Uitspraak: Notaris handelt onjuist bij ontbreken van volmacht

De zaak draait om een klacht tegen een notaris vanwege zijn rol bij het overbrengen van een dementerende persoon naar het notariskantoor zonder medeweten van betrokkenen, vanwege een ontbrekende volmacht. Deze handelingen leidden tot een schending van de zorgplicht en geheimhoudingsplicht van de notaris.

Achtergrond van de zaak

Op 6 juli 2022 overleed de moeder van klaagsters. Op dat moment was zij gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met [X], hierna genoemd “de partner”. Klaagsters waren kinderen uit een eerder huwelijk van de moeder. De moeder en de partner waren gezamenlijk eigenaar geworden van een woonhuis op 10 maart 1986.

In januari 2010 maakte de moeder een testament waarin de wettelijke verdeling werd bevestigd. Hierbij werden de partner en de kinderen benoemd tot enige erfgenamen, ieder voor een gelijk deel van de nalatenschap. De partner stelde in mei 2022 een levenstestament op waarin klaagsters gemachtigd werden om financiële zaken en zorg te regelen.

In mei 2023 werd een koopovereenkomst gesloten met kopers voor het woonhuis. Klaagsters tekenden deze overeenkomst als gemachtigden van de partner. Op dat moment verbleef de partner in een verpleeghuis vanwege vasculaire dementie

Klaagsters verstrekten bij de koopovereenkomst per abuis een onjuiste machtiging aan de notaris. De partner werd door de vader van een medewerkster van de notaris uit het verpleeghuis naar het kantoor van de notaris gebracht. Daar besprak de notaris de voorgenomen verkoop met de partner, die vervolgens een volmacht voor de verkoop tekende. De notaris passeerde daarop een akte van levering, waardoor de woning aan de kopers werd overgedragen.

Ontbrekende volmacht

Klaagsters hebben aangevoerd dat bij het aanleveren van documenten voor de verkoop van het woonhuis per abuis een oude onderhandse volmacht aan de notaris werd verstrekt in plaats van het geldige levenstestament. Nadat de notaris de onbruikbaarheid van de volmacht had opgemerkt, is een kantoormedewerker van het notariskantoor gaan bemiddelen. De vader van deze medewerker is vrijwilliger in het verpleeghuis waar de partner verbleef. Zonder medeweten van klaagsters en het verpleeghuispersoneel werd de partner naar het notariskantoor gebracht, onder het voorwendsel van een wandeling. Daar heeft de partner, na een onderhoud met de notaris, een nieuwe volmacht getekend.

Klaagsters verwijten de notaris dat hij geen contact met hen heeft opgenomen over de ontbrekende volmacht, waarbij ze benadrukken dat ze een kopie hadden kunnen overleggen van het levenstestament met de bruikbare volmacht van de partner aan klaagsters. Ze zijn verontwaardigd dat de notaris zonder hun medeweten een dementerende man uit zijn veilige omgeving heeft gehaald. Dit incident heeft geleid tot het streven van klaagsters om te voorkomen dat kwetsbare ouderen in de toekomst onder valse voorwendselen worden meegenomen om documenten te ondertekenen.

Juridisch kader

Ter beoordeling van de Kamer staat of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 93 de Wet op het notarisambt. Een notaris is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die hij als notaris behoort te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, alsmede ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

Beoordeling

De kamer stelt dat het vaststaat dat de partner, dementerend en op leeftijd, uit het verpleeghuis waar hij verbleef is meegenomen naar het kantoor van de notaris. Dit gebeurde, met instemming van de notaris, door een derde die niet verbonden is aan het notariskantoor. Dit was daarnaast buiten medeweten van klaagsters. De kamer is van oordeel dat deze gang van zaken, ongeacht de bedoeling van de notaris, een behoorlijk notaris niet betaamt. Daarnaast is de kamer ook van oordeel dat de notaris hiermee zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Immers, heeft de notaris instructies gegeven aan de vader van een van zijn medewerkers waaruit is gebleken dat de partner zaken had te bespreken op het notariskantoor. Er was geen grond om deze informatie met hem te delen. De notaris heeft zijn zorgplicht geschonden. De klacht van klagers is hiermee gegrond.

De notaris heeft toegestaan dat een dementerend persoon op leeftijd, zonder overleg met degene(n) aan wiens zorg hij was toevertrouwd, uit zijn vertrouwde omgeving is gehaald. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van een toevallige relatie van een kantoormedewerker. Hij heeft daarmee de grenzen van het betamelijke overschreden. De notaris heeft uit goede bedoelingen willen handelen, hij heeft daarbij echter de verkeerde weg gevolgd en onjuiste beslissingen genomen. Volgens de kamer is het echter duidelijk dat de notaris de laakbaarheid van zijn handelen inziet. De kamer zal de notaris dan ook geen maatregel opleggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant