Uitspraak: Notaris handelt zorgvuldig genoeg, oordeelt de Kamer

Klager verwijt de notaris dat niet zorgvuldig heeft gehandeld; hij heeft de akte van partiële verdeling onrechtmatig gepasseerd en heeft daarmee rechten geschonden.

Het procesverloop

Op 22 mei 2006 is erflaatster overleden. Erflaatster was de moeder van klager. Uit de verklaring van erfrecht van 7 juni 2006 blijkt dat erflaatster bij testament van 6 maart 2003 over haar nalatenschap heeft beschikt. Klager en zijn drie zusters, zijn benoemd tot erfgenamen. Een notaris is benoemd tot executeur en heeft de benoeming aanvaard. Tot de nalatenschap van erflaatster behoorde onder meer een pand. Dit pand is op 23 december 2008 bij notariële akte door de vier erfgenamen in drie appartementsrechten gesplitst.

Op 9 mei 2018 is klager failliet verklaard. De curator is benoemd tot curator. Op 1 november 2018 hebben de curator namens klager, de executeur en de drie zusters van klager een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze vaststellingsovereenkomst betrof onder meer de verdeling van de drie appartementsrechten aan de drie zusters. Deze vaststellingsovereenkomst is op 1 november 2018 goedgekeurd door de rechter-commissaris in het faillissement van klager. Klager heeft zich verzet tegen de vaststellingsovereenkomst en heeft de rechtbank Rotterdam verzocht de curator te ontslaan. Op 19 juli 2019 is het ontslagverzoek door de rechtbank afgewezen.

Op 2 september 2019 hebben de curator en de drie zusters een allonge op de vaststellingsovereenkomst gesloten, betreft de waardering van de drie appartementsrechten, te weten de waarde in onbewoonde staat conform waarderingsrapport. De allonge is goedgekeurd door de rechter-commissaris op 24 oktober 2019. Klager heeft geen hoger beroep ingesteld tegen deze goedkeuring.

Bij e-mailbericht van 11 februari 2020 heeft de notaris klager bericht dat hij niets anders kon doen dan uitvoering geven aan de vaststellingsovereenkomst en de allonge. Hij verzocht klager vóór 27 februari 2020 te melden of hij juridische stappen wilde ondernemen. Op 27 februari 2020 heeft klager bericht dat hij het dossier in handen zou geven van een advocaat en een juridische procedure zou starten. De notaris heeft vervolgens de advocaat van klager een laatste termijn gesteld tot 9 maart 2020. Er is daarna geen reactie meer vernomen van de advocaat van klager.

Op 9 maart 2020 heeft de notaris een akte van partiële verdeling gepasseerd, waarbij voornoemde drie appartementsrechten werden toebedeeld en geleverd aan de drie zusters van klager. Partij bij deze akte waren, de executeur, de drie zusters en de curator.

De klacht

Klager heeft zich op het standpunt gesteld dat de appartementsrechten niet meer tot de onverdeelde nalatenschap van erflaatster behoorden, omdat de akte van splitsing gepasseerd is zonder dat de executeur betrokken was. De executele zou zijn beëindigd.

Verder stelt de klager dat het pand niet meer behoort tot de nalatenschap vanwege de inschrijving van de verklaring van erfrecht en executele in de openbare registers. De nalatenschap bestond niet meer. Daarnaast verwijt de klager de notaris dat hij de akte van partiële verdeling onrechtmatig heeft gepasseerd. Daarmee heeft hij rechten geschonden en zich niet gehouden aan wettelijke regelingen. Tot slot de klager stelt de akte van partiële verdeling nietig is.

De beoordeling van de klacht

Vast is komen te staan dat de notaris onderzoek heeft verricht alvorens hij de akte van partiële verdeling heeft gepasseerd. Hij heeft vastgesteld dat met de akte van partiële verdeling uitvoering zou worden gegeven aan de vaststellingsovereenkomst van 1 november 2018 met allonge van 2 september 2019, die door daartoe bevoegde personen – de curator was de beschikkingsbevoegde over het vermogen van klager – waren gesloten. Nog daargelaten de vraag of het de geldigheid van de rechtshandeling raakt, heeft de notaris zich ervan vergewist dat de curator voor het sluiten van die overeenkomst de toestemming van de rechter-commissaris had.

Verder is gebleken dat ook klager, ondanks het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid, in de gelegenheid is gesteld zijn bezwaren tegen de beoogde akte te uiten. Hem is de gelegenheid geboden om juridische stappen te ondernemen. Uiteindelijk heeft de notaris van klager niets meer vernomen. De notaris heeft daarna de akte gepasseerd.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat stel dat de notaris zorgvuldig heeft gehandeld en zijn ministerie mocht verlenen. De klacht is ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant