Uitspraak: Klager heeft klacht tegen accountant onvoldoende onderbouwd

BV1 is failliet gegaan. De curator heeft aan betrokkene opgedragen om een vergelijking te maken van de voorraad, omdat er aanwijzingen waren dat er vlak voor het faillissement voorraden zijn verdwenen. Betrokkene heeft zijn bevindingen vastgelegd in een rapportage. Volgens klager heeft betrokkene zich bij het uitvoeren van zijn opdracht niet gehouden aan de relevante voorschriften. Ook meent hij dat betrokkene fragmentarisch onderzoek heeft gedaan.

Klager is bestuurder geweest van BV1. Op enig moment is BV1 failliet verklaard. Vervolgens is mr. B tot curator benoemd.

Omdat er een verschil in de voorraadlijst en de auditfiles van een accountantskantoor was geconstateerd, heeft de curator betrokkene de opdracht gegeven om een analyse van de voorraadadministratie te maken.

Betrokkene heeft vervolgens zijn bevindingen neergelegd in een conceptrapport. Hij schrijft daarin dat BV1 een voorraadlocatie had en dat die locatie per datum faillissement is verdwenen. Uiteindelijk constateert betrokkene, na overleg met de curator en de vrouw en advocaat van klager, dat verschillende orders zijn gemuteerd naar een status “Bundel definitief verwijderd” of “Bundel onzichtbaar”.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • Betrokkene heeft zich bij het opstellen van het rapport van 15 december 2019 niet gehouden aan de Standaard 4400N ‘Overige opdrachten’;
  • betrokkene is niet gekwalificeerd om een financieel forensisch onderzoek te doen, omdat hij niet staat ingeschreven bij het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI);
  • het onderzoek voldoet niet aan de eisen waaraan een financieel forensisch onderzoek volgens het NFFI en het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRDG) moet voldoen, in welk laatstgenoemd register betrokkene ook niet voorkomt;
  • Betrokkene heeft het onderzoek fragmentarisch uitgevoerd.

De beoordeling

Het eerste en vierde klachtonderdeel wordt gezamenlijk behandeld.

Uit het klaagschrift volgt dat klager van mening is dat betrokkene zich niet aan alle bepalingen van de Standaard 4400N heeft gehouden. Dit zijn opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Zo is de Standaard door betrokkene niet in zijn rapport genoemd. Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft klager onvoldoende onderbouwd waarom sprake zou zijn van de Standaard. Daartegenover staat dat betrokkene gemotiveerd heeft betwist dat de Standaard van toepassing was. Dit deel is ongegrond.

Ook het verwijt dat betrokkene niet heeft geconcludeerd dat uit het door hem verrichte onderzoek geen onrechtmatigheden zijn komen vast te staan is ongegrond. De stelling is naar het oordeel van de Accountantskamer onjuist, omdat de betrokkene niet was gevraagd om te onderzoeken of sprake was van onrechtmatigheden, maar alleen om de administratie van de voorraad te analyseren.

Ook het tweede en derde klachtonderdeel wordt gezamenlijk behandeld.

Klager heeft, ook desgevraagd ter zitting, niet onderbouwd dat een inschrijving bij het NFFI en/of het NRDG noodzakelijk is om als accountant een forensisch onderzoek te mogen verrichten en dat betrokkene gehouden was (ook) de protocollen en richtlijnen van het NFFI en/of het NRGD te volgen. Hierbij tekent de Accountantskamer aan dat betrokkene op goede gronden heeft bestreden dat het om een forensisch onderzoek gaat, omdat betrokkene geen opdracht had een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van de mutaties in de voorraad. Ook deze klachtonderdelen zijn ongegrond.

De beslissing

De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant