de leveringsakten, het contact opnemen met de betrokkenen en de fiscale aspecten. Klaagster dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.

De Kamer acht het verweer van de notaris steekhoudend. Klaagster was geen partij bij de akten. Niet is niet komen vast te staan wat het redelijk belang van klaagster is bij deze klachtonderdelen. De Kamer is van oordeel dat klaagster niet-ontvankelijk is in dit klachtonderdeel.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat verklaart de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant