Uitspraak: Notaris handelt niet als een behoorlijk notaris beaamt

De klaagster stelt dat de notaris de geheimhoudingsplicht schendt en niet handelt zoals een behoorlijk notaris beaamt. Klaagster is verbijsterd, boos en teleurgesteld. Van een notaris mag je een professioneel, onberispelijk en integer gedrag verwachten, aldus klaagster.

Het procesverloop

Klaagster en haar ex-echtgenoot zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. In februari 2018 hebben klaagster en haar ex-echtgenoot hun woning verkocht. Op 21 februari 2018 is de koopovereenkomst ondertekend. Vervolgens heeft op 3 september 2018 de overdracht van de woning plaatsgevonden ten overstaan van de notaris. Op 5 september 2018 is aan de notaris verzocht om de overwaarde van de woning in depot te houden op zijn derdenrekening. Tot op heden is het depotbedrag niet uitgekeerd.

Klaagster heeft op 20 december 2019 een klacht – bestaande uit vier klachtonderdelen – jegens de notaris ingediend. De klacht is bij beslissing van 7 januari 2021 door de kamer deels gegrond verklaard. Aan de notaris is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Klaagster heeft op 13 februari 2021 een klacht tegen de advocaat, bij de Raad van Discipline te Arnhem, ingediend. De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 14 januari 2022. Bij uitspraak van 19 april 2022 is de klacht gegrond verklaard en is aan de advocaat de maatregel van schorsing in de uitoefening van zijn ambt voor de duur van vier weken opgelegd.

Bij e-mail van 8 december 2021 heeft de advocaat aan de notaris gevraagd of hij in een tuchtzaak mag refereren aan diens problemen met klaagster om het patroon te duiden. Daarop heeft de notaris bij e-mail van diezelfde dag bevestigend geantwoord. Bij brief van 30 december 2021 heeft de advocaat aan de Raad van Discipline geschreven.

De klacht

Ten eerste verwijt de kaagster de notaris schending van zijn geheimhoudingsplicht. Dit omdat hij met de advocaat heeft gesproken over klaagster en hem toestemming heeft gegeven zijn ervaringen met klaagster ‘aan te halen’ in een tegen de advocaat aangespannen tuchtzaak bij de Raad van Discipline. Klaagster is daar achter gekomen tijdens de zitting van de Raad van Discipline van 14 januari 2022.

De klaagster is verbijsterd, boos en teleurgesteld. Klaagster vraagt zich af met wie de notaris nog meer het afgelopen jaar over haar heeft gesproken en acht het handelen van de notaris dan ook onzorgvuldig. Van een notaris mag je een professioneel, onberispelijk en integer gedrag verwachten, aldus klaagster.

Het verweer

De notaris heeft als verweer aangevoerd dat de geheimhoudingsplicht niet absoluut is en dat uitzonderingen mogelijk zijn. Eén van de uitzonderingen is volgens de notaris dat de geheimhoudingsplicht niet geldt als een (voormalig) cliënt een procedure tegen de advocaat instelt. De advocaat moet zich namelijk wel kunnen verweren in een procedure. Hierbij geldt wel dat de advocaat de belangen van de (voormalig) cliënt niet onnodig of onevenredig mag schaden, aldus de notaris.

Zowel de advocaat als de notaris hebben een geheimhoudingsplicht en zijn zich daar terdege van bewust en handelen daar ook naar. Binnen deze ‘cirkel van geheimhouding’, is door de notaris met de advocaat intercollegiaal gesproken over de tuchtklacht die klaagster tegen de notaris heeft ingesteld, maar die klaagster ook tegen de advocaat heeft ingesteld. Juist deze samenloop maakte dat de advocaat en de notaris hebben gesproken over het patroon in de gedragingen van klaagster, aldus de notaris. De notaris verklaart dat hij met niemand anders over klaagster heeft gesproken.

De beoordeling

Op grond van artikel 22 van de Wet op de notarisambt is de notaris verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem in het kader van zijn werkzaamheden is toevertrouwd. In dit geval is niet gebleken dat de notaris informatie van of over klaagster met de advocaat heeft gedeeld die hem in het kader van zijn werkzaamheden voor klaagster is toevertrouwd. Van schending van de geheimhoudingsplicht van artikel 22 Wna is daarom geen sprake.

De notaris heeft in zijn verweerschrift en ook ter zitting erkend dat hij met de advocaat over klaagster heeft gesproken. Het ging daarbij volgens de notaris over ‘het patroon bij klaagster van het indienen van tuchtklachten’. Vast staat dat de echtscheidingsprocedure tussen klaagster en haar ex-echtgenoot niet is afgewikkeld en dat in verband daarmee nog een depotbedrag op de derdenrekening van de notaris staat. De advocaat treedt in de echtscheidingsprocedure aanvankelijk mede namens klaagster en vervolgens alleen voor de ex-echtgenoot op. Deze omstandigheid had de notaris ervan moeten weerhouden zich tegenover de advocaat over klaagster uit te laten. De notaris heeft daarom niet gehandeld zoals het een behoorlijk notaris betaamt. In zoverre is de klacht gegrond.

De beslissing

De kamer voor het notariaat verklaart de klacht gegrond en legt de notaris een waarschuwing op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant