Uitspraak: Accountant neemt onvoldoende maatregelen om objectiviteit te waarborgen

Meneer A is directeur-grootaandeelhouder van verschillende bv’s. Hij en zijn ex-vrouw, mevrouw B, kunnen het tijdens de scheiding niet eens worden over de hoogte van de alimentatie. Mevrouw B krijgt tijdens de scheiding bijstand van een advocaat. De advocaat benadert accountant X om de jaarrekeningen van de verschillende vennootschappen van meneer A te onderzoeken.

De accountant wordt gevraagd te achterhalen of er naast het salaris dat aan A betaald wordt, ook ruimte is voor eventuele dividenduitkeringen. De uitkomst van dit onderzoek gebruikt de advocaat van mevrouw B in de echtscheidingsprocedure om een draagkracht berekening te maken. De uitkomst van deze berekening is van belang voor het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Meneer is het niet eens met de handelwijze van de accountant

A is het niet eens met de wijze waarop accountant X zijn werkzaamheden heeft verricht. Hij dient een klacht in tegen de accountant bij de Accountantskamer. De klacht houdt in dat X bevriend is met mevrouw B en daarom onprofessioneel is geweest door zakelijk en privé niet te scheiden. Daarnaast heeft de accountant voor zijn onderzoek verschillende onjuiste aannames gedaan over de bedrijven van meneer A. Het onderzoek bevat verschillende onjuistheden en mist het een deugdelijke grondslag.

Bij onvoldoende motivering is er sprake van een ondeugdelijke grondslag

Alvorens de beoordeling van de klacht, overweegt de Accountantskamer dat een accountant zich moet houden aan de beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Deze beginselen brengen mee dat een accountant er zorg voor moet dragen dat zijn rapportage de objectiviteit van de rechter niet belemmert. Er kan sprake zijn van een belemmering wanneer het rapport een deugdelijke grondslag mist ten aanzien van de bevindingen of conclusies. Een deugdelijke grondslag ontbreekt wanneer een conclusie onjuist is, maar ook als de conclusie onvoldoende gemotiveerd is.

Rapportage van de accountant is onvoldoende gemotiveerd

De klacht van meneer A ziet mede op het feit dat het rapport onjuistheden bevat. De Accountantskamer is het eens met de stelling van meneer A. In de eerste plaats laat de accountant weten dat hij niet weet hoe hij een draagkracht berekening moet maken. Dat hij dit niet weet, is naar zijn oordeel niet van belang. Dit omdat hij zelf de berekening niet zal doen. Voor de Accountantskamer is dit een indicatie dat X onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de achtergrondinformatie. Voorts concludeert de accountant in zijn rapport dat er voldoende ruimte is om een alimentatie tot een bedrag van €74.000,- te financieren. Volgens de Accountantskamer had X hier het woord alimentatie niet mogen gebruiken, omdat hij geen onderzoek heeft gedaan naar wijze waarop alimentatie wordt berekend.

In de rapportage van accountant X staat dat hij zijn analyse vooral heeft gebaseerd op de geconsolideerde balans en de winst- en verliesrekening over 2017 van slechts één van de vennootschappen van meneer A. Op de zitting vult hij aan dat hij extra informatie heeft gekregen van mevrouw B. Deze informatie heeft hij geverifieerd aan de hand van de jaarrekening. Uit de rapportage van de accountant blijkt verder niet dat hij andere informatie heeft gebruikt. Daarnaast heeft de accountant, zonder onderbouwing, gesteld dat de markt waarin de vennootschappen opereren (de bouw) zal groeien.

Uit deze feiten blijkt dat de stellingen en conclusies in de rapportage onvoldoende zijn gemotiveerd. Dit leidt er volgens de Accountantskamer toe dat het rapport een deugdelijke grondslag mist. De accountant heeft hiermee het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden.

Accountant treft niet voldoende maatregelen ten aanzien van objectiviteit

Accountant X is bevriend met mevrouw B. In beginsel is dit geen reden om de opdracht van de advocaat van mevrouw B niet aan te nemen. De Accountantskamer overweegt dat X zich had moeten afvragen of deze vriendschap een gevaar voor zijn objectiviteit vormde. De accountant verklaart dat hij zich bewust was van de mogelijke bedreiging voor zijn objectiviteit. Dit was voor hem aanleiding om zich af te zonderen met alle informatie die hij had en er met niemand over te spreken.

De Accountantskamer is van oordeel dat deze maatregelen onvoldoende zijn geweest. De accountant had slechts geringe informatie, die tevens volledig van mevrouw B en haar advocaat afkomstig waren. Zeker nu de accountant op de hoogte was van het belang dat mevrouw B had bij deze rechtszaak, had de accountant niet enkel mogen afgaan op de informatie die is verstrekt door mevrouw B. Derhalve had hij meer maatregelen moeten nemen om de objectiviteit van zijn rapport te waarborgen. Dit levert een schending op van de fundamentele beginselen van objectiviteit en zorgvuldigheid.

Accountant krijgt een tijdelijke doorhaling van drie maanden

De Accountantskamer heeft vastgesteld dat accountant X verschillende fundamentele beginselen heeft geschonden. Door zijn rapportage onvoldoende te motiveren mist het rapport een deugdelijke grondslag. Daarnaast had de accountant meer maatregelen moeten treffen om de objectiviteit van zijn werkzaamheden te waarborgen. Nu de werkzaamheden van de accountant ernstige tekortkomingen vertonen, is een maatregel op zijn plaats. De accountant krijgt een tijdelijke doorhaling van drie maanden opgelegd.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant