Uitspraak: Accountant berispt omdat hij zich laat beïnvloeden door wens opdrachtgever

Een bedrijf heeft in 2018 te maken met liquiditeitsproblemen. Het bedrijf stelt een bedrijf in om een onafhankelijk bedrijfsonderzoek uit te voeren. Er zijn meerdere bedrijven die het onderzoek kunnen doen. De opdracht wordt uiteindelijk gegeven aan het advieskantoor waarvan een registeraccountant de directeur is. Het onderzoek zal onder verantwoordelijkheid van de directeur worden uitgevoerd. De kosten voor de opdracht worden beraamd op 10.000 á 15.000 euro exclusief reiskosten, verschotten en btw.

In het contract staat opgenomen dat het advieskantoor geen informatie mag delen met derden. Hier mag alleen van worden afgeweken als hiervoor toestemming wordt gegeven. De directeur heeft het contract samen met een mededirecteur ondertekend. Ook in de algemene voorwaarden van het adviesbureau staat dat de opdrachtnemer de informatie die hij krijgt van de opdrachtgever niet mag gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die verstrekt is.

De RA houdt zich bezig met het uitvoeren van onafhankelijk bedrijfsonderzoek voor het bedrijf met liquiditeitsproblemen. Hiervoor zou de RA te veel hebben gefactureerd volgens de opdrachtgever. De opdrachtgever wil een deel van de facturen niet voldoen. De werkzaamheden worden door de accountant niet afgemaakt. De opdracht tot onderzoek wordt aan en ander kantoor gegeven. De accountant besluit om beslag te laten leggen onder klanten van de opdrachtgever. Hiervoor heeft de accountant vertrouwelijke klantgegevens gebruikt.

In het verzoek om conservatoir derdenbeslag te leggen, staat dat het familiebedrijf mede als gevolg van tegenvallende financiële resultaten liquiditeitsproblemen heeft, de drie eigenaren het advieskantoor op verzoek van de huisbankier hebben benaderd voor een onafhankelijk bedrijfsonderzoek, dat een onderdeel van het bedrijf goederen en diensten aan derden levert, zodat die derden mogelijk nog gelden verschuldigd zijn aan de familie, het familiebedrijf onder meer in opdracht werkt van vijf met name genoemde bedrijven.

De voorzieningenrechter heeft verlof verleend. Het advieskantoor heeft conservatoir beslag onder de genoemde klanten aan wie het zogeheten beslagrekest wordt betekend. De eigenaren van het bedrijf met liquiditeitsproblemen besluiten een klacht in te dienen tegen de mededirecteur. Deze zou beslag hebben laten leggen door gebruik te maken van vertrouwelijke klantgegevens.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de eigenaren aan het advieskantoor 25.731,20 euro moeten betalen. Daarnaast is het advieskantoor toerekenbaar tekortgeschoten tegenover de eigenaren vanwege de schending van de geheimhoudingsplicht, aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade ten gevolge van deze tekortkoming. De eigenaren besluiten een tuchtklacht tegen de accountant in te dienen.

De klacht

De accountant heeft volgens het bedrijf de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid geschonden. Zij heeft aan derden bekend gemaakt dat de eigenaren liquiditeitsproblemen hebben en gebruik gemaakt van klantinformatie van de eigenaren.

Beoordeling

De klacht wordt gegrond verklaard. De gegevens die in het beslagverzoek worden genoemd, zijn vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens kunnen niet worden afgeleid uit het niet publiceren van jaarcijfers en negatieve jaarcijfers. Ook de klantgegevens zijn vertrouwelijk. De accountant heeft niet aangetoond dat de gegevens ook op een andere wijze konden worden achterhaald.

In artikel 16 VGBA is bepaald dat een accountant gegevens geheim moet houden waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent dan wel redelijkerwijs moet vermoeden. De accountant mocht de gegevens niet gebruiken in het beslagrekest.

Het was niet noodzakelijk dat de gegevens werden opgenomen in het beslagrekest. Ook was de accountant niet gehouden om conservatoir beslag te leggen. De accountant had ook kunnen volstaan met een meer algemene omschrijving, vertrouwelijke informatie in de opdrachtovereenkomst onleesbaar kunnen maken, beslag kunnen leggen op onroerend goed van de eigenaren zodat het beslagrekest niet bij de klanten van het familiebedrijf terecht was gekomen, voor elke klant waaronder beslag is gelegd een afzonderlijk beslagrekest kunnen indienen (ondanks de hogere kosten).

De accountant heeft ook de opdrachtovereenkomst ondertekend, is mededirecteur van het advieskantoor en is daarom verantwoordelijk voor het delen van de vertrouwelijke gegevens. Hij moet ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheidsverplichtingen van accountants binnen zijn adviesbureau worden nageleefd.

In de overeenkomst was afgesproken dat informatie niet zonder toestemming zou worden gedeeld met derden. De accountant heeft zich niet gehouden aan deze afspraken, maar ook niet aan de algemene voorwaarden van het advieskantoor zelf. Daardoor heeft de accountant ook het fundamentele beginsel van integriteit geschonden. De kamer besluit een maatregel van berisping op te leggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant