Uitspraak: Notaris is nalatig in afwikkeling nalatenschap

De klacht heeft betrekking op het handelen van een notaris in zijn rol als vereffenaar bij de afwikkeling van de nalatenschap van de moeder van de klaagster. Bij de beoordeling van de klacht heeft de tuchtrechter vastgesteld dat een deel van de klacht niet-ontvankelijk is vanwege het verstrijken van de klachttermijn. Echter, het overige deel van de klacht wordt wel ontvankelijk verklaard en inhoudelijk behandeld.

Schending van zorgvuldigheid

Als notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap, wordt van hem verwacht dat hij de belangen van de erfgenamen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt. Ook wordt er verwacht dat hij daarbij voldoende voortvarend handelt. In deze zaak heeft de tuchtrechter geoordeeld dat de notaris niet aan deze verwachting heeft voldaan. Zorgvuldigheid is een kernwaarde binnen het notariaat, en de tuchtrechter heeft vastgesteld dat de notaris herhaaldelijk en op meerdere vlakken deze zorgvuldigheid heeft geschonden. Zo heeft de notaris de vereffening van de nalatenschap niet adequaat opgepakt en is hij in gebreke gebleven met het uitvoeren van alle wettelijke taken die van een vereffenaar verwacht worden.

Ongeoorloofde druk en belemmering

Daarnaast heeft de notaris klaagster tweemaal onder ongeoorloofde druk gezet om akkoord te gaan met een uitdelingslijst, terwijl deze in feite een staat van verdeling betrof. Dit kan als een vorm van ongepaste beïnvloeding worden beschouwd. Verder heeft de notaris klaagster belemmerd in het voeren van een klachtprocedure door een drempel op te werpen. Dit is in strijd met de professionele plicht van een notaris om een toegankelijk en transparant klachtproces te waarborgen.

Gebrekkige communicatie

Bovendien is de notaris tekortgeschoten in de communicatie met klaagster. Het gebrek aan duidelijke en tijdige communicatie heeft bijgedragen aan de ontevredenheid en onzekerheid bij klaagster over de afwikkeling van de nalatenschap.

Maatregel van schorsing

Als gevolg van deze bevindingen heeft de tuchtrechter de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt voor een periode van twee weken opgelegd aan de notaris. Dit houdt in dat de notaris gedurende deze periode zijn beroep niet kan uitoefenen. Deze maatregel dient als sanctie voor de geconstateerde schendingen van de professionele plichten en als een signaal dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd binnen het notariaat.

De notaris is veroordeeld wegens nalatigheid in de afwikkeling van de nalatenschap. De schending van zorgvuldigheid, ongeoorloofde druk, belemmering en gebrekkige communicatie hebben geleid tot de opgelegde maatregel van schorsing.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant