Uitspraak: Klacht tegen accountant voor het plegen van meineed ongegrond

F fiscalisten verricht werkzaamheden voor klaagsters. In 2014 gaat F Fiscalisten samenwerken met C accountants. Samen stellen zij de jaarrekeningen 2013 en 2014 voor klaagsters op. Betrokkene heeft de samenstellingsverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 medeondertekend. C accountants heeft twee facturen gestuurd naar klaagsters. Klaagsters hebben deze facturen onbetaald gelaten, omdat zij beweren dat C accountants geen werkzaamheden voor hen heeft verricht. C accountants heeft klaagsters daarvoor gedagvaard. Klaagsters hebben een klacht ingediend bij de Accountantskamer, deze klacht werd deels gegrond verklaard, betrokkene kreeg een waarschuwing. Betrokkene ging hierop in Hoger Beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Het CBb heeft de beslissing van de Accountantskamer gehandhaafd. Voor de kantonrechter heeft betrokkene (op dat moment werknemer van C) als getuige verklaard de werkzaamheden voor klaagsters samen met zijn assistent-accountant verhoudingsgewijs ongeveer voor de helft verdeeld te hebben met F fiscalisten. C accountants heeft volgens betrokkene dus weldegelijk accountantswerkzaamheden verricht voor klaagsters. Hierop dienen zij een klacht in bij de Accountantskamer.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels door meineed

Betrokkene heeft volgens klaagsters gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft volgens hen tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de omvang en aard van de werkzaamheden van F fiscalisten, waardoor hij zich schuldig heeft gemaakt aan meineed. Klaagsters hebben naar voren gebracht dat betrokkene op de zitting van het CBb heeft verklaard dat de samenstellingswerkzaamheden feitelijk door F fiscalisten werden verricht en dat betrokkene daardoor een soort assistent-accountant was. Bij de kantonrechter heeft betrokkene dit volgens de klaagsters onder ede ontkend. Daarnaast heeft betrokkene bij de kantonrechter verklaard dat de werkzaamheden ongeveer voor de helft verdeeld waren. Betrokkene zou daarentegen bij het CBb gezegd hebben niet te weten hoeveel tijd hij aan de samenstellingswerkzaamheden had besteed.

Geen sprake van meineed

Betrokkene beweert geen meineed te hebben gepleegd. F fiscalisten heeft volgens hem alleen de kolommen balans uitgewerkt op basis waarvan hij en zijn collega een elektronisch samensteldossier hebben aangemaakt. De controle is gedaan door betrokkene en hij heeft ook de jaarrekening 2014 uitgebracht. Hij beweert verder bij de kantonrechter geen aantal uren te hebben genoemd maar alleen een schatting te hebben gegeven van de verhouding tussen de bestede uren door C accountants en F fiscalisten.

Samenstellingswerkzaamheden in elektronisch samensteldossier

De Accountantskamer oordeelt dat uit het proces verbaal van het CBb niet volgt dat betrokkene verklaard heeft dat F alle samenstellingswerkzaamheden heeft verricht. Betrokkene heeft weliswaar verklaard dat de samenstellingswerkzaamheden feitelijk door F werden verricht, maar hij heeft ook verklaard dat hijzelf samenstellingswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Daar komt volgens de Accountantskamer bij dat F fiscalisten geen toegang had tot het elektronisch samensteldossier. Omdat een groot deel van de samenstellingswerkzaamheden hierin plaatsvindt, blijkt dat betrokkene niet heeft bedoeld te verklaren dat F alle werkzaamheden heeft verricht. De Accountantskamer verklaart hierom de klacht als ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant