Uitspraak: Klacht tegen accountant ongegrond verklaard

X1 was actief in de schoonmaakbranche en beschikte over enkele werkmaatschappijen in deze branche. X2 en X3 zijn de aandeelhouders van X1. X1 had 50% van de belangen in BV1 en BV2. De overige belangen van 50% berustten bij BV3 van A, de zoon van X2 en X3.

Klagers hebben tot 2015 gebruik gemaakt van diensten van B. Ze hebben in dit verband contact gehad met meerdere werknemers van B, waaronder betrokkene en C. C verrichtte onder verantwoordelijkheid van bij B werkzame accountants werkzaamheden die tot het takenpakket van een accountant behoren. In 2013 wilden X2 en X3 hun aandelen in X1, BV 1 en BV2 verkopen en overdragen aan A. B zou klagers hierin begeleiden. Eind 2013 heeft B de over te dragen aandelen gewaardeerd op een bedrag van 414.000 euro. In 2014 vielen de resultaten tegen, er is daarom in overleg besloten uit te gaan van een lagere waarde die uitkwam op 333.000 euro. Op 19 september 2014 is de koopovereenkomst getekend. Nadien is gebleken dat er nog een rekening-courantschuld in X1 zat. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de inkomsten van X2 en X3 uit X1 aanzienlijk minder zijn dan was aangenomen. Klagers hebben daarom G ingeschakeld. G komt tot de conclusie dat B niet zorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van klagers en dat daardoor schade is ontstaan.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Ten eerste heeft betrokkene volgens klagers namelijk geen schriftelijke opdrachtbevestiging opgemaakt voor de bedrijfsovername. Ten tweede heeft betrokkene volgens klagers in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van objectiviteit door de belangen van X2 en X3 en die van A te behartigen. Ten derde heeft betrokkene volgens klagers gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door op deze wijze de waardering uit te voeren. Ten slotte is er volgens klagers door betrokkene geen berekening gemaakt van de privé benodigde financiële middelen in de toekomst van X2 en X3.

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat het niet-ontvankelijk is. Klagers hadden eerder dan drie jaar voorafgaand aan de klacht (27 augustus 2018) al kunnen constateren dat er sprake was van het mogelijk ontbreken van een opdrachtbevestiging, het rapport van G was hiervoor niet nodig.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel stelt de Accountantskamer voorop dat alleen kan worden geklaagd over het handelen van individuele accountants. De Accountantskamer begrijpt dat klagers betrokkene bedoelen, er wordt daarom gekeken wat betrokkene kan worden aangerekend.

Uit een e-mail van B aan klagers blijkt dat C de werkzaamheden rond het beoordelen van de taxatierapporten uitvoerde, dit viel, volgens de Accountantskamer, onder de verantwoordelijkheid van betrokkene. Klagers hebben volgens de Accountantskamer alleen niet aannemelijk kunnen maken dat de genoemde advisering en vertegenwoordiging van het tweede klachtonderdeel van beide partijen ook deel uitmaakten van de taken die C onder verantwoordelijkheid van betrokkene verrichtte. Dit klachtonderdeel wordt daarom ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel oordeelt de Accountantskamer dat het feit dat de waarde van de onderneming ten tijde van de overdracht van de aandelen lager was dan eind 2013 was aangenomen, niet betekent dat de waardering in strijd is met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. In het verweerschrift heeft betrokkene uiteengezet waarom de waardering niet meer houdbaar was. Deze uitleg is volgens de Accountantskamer onvoldoende weersproken. Ook dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het laatste klachtonderdeel stelt de Accountantskamer dat klager het verweer van betrokkene niet voldoende hebben weersproken. Het laatste klachtonderdeel wordt ook ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant