Uitspraak: Klacht ongegrond wegens schending van het ne-bis-in-idem beginsel

Kamer voor het Notariaat oordeelt dat de klacht niet-ontvankelijk is. Het ne-bis-in-idem beginsel leidt hiertoe en daarbij wordt het verzet van de klager jegens de beslissing van de Kamer op 18 mei 2022 ongegrond verklaard. De klacht ging over de wijze waarop de notaris zijn werkzaamheden als executeur van de nalatenschap van de heer heeft verricht.

Het procesverloop

Klager heeft jarenlang als belastingadviseur werkzaamheden verricht voor de heer en mevrouw. De heer overlijdt en heeft bij testament de klager aangewezen als executeur. De kantonrechter bij de Rechtbank Oost-Brabant heeft de klager per beschikking van 17 juni 2015 ontslagen als executeur. De kantonrechter heeft bij die beschikking ook de notaris benoemd als opvolgend executeur. Klager heeft een klacht ingediend tegen de notaris over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoerde. De kamer heeft die klacht bij beslissing van 18 juni 2018 ongegrond verklaard. De klager heeft hoger beroep ingesteld, maar het gerechtshof Amsterdam heeft de beslissing van de kamer bevestigd.

Op 19 juli 2021 heeft de klager een tweede klacht ingediend tegen de notaris. Ook deze klacht ging over de wijze waarop de notaris zijn werkzaamheden uitvoerde als executeur. De kamer heeft deze klacht wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid terstond afgewezen. Klager heeft verzet ingesteld tegen die beslissing. De kamer heeft dit verzet bij beslissing van 21 maart 2022 ongegrond verklaard.

Op 31 maart 2022 heeft de klager een derde klacht ingediend tegen de notaris. Op 18 mei 2022 is de klacht door de kamer kennelijk niet-ontvankelijk verklaard en heeft de klacht om die reden direct afgewezen. De klager heeft ook tegen deze beslissing verzet ingesteld.

De klacht

De klacht gaat over de handelwijze van de notaris met betrekking tot de nalatenschap van de heer. De klager verwijt de notaris dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdrijven, omdat hij:

– het testament van de heer heeft vervalst;

– klager wederrechtelijk heeft beroofd van zijn pensioen;

– zich voor € 5.000,00 heeft laten omkopen om een valse verklaring op te stellen;

– fiscale fraude, faillissementsfraude en uitkeringsfraude heeft gefaciliteerd;

– heeft gelogen voor de kamer;

– heeft gelogen voor het gerechtshof in Amsterdam;

– bij herhaling, zes jaar lang, valsheid in geschrifte heeft gepleegd;

– klager en zijn echtgenote enorme financiële schade heeft toegebracht;

– het leven van klager en zijn echtgenote tot een hel heeft gemaakt;

– enorme immateriële schade heeft veroorzaakt voor klager en zijn echtgenote;

– klager bij het gerechtshof heeft afgeschilderd als een demente zielenpoot;

– klager fysiek heeft bedreigd door steeds te herhalen dat hij hem kapot ging maken.

Klager heeft compensatie gevraagd voor de enorme schade die de notaris heeft aangericht

De beoordeling van de Kamer

Voordat een klacht inhoudelijk kan worden beoordeeld, moet eerst worden beoordeeld of een klacht ontvankelijk is. Bij de beoordeling van die vraag stelt de kamer voorop dat de verwijten in deze derde klacht letterlijk overeenkomen met de verwijten die klager de notaris in de tweede klacht heeft gemaakt.

Volgens vaste rechtspraak van de hoogste notariële tuchtrechter geldt ook in het tuchtrecht de regel dat na behandeling van een klacht door de notariële tuchtrechter, een latere klacht over “hetzelfde feit” niet nog eens kan worden behandeld. Nu inmiddels onherroepelijk op de tweede klacht is beslist, is de voorzitter van oordeel dat deze derde klacht met precies dezelfde verwijten kennelijk niet-ontvankelijk is. Dit ne-bis-in-idem beginsel leidt ertoe dat deze derde klacht met precies dezelfde verwijten als de tweede klacht (waarop onherroepelijk is beslist) kennelijk niet-ontvankelijk is.

De beslissing van de Kamer

De Kamer is van oordeel dat niet is gebleken dat beslissing van de Kamer niet op goede gronden is gegeven. De Kamer voor het Notariaat verklaart het verzet daarom ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant