Uitspraak: Notaris wordt verweten onbehoorlijk te hebben gehandeld

Klagers verwijten de notaris dat hij niet heeft gereageerd op de vragen die klagers hem meerdere malen hebben gesteld. Ook verwijten klagers de notaris dat hij niet zelf gereageerd heeft, maar zijn kantoorgenoten.

Het procesverloop

Op 14 april 2022 heeft het notariskantoor opdracht ontvangen om over te gaan tot de executoriale verkoop van de appartementen, eigendom van klagers. De veiling geschiedde uit hoofde van een hypotheekakte die op 21 augustus 2020 door de notaris is gepasseerd, wegens achterstand van klagers in de betaling van het aan de executant verschuldigde.

Op 16 april 2022 hebben klagers het notariskantoor een eerste brief gestuurd. Daarop heeft bij e-mailbericht van 21 april 2022 de notarieel secretaresse van het kantoor van de notaris gereageerd. Op 25 en 28 april en op 2 mei 2022 hebben klagers diverse e-mailberichten naar het notariskantoor gestuurd. Daarop heeft een aan het kantoor van de notaris verbonden para-Legal op 26, 28 april, 3 en 18 mei 2022 gereageerd. Op 24 mei 2022 hebben klagers het bericht van 18 mei 2022 van de para-Legal doorgestuurd naar de notaris.

De klacht

Klagers verwijten de notaris dat hij niet heeft gereageerd op de vragen die klagers hem meerdere malen hebben gesteld. Ook verwijten klagers de notaris dat hij niet zelf gereageerd heeft, maar zijn kantoorgenoten (notarieel secretaresse en para-Legal).

De beoordeling

Vast is komen te staan dat er meerdere malen door een notarieel secretaresse en een para-Legal van het notariskantoor is gereageerd op de verschillende brieven en e-mailberichten die klagers hebben gestuurd. Zij hebben volgens de notaris in overleg met hem en onder zijn verantwoordelijkheid gereageerd. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die daaraan doen twijfelen. Reacties als die van de para-Legal en de notarieel secretaresse hebben daarom te gelden als reacties van de notaris.

De klacht dat de notaris niet gereageerd heeft, ontbeert dan ook feitelijke grondslag. Van klachtwaardig handelen kan derhalve geen sprake zijn. Hetgeen namens klagers overigens ter zitting is aangevoerd leidt evenmin tot gegrondheid van de klacht.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat verklaart de klacht ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant